реферат скачать
 

Приватизація як засіб припинення державної власності

підприємства в Україні у частині купівлі, продажу, передачі, обміну, здачі

в оренду, надання безоплатно, списання майна, випуску та придбання цінних

паперів, надання та одержання кредитів у розмірах, що перевищують

середньорічний рівень таких операцій за останні три роки. Якщо ці дії

необхідні для ефективного функціонування підприємства, що приватизується,

вони здійснюються підприємством з дозволу органу приватизації.

З моменту прийняття рішення про приватизацію підприємства здійснюється

його підготовка до приватизації.

Підготовка об'єкта малої приватизації до продажу здійснюється органами

приватизації, які:

> визначають ціну продажу об'єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу

або початкову ціну продажу об'єкта на аукціоні, за конкурсом;

> готують та публікують інформацію про об'єкти малої приватизації у

відповідних інформаційних бюлетенях та місцевій пресі, інших друкованих

виданнях, визначених державними органами приватизації;

> проводять у разі необхідності реорганізацію або ліквідацію державного

підприємства.

Для забезпечення виконання зазначених функцій державні органи

приватизації можуть залучати відповідні організації та спеціалістів у

порядку і на умовах, що встановлюються Фондом державного майна України.

Покупець, який у встановленому порядку подав заяву про приватизацію

підприємства, може за власний рахунок замовити проведення аудиторської

перевірки фінансової звітності вказаного підприємства.

За рішенням органів приватизації проводиться інвентаризація майна об'єкта

приватизації із залученням, у разі необхідності, аудитора (аудиторської

фірми) та здійснюється оцінка вартості об'єкта малої приватизації. Акт

інвентаризації затверджується керівником та головним бухгалтером

підприємства, акт оцінки вартості об'єкта, що приватизується, - керівником

органу приватизації.

Ціна продажу об'єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, та початкова

ціна продажу об'єкта малої приватизації на аукціоні або за конкурсом

визначаються відповідно до методики, що затверджується Кабінетом Міністрів

України.

Відповідний орган приватизації публікує в інформаційному бюлетені та

місцевій пресі, інших друкованих виданнях, визначених органами

приватизації, перелік об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу,

який містить назву об'єкта приватизації та його місцезнаходження.

Зазначений перелік публікується не пізніш як за 15 днів з дня прийняття

рішення про затвердження: переліку об'єктів, що підлягають приватизації

шляхом викупу.

Викуп застосовується щодо об'єктів приватизації:

- не проданих на аукціоні, за конкурсом;

- включених до переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом

викупу;

- зданих в оренду, якщо право викупу було передбачено договором оренди,

укладеним до набуття чинності Законом України "Про внесення змін і

доповнень до Закону України "Про оренду майна державних підприємств та

організацій" від 14 березня 1995 року .

Викуп майна підприємств, зданих в оренду проводиться з додержанням вимог,

передбачених чинним законодавством України про приватизацію.

Порядок викупу об'єкта приватизації визначається Фондом державного майна

України.

Інформація про здійснення викупу об'єкта приватизації публікується в

інформаційних бюлетенях органів приватизації, місцевій пресі, інших

друкованих виданнях, визначених державними органами приватизації, протягом

15 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу.

Не допускається безоплатна передача у власність будівель (споруд,

приміщень), крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Продаж об'єктів малої приватизації на аукціоні полягає у передачі права

власності покупцю, який запропонував у ході торгів найвищу ціну.

Продаж об'єктів малої приватизації за конкурсом полягає у передачі права

власності покупцю, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації

об'єкта або за рівних умов - найвищу ціну.

Інформація про об'єкти, що підлягають продажу на аукціоні, за конкурсом,

повинна містити такі відомості:

> назву об'єкта приватизації, його місцезнаходження;

> обсяг та основну номенклатуру продукції (робіт, послуг), у тому числі

експортної;

> кількість та склад робочих місць;

> баланс активів і пасивів, рентабельність за останні три роки;

> відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій

розташований об'єкт, умови користування ними;

> початкову ціну продажу, умови продажу та експлуатації об'єкта, у тому

числі платіжні засоби, за допомогою яких здійснюватимуться розрахунки за

придбані об'єкти;

> суму грошових коштів, що має вноситися покупцями для реєстрації їх як

учасників аукціону, конкурсу, у розмірі 10 відсотків від початкової ціни

продажу об'єкта;

> назву банку, адресу та номер рахунку, відкритого для розрахунків за

придбані об'єкти приватизації;

> кінцевий термін прийняття заяви на участь в аукціоні, конкурсі;

> час та місце особистого ознайомлення з об'єктом;

> час та місце проведення аукціону, конкурсу;

> адресу, номер телефону, час роботи служби по організації аукціону,

конкурсу;

> іншу інформацію, яку визначає орган приватизації.

Зазначена інформація публікується не пізніш як за 30 календарних днів до

дати проведення аукціону, конкурсу в інформаційних бюлетенях органів

приватизації, місцевій пресі, інших друкованих виданнях, визначених

органами приватизації.

Продаж об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом здійснюється за

наявності не менш як двох покупців.

Фонд державного майна України, Верховна Рада Республіки Крим та місцеві

Ради народних депутатів мають право встановлювати додаткові умови участі

покупців в конкурсі.

Для реєстрації учасників аукціону, конкурсу покупці сплачують

встановлений органом приватизації реєстраційний внесок, розмір якого не

може перевищувати розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів

громадян, а також вносять грошові кошти в розмірі одного неоподатковуваного

мінімуму доходів громадян, а також вносять грошові кошти в розмірі 10

відсотків від початкової ціни об'єкта.

Вказані грошові кошти вносяться шляхом безготівкового перерахування на

відповідний рахунковий рахунок.

Якщо покупець висловлює бажання брати участь у купівлