реферат скачать
 

Види ринку

Види ринку

Вступ

Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм , що

складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних,

фінансових і інформаційних структур , що взаємодіють на фоні розгалуженої

системи правових норм бізнесу, і що об'єднуються єдиним поняттям - ринок.

По визначенню ринок - це організована структура, де "зустрічаються"

виробники і споживачі, продавці і покупці, де в результаті взаємодії попиту

споживачів (попитом називається кількість товару, що споживачі можуть

купити по певній ціні ) і пропозиції виробників (пропозиція - це кількість

товару, що виробники продають по певній ціні ) встановлюються і ціни

товарів, і обсяги продажів. При розгляді структурної організації ринку

визначальне значення має кількість виробників (продавців) і кількість

споживачів (покупців), що беруть участь у процесі обміну загального

еквівалента вартості (грошей) на якийсь товар. Ця кількість виробників і

споживачів, характер і структура відношень між ними визначають взаємодію

попиту і пропозиції. При цьому ринки приймають самі різні форми. Найближча

автозаправна станція, закусочна, магазин грамплатівок, пришляховий ларьок

фермера - усе це звичайні ринки. Нью-Йоркская фондова біржа і Чикагська

зернова біржа - це уже високорозвинені ринки, на яких покупці і продавці

відповідно акцій, облігацій і сільськогосподарської продукції з усього

світу встановлюють контакт один з одним. Подібною уявою й організатори

аукціонів зводять разом покупців і продавців предметів мистецтва, худоби,

держаного сільськогосподарського устаткування, а іноді і нерухомості.

Відомий на всю Америку футболіст і його агент ведуть переговори про

контракт із власником команди Національної футбольної ліги. Випускник

хімічного факультету розмовляє з представниками фірм "Юніон карбайд" і

"Дюпон" в університетському бюро, що допомагає випускникам одержати роботу.

Всі ці ситуації, що зв'язують потенційних покупців із потенційними

продавцями, утворюють ринки. Як випливає з наведених прикладів, одні ринки

є локальними, тоді як інші носять національний або міжнародний характер.

Деякі відрізняє особистий контакт між пред'явником попиту і постачальником,

а інші є безособовими -- на них покупець і продавець ніколи не бачать або

зовсім не знають один одного. Існує безліч видів ринків, головні з який

можна згрупувати по таких трьох ознаках.

Основні види ринків

| | | |

|З погляду |по економічному |по просторовій ознаці |

|відповідності чинному |призначенню об'єктів | |

|законодавству |ринкових відносин | |

| | | |

|- легальний ринок |- споживчий ринок |- місцевий ринок |

|- тіньовий ринок |- ринок капіталів |- національний ринок |

| |- ринок робочої сили |- міжнародний регіо- |

| |- ринок інформації |нальний ринок |

| |- фінансовий ринок | |

| |- валютний ринок і ін.|- світовий ринок |

| | | |

Кожен із цих ринків, у свою чергу, можна розділити на складові елементи.

Так ринок засобів виробництва включає ринок землі, верстатів, кормів, газу

і т. д.; ринок інформації - ринки науково-технічних розробок, ноу-хау,

патентів і ін.; фінансовий ринок - ринки цінних паперів, банківських

позичок і інших кредитних ресурсів.

У даній роботі нас цікавить функціонування чисто конкурентних ринків.

Подібні ринки припускають велике число незалежно чинних покупців і

продавців, зацікавлених в обміні стандартних продуктів. Точніше, ми тут

маємо на увазі не той тип ринку, до якого відносяться магазин грамплатівок

і автозаправочні станції, де на загальний огляд вивішені цінники, а такі

конкурентні ринки, як центральна зернова біржа, фондова біржа або біржа

іноземних валют, де рівноважна ціна "виявляється" за допомогою узгоджених

рішень покупців і продавців. Ми прагнемо також з'ясувати, як

установлюються ціни на ресурсних ринках на основі рішень, прийнятих

конкуруючими підприємствами - пред'явниками попиту, і на основі рішень,

прийнятих конкуруючими домогосподарствами - постачальниками ресурсів.

Конкуренція

Ключовим поняттям, що виражає сутність ринкових відносин є поняття

конкуренції (competition) . Конкуренція - це центр ваги всієї системи

ринкового господарства, тип взаємовідносин між виробниками з приводу

встановлення цін і обсягів пропозиції товарів на ринку. Аналогічно

визначається конкуренція між споживачами як взаємовідносини з приводу

формування цін і обсягу попиту на ринку. Стимулом, що спонукає людину до

конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших . У суперництві на

ринках мова йде про укладання угод і про частки участі в ринковій сфері.

Конкурентна боротьба - це динамічний процес, що прискорює розвиток. Він

служить кращому забезпеченню ринку товарами.

У якості засобів у конкурентній боротьбі для поліпшення своїх позицій

на ринку компанії використовують наприклад , якість виробів, ціну, сервісне

обслуговування, асортимент, умови постачань і платежів, інформацію через

рекламу.

Функції конкуренції:

. Функція регулювання. Для того щоб устояти в боротьбі, підприємець

повинний пропонувати вироби, яким віддає перевагу споживач. Звідси і

фактори виробництва під впливом ціни направляються в ті галузі , де в них

існує найбільша потреба.

. Функція мотивації. Для підприємця конкуренція означає шанс і ризик

одночасно:

- підприємства, що пропонують кращу по якості продукцію або виробляють

її з меншими виробничими затратами , одержують винагороду у вигляді

прибутків ( позитивні санкції ). Це стимулює технічний прогрес;

- підприємства, що не реагують на побажання клієнтів або порушення

правил конкуренції своїми суперниками на ринку, одержують покарання у

вигляді збитків або витісняються з ринку (негативні санкції).

. Функція розподілу. Конкуренція не тільки включає стимули до більш

високої продуктивності , але і дозволяє розподіляти прибуток серед

підприємств і домашніх господарств відповідно до їхнього ефективного

внеску. Це відповідає пануючому в конкурентній боротьбі принципу

винагороди за результатами.

. Функція контролю. Конкуренція обмежує і контролює економічну силу кожного

підприємства. Наприклад, монополіст може призначати ціну. У той же час

конкуренція надає покупцю можливість вибору серед кількох продавців. Чим

досконаліша конкуренція , тим справидливіша ціна.

Політика в області конкуренції покликана піклуватися про те, щоб

конкуренція могла виконувати свої функції. Керівний принцип "оптимальної

інтенсивності конкуренції" у якості цілей політики в області конкуренції

припускає, що:

- технічний прогрес у відношенні виробів і прогресів швидко

впроваджується ( інновація під тиском конкуренції) ;

- підприємства гнучко адаптуються до мінливих умов (наприклад,

схильності споживачів) (адаптація під тиском конкуренції).

Маштаб інтенсивності конкуренції визначається тим, як швидко перевага

в прибутку губляться в результаті успішного відтворення інновацій

конкурентам. У першу чергу це залежить від того, наскільки швидко

конкуренти реагують на ривок уперед підприємства-піонера і наскільки

динамічнний попит.

Відповідно до керівного принципу оптимальної інтенсивної конкуренції

сприятливі умови для нормального функціонування суперництва з'являються

тоді, коли мають справу з "широкою" олігополією із "помірною"

індивідуалізацією продукції. "Вузька" олігополія із сильною

індивідуалізацією продукції, навпаки, зменшує інтенсивність конкуренції.

У кожній ринковій економіці існує небезпека того, що учасники

конкурентної боротьби спробують ухилитися від обов'язкових норм і ризику,

пов'язаних із вільною конкуренцією, прибігаючи, наприклад, до змови про

ціни або імітацію товарних знаків. Тому державу повинно видавати нормативні

документи, що регламентують правила конкурентної боротьби і гарантують:

- якість конкуренції;

- саме існування конкуренції;

- ціни і якість виробів повинні бути в центрі уваги конкуренції;

- запропонована послуга повинна відповідати ціні й іншим договірним

умовам;

- захищені правовими нормами товарні знаки і марки допомагають покупцю

розрізняти товари по їхньому походженню і своірідністі, а також судити про

деякі їхні якості;

- обмежена за часом патентний захист і зареєстровані промислові

зразки, а також зразки промислової естетики .

