реферат скачать
 

Приватизація як засіб припинення державної власності

Підприємство включається до державного реєстру України від дня його

реєстрації.

Для державної реєстрації підприємства виконавчому комітету відповідної

Ради народних депутатів подаються заява, рішення засновника про створення,

статут та інші документи за переліком, що визначається Радою міністрів

України.

У разі відсутності у малого підприємства на момент реєстрації власного

приміщення вона здійснюється за юридичною адресою одного з його

засновників.

Державна реєстрація підприємств здійснюється не пізніше 30 днів від дня

подачі заяви з доданням необхідних документів виконавчому комітету

відповідної Ради народних депутатів.

При зміні основних положень статуту або типу підприємства здійснюється

його перереєстрація. Перереєстрація підприємства здійснюється в порядку,

встановленому для його реєстрації.

Якщо державну реєстрацію підприємства у встановлений строк не проведено

або в ній відмовлено з мотивів, які засновник підприємства вважає

необгрунтованими, він може звернутися до суду. Засновник має право стягнути

через суд збитки, завдані йому внаслідок незаконної відмови у реєстрації.

За державну реєстрацію підприємства з нього справляється плата, розмір

якої визначається в порядку, встановленому Законом України "Про

підприємництво".

Одержані кошти зараховуються на рахунок відповідної Ради народних

депутатів за місцем реєстрації підприємства.

Підприємство має право створювати філіали, представництва, відділення та

інші відособлені підрозділи з правами відкриття поточних і розрахункових

рахунків і затверджує положення про них.

Погодження питання про розміщення таких відособлених підрозділів

підприємства з відповідними місцевими Радами народних депутатів проводиться

в порядку, встановленому для створення підприємства.

Окремими видами діяльності підприємство може займатися тільки на підставі

спеціального дозволу (ліцензії).

Перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також порядок

одержання дозволу (ліцензії) для здійснення такої діяльності встановлюється

Законом України "Про підприємництво".

Підприємство діє на основі статуту. Статут затверджується власником

(власниками) майна, а для державних підприємств - власником майна за участю

трудового колективу.

У статуті підприємства визначаються власник та найменування підприємства,

його місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, його органи управління,

порядок їх формування, компетенція та повноваження трудового колективу і

його виборних органів порядок утворення майна підприємства, умови

реорганізації та припинення діяльності підприємства.

У найменуванні підприємства визначаються його назва (завод, фабрика,

майстерня та інші) і вид (індивідуальне, сімейне, приватне, колективне,

державне) та інше.

До статуту можуть включатися положення, пов'язані з особливостями

діяльності підприємства: про трудові відносини, що виникають на підставі

членства; про повноваження, порядок створення та структуру ради

підприємства; про товарний знак та інше.

В статуті підприємства визначається орган, який має право представляти

інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада підприємства,

профспілковий комітет та інше).

Господарськими товариствами визнаються підприємства, організації,

установи, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом

об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання

прибутку.

До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з

обмеженою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.

Товариства є юридичними особами.

Товариства можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не

суперечить законодавству України.

Господарські товариства можуть набувати майнових та особистих немайнових

прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді, арбітражному суді та

третейському суді від свого імені.

Найменування товариства повинно містити зазначення виду товариства, для

повних та командитних товариств - прізвища (найменування) учасників

товариства, а також інші необхідні відомості.

Найменування товариства міститься в установчих документах товариства.

Найменування товариства не може вказувати на належність до відповідних

міністерств, відомств, і громадських організацій. Місцезнаходження

(розташування) товариства повинно бути на Україні.

Засновниками та учасниками товариства можуть бути підприємства,

організації, установи, а також громадяни, крім випадків, передбачених

законодавчими актами України.

Підприємства, організації та установи, які стали учасниками товариства,

не ліквідуються як юридичні особи.

Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а

також міжнародні організації можуть бути засновниками та учасниками

господарських товариств нарівні з громадянами та юридичними особами

України, крім випадків, встановлених законодавчими актами України.

Акціонерне товариство, товариство з обмеженою і товариство з додатковою

відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і

статуту, повне і командитне товариство - установчого договору.

Установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет

і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та

місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок

розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та

порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна

одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до

установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Відсутність зазначених відомостей в установчих документах є підставою для

відмови у державній реєстрації товариства.

До установчих документів можуть бути включені інші умови, що не

суперечать законодавству України.