Основні моделі ринку

У залежності від співвідношення між кількістю виробників і кількістю

споживачів розрізняють такі види конкурентних структур:

1. Велика кількість самостійних виробників деякого однорідного товару і

маса відособлених споживачів даного товару. Структура зв'язків така, що

кожний споживач, у принципі, може купити товар у будь-якого виробника,

керуючись із власною оцінкою корисності товару, його ціною і власними

можливостями придбання даного товару. Кожний виробник може продати товар

будь-якому споживачу, керуючись тільки з власною вигодою. Жодний із

споживачів не набуває якоїсь істотної частки загального попиту. Дана

структура ринку називається поліполією і породжує, так звану, досконалу

конкуренцію .

2. Величезне число відособлених споживачів і мала кількість виробників,

кожний із яких може задовольнити значну частку загального попиту. Така

структура називається олігополією, і породжує, так звану, недосконалу

конкуренцію. Граничним випадком даної структури, коли масі споживачів

протистоїть єдиний виробник, спроможний задовольнити загальний попит усіх

споживачів, є монополія. У випадку, коли ринок представленний великим

числом виробників, що пропонують гетерогенну (різнорідну) продукцію, то

говорять про монополістичну конкуренцію.

3. Єдиний споживач товару і множина самостійних виробників. При цьому

єдиний споживач купляє весь об’єм пропозиції товару, що поставляється

всією множиною виробників. Дана структура породжує особливий тип

недосконалої конкуренції, називаний монопсонією (монополія попиту).

4. Структура взаємозв'язків, де єдиному споживачу протиставиться єдиний

виробник (двостороння монополія), взагалі не є конкурентною, але також не

є і ринковою.

За Смітом сутність конкурентної поведінки виробників складало "чесне"-

без змови суперництво виробників за допомогою, як правило, цінового тиску

на конкурентів. Не суперництво у встановленні ціни , а відсутність

можливості впливати на ціну , є ключовим моментом у сучасному трактуванні

поняття конкуренції. Роздивимося докладніше основні з перерахованих вище

ринкових структур.

Поліполія (досконала конкуренція)

Велике число продавців і покупців того самого товару. Зміни в ціні

якогось продавця викликають відповідну реакцію тільки серед покупців, але

не серед інших продавців.

Ринок відкритий для кожного. Рекламні компанії не так важливі й

обов'язкові, так як на продаж пропонуються тільки гомогенні (однорідні)

товари, ринок прозорий і відсутні які-небудь преваги. На ринку з подібною

структурою ціна - це заданий розмір. На підставі вищевикладеного можна

вивести такі варіанти поведінки учасників ринку:

Акцептант ціни. Хоча ціна і формується в процесі конкуренції серед

всіх учасників ринку, але в той же час окремо узятий продавець не робить

ніякого прямого впливу на ціну. Якщо продавець запитує більш високу ціну,

усі покупці відразу ж переходять до його конкурентів, тому що в умовах

досконалої конкуренції кожен продавець і покупець мають повну і правильну

інформацію про ціну, кількостях продукту, витратах і попиті на ринку.

Якщо ж продавець запитує більш низьку ціну, то він виявиться не в

змозі задовольнити весь попит, що буде орієнтований на нього, у силу його

незначної частки на ринку, при цьому прямого впливу на ціну з боку цього

конкретного продавця не відбувається.

Якщо покупці і продавці діють однаково, то вони впливають на ціну.

Регулятор кількості. Якщо продавець змушений погодитися з

переважаючими на ринку цінами, то він може пристосуватися до ринку шляхом

регулювання обсягу своїх продажів. У цьому випадку він визначає кількість

товарів, що має намір продати по заданій ціні. Покупцю також залишається

лише вибрати, скільки він захоче одержати по даній ціні.

Умови досконалої конкуренції визначаються такими передумовами:

- велика кількість продавців і покупців, жодний з яких не має

помітного впливу на ринкову ціну і кількість товару;

- кожний продавець робить однорідний продукт, що ні в якому

відношенні не відрізняється від продукту інших продавців;

- бар'єри для входу на ринок у довгостроковому аспекті або

мінімальні, або взагалі відсутні;

- ніяких штучних обмежень попиту, пропозиції або ціни існують і

ресурси - перемінні фактори виробництва – мобільні;

- кожний продавець і покупець володіє повною і правильною інформацією

про ціну, кількість продукту, витратах і попиті на ринку.

Неважко бачити, що жодний реальний ринок не задовольняє всі

перераховані умови. Тому схема досконалої конкуренції має в основному

теоретичне значення. Проте вона є ключем до розуміння більш реальних

ринкових структур . І в цьому її цінність.