Якщо в установчих документах товариства не вказано строк його діяльності,

товариство визнається створеним на невизначений строк.

Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

Державна реєстрація товариства проводиться за правилами встановленими

Законом України "Про підприємства в Українській РСР".

Товариства, що займаються банківською діяльністю, реєструються

Національним банком України в порядку, визначеному законодавством України

про банки і банківську діяльність.

Зміни, які сталися в установчих документах товариства і які вносяться до

державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що

встановлені для державної реєстрації товариства.

Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк повідомити орган, що провів

реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення

нобхідних змін до державного реєстру.

Товариство може відкривати розрахунковий та інші рахунки у банках, а

також укладати договори та інші угоди тільки після його реєстрації. Угоди,

укладені від імені товариства до моменту реєстрації, визнаються такими, що

укладені з товариством тільки за умови їх подальшого схвалення товариством.

Угоди, укладені засновниками до моменту реєстрації товариства і надалі не

схвалені товариством, тягнуть за собою правові наслідки лише для

засновників.

Товариство має право створювати на території України та за її межами

філії та представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного

законодавства України.

Учасники товариства мають право:

а) брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в

установчих документах;

б) брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку

(дивіденди);

в) вийти в установленому порядку з товариства;

г) одержувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу учасника

товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти

товариства про його діяльність, протоколи зборів.

Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством і

установчими документами товариства.

Учасники товариства зобов'язані:

а) додержувати установчих документів товариства і виконувати рішення

загальних зборів та інших органів управління товариства;

б) виконувати свої зобов'язання перед товариством, в тому числі і

пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у

розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами;

в) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про

діяльність товариства;

Товариство є власником майна:

переданого йому засновниками і учасниками у власність;

продукції, виробленої товариством в результаті господарської діяльності;

одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, не

заборонених законом. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є

власністю товариства, або передане йому у користування, несе товариство,

якщо інше не передбачено установчими документами.

Вкладами учасників та засновників товариства можуть бути будинки,

споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права

користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками,

спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на

інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Вклад, оцінений у карбованцях, складає частку учасника та засновника у

статутному фонді. Порядок оцінки вкладів визначається в установчих

документах товариства, якщо інше не передбачено законодавством України.

У товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі,

встановленому установчими документами, але не менше 25 відсотків статутного

фонду, а також інші фонди, передбачені законодавством України або

установчими документами товариства.

Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду

передбачається установчими документами, але не може бути меншим 5 відсотків

суми чистого прибутку.

Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності

після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату

праці. З балансового прибутку товариства сплачуються проценти по кредитах

банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством

України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний

після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні

товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його

використання.

Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір

статутного фонду.

Збільшення статутного фонду може бути здійснено лише після внесення

повністю всіма учасниками своїх вкладів (оплати акцій), крім випадків,

передбачених цим Законом.

Зменшення статутного фонду при наявності заперечень кредиторів товариства

не допускається.

Рішення товариства про зміни розміру статутного фонду набирає чинності з

дня внесення цих змін до державного реєстру.

Перевірки фінансової діяльності товариства здійснюються державними

податковими інспекціями, іншими державними органами у межах їх компетенції,

ревізійними органами товариства та аудиторськими службами.

Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи товариства.

Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде

статистичну звітність і подає її в установленому обсязі органам державної

статистики.

Припинення діяльності товариства відбувається шляхом його реорганізації

(злиття, поєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

При реорганізації товариства вся сукупність прав та обов'язків товариства

переходить до його правонаступників.

Товариство ліквідується:

а) після закінчення строку, на який воно створювалося, або після

досягнення мети, поставленої при його створенні;

б) за рішенням вищого органу товариства;

в) на підставі рішення суду або арбітражного суду:

за поданням банківських органів у разі неплатоспроможності товариства;

за поданням органів, що контролюють діяльність товариства, у разі

систематичного або грубого порушення ним законодавства;

г) з інших підстав, передбачених установчими документами.

Ліквідація товариства провадиться призначеною ним ліквідаційною комісією,

а у випадку банкрутства та припинення діяльності товариства за рішенням

суду або арбітражного суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими

органами.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по

управлінню справами товариства. Ліквідаційна комісія у триденний строк з

моменту її призначення публікує інформацію товариства в одному з офіційних

(республіканському і місцевому) органів преси із зазначенням строку подачі

заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно товариства, виявляє

його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до

оплати боргів товариства третім особам, а також його учасникам, складає

ліквідаційний баланс та подає його вищому органу товариства або органу, що

призначив ліквідаційну комісію.