Для учасників ринку в умовах досконалої конкуренції ціна - це заданий

розмір. Тому продавець може лише вирішувати, яку кількість товару він

захоче запропонувати по даній ціні. Це означає, що він одночасно акцептант

ціни і регулятор кількості.

Монополія

Один продавець протистоїть багатьом покупцям, причому цей продавець є

єдиним виробником продукту, що не має, до того ж, близьких товарів-

замінників. Така модель має такі характерні риси як:

а) продавець є єдиним виробником даного товару (продукту)

б) реалізований продукт унікальний тому, що немає його замінників;

в) монополіст має ринкову владу, контролює ціни, постачання на ринок

(монополіст є законодавцем ціни, тобто монополіст призначає ціну і покупець

при заданій монопольній ціні може вирішувати, яку кількість товару він може

закупити, але в більшості випадків монополіст не може призначати довільно

високу ціну, так як у міру росту цін попит знижується, а при падаючих цінах

попит зростає);

Отже монополія – це виключне право виробництва, торгівлі, промислу і

т.д., що належить одній особі, визначеній групі осіб або державі; ринок, на

якому діє один продавець деякого товару або виду послуг. Розрізняють

закриту, природну і відкриту монополію.

Така класифікація монополії на три категорії умовна. Деякі фірми

можуть належати до декількох видів монополії. До їхнього числа відносяться,

наприклад, фірми, що обслуговують систему телефонного зв'язку, а також

електричні і газові компанії, що можуть бути віднесені як до природної

монополії (тому що є присутнім ефект економії на масштабах), так і до

закритої монополії (тому що присутні бар'єри для конкуренції). Також може

бути проведена класифікація, заснована на врахуванні тимчасових інтервалів.

Наприклад, патентне свідоцтво дає фірмі закриту монополію на

короткостроковий період. Останнє відбувається не тільки через обмеженість

терміну дії патенту, але також через те, що конкуренти можуть винайти нові

продукти.

Монополія є повним антиподом досконалої конкуренції. Тут існує тільки

один продавець, причому він виробляє товар, що не має близьких замінників.

Монопольна діяльність - дії (бездіяльність) суб'єктів ведення

господарства за умови монопольного становища на ринку одного суб'єкта

ведення господарства (групи суб'єктів ведення господарства) у виробництві і

реалізації товарів, а також дії (бездіяльність) органів державної влади,

органів місцевого самоврядування й органів адміністративно-господарського

керування і контролю, що спрямовані на недопущення, істотне обмеження,

усунення конкуренції.

В умовах монополії, виробник спроможний цілком контролювати об’єм

пропозиції товару, що дозволяє йому вибирати будь-яку ціну з можливих

відповідно до кривої попиту, розраховуючи при цьому одержати максимальний

прибуток. Тому вибір ціни з можливих варіантів визначений розміром

прибутку, одержуваного від продажу можливої кількості товару по даній ціні.

Прагнення монополіста до максимізації прибутку шляхом встановлення

контролю над цінами й обсягом продаж є порушення вільної конкуренції і

встановлення особою влади на ринку.

Ринкова влада означає спроможність продавця (покупця) впливати на ціну

товару. Особливе місце займає феномен «природної монополії».

Природна монополія виникає в галузі, в якій довгострокові середні

витрати досягають мінімуму тільки тоді, коли одна фірма обслуговує ринок

вцілому. У такій галузі мінімальний ефективний маштаб виробництва товару

близький до кількості або навіть перевищує те, на який ринок пред'являє

попит по будь-якій ціні, достатньої для покриття витрат виробництва. У

даній ситуації поділ виробництва між двома або великою кількістю фірм

призведе до того, що маштаби виробництва кожної будуть неефективно малі. З

природними монополіями, в основі яких лежить економія на маштабах

виробництва, тісно пов'язані монополії, що базуються на володінні

унікальними природними ресурсами.

До природних монополістів відносяться підприємства суспільного

користування і підприємства, що експлуатують унікальні природні ресурси

(наприклад, електричні і газові підприємства, компанії водопостачання,

лінії зв'язку і транспортні фірми). Як правило, подібні «природні

монополії» знаходяться у власності держави або діють під її контролем.

Існування природних монополій пояснюється особливим ефектом, пов'язаним із

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.