Грошові кошти, що належать товариству, включаючи виручку від розпродажу

його майна від ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників,

які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом,

банками, власниками облігацій, випущених товариством та іншими кредиторами,

розподіляються між учасниками товариства у порядку і на умовах,

передбачених цим Законом та установчими документами у шестимісячний строк

після опублікування інформації про його ліквідацію.

Майно, передане товариству учасниками у користування, повертається у

натуральній формі без винагороди.

У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості товариства, його

грошові кошти не підлягають розподілу між учасниками до вирішення цього

спору або одержання кредиторами відповідних гарантій.

Ліквідація товариства вважається завершеною, а товариство таким, що

припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного

реєстру.

Управління товариством здійснюють його органи, склад і порядок обрання

(призначення) яких здійснюється відповідно до виду товариства.

Посадовими особами товариства визнаються голова та члени виконавчого

органу, голова ревізійної комісії, а у товариствах, де створена рада

товариства (спостережна рада) голова та члени ради товариства (спостережної

ради).

Посадовими особами товариства не можуть бути члени виборних органів

громадських організацій, військовослужбовці, посадові особи органів

прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, арбітражного суду,

державного нотаріату, а також органів державної влади і управління, які

покликані здійснювати контроль за діяльністю товариства. Особи, яким суд

заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути посадовими особами

тих товариств, які здійснюють цей вид діяльності. Особи, які мають

непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини, не

можуть займати у товариствах керівні посади і посади пов'язані з

матеріальною відповідальністю.

Посадові особи відповідають за заподіяну ними товариству шкоду відповідно

до чинного законодавства України.

Посадові особи повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну

інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним

законодавством України та установчими документами товариства.

Акціонерним визнається товариство, яке має статутний фонд, поділений на

визначну кількість акцій рівної номінальної вартості і несе

відповідальність по зобов'язаннях тільки майном товариства.

Акціонери відповідають за зобов'язаннями товариства тільки в межах

належних їм акцій.

У випадках, передбачених статутом, акціонери, які не повністю оплатили

акції, несуть відповідальність по зобов'язаннях товариства також у межах

несплаченої суми.

До акціонерних товариств належать: відкрите акціонерне товариство, акції

якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та куплі-продажу

на біржах; закрите акціонерне товариство, акції якого розподіляються між

засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки і купуватися та

продаватися на біржі.

Закрите акціонерне товариство може бути реорганізовано у відкрите шляхом

реєстрації його акцій у порядку, передбаченому законодавством про цінні

папери і фондову біржу і внесенням змін до статуту товариства.

Засновниками акціонерного товариства можуть бути юридичні особи та

громадяни.

Засновники акціонерного товариства укладають між собою договір, що

визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по створенню

акціонерного товариства, відповідальність перед особами, що підписалися на

акції і третіми особами.

Засновники несуть солідарну відповідальність по зобов'язаннях, що виникли

до реєстрації акціонерного товариства.

Для створення акціонерного товариства засновники повинні зробити

повідомлення про намір створити акціонерне товариство, здійснити підписку

на акції, провести установчі збори і державну реєстрацію акціонерного

товариства.

Акціонерне товариство має право випуску облігацій та інших цінних паперів

відповідно до законодавства України про цінні папери та фондову біржу.

Акції купуються учасниками при створенні акціонерного товариства на

підставі договору з його засновниками, а при додатковому випуску акцій у

зв'язку із збільшенням статутного фонду - з товариством.

Якщо інше не передбачено статутом товариства, акція може бути придбана

також на підставі договору з її власником або держателем за ціною, що

визначається сторонами, або за ціною, що склалася на фондовому ринку, а

також у порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб.

Порядок реалізації акцій визначається відповідно до законодавства України.

При створенні акціонерного товариства акції можуть бути розповсюджені

шляхом відкритої підписки на них ( у відкритих акціонерних товариствах) або

розподілу всіх акцій між засновниками (у закритих акціонерних товариствах).

Відкрита підписка на акції при створенні акціонерного товариства

організується засновниками. Засновники в будь-якому випадку зобов'язані

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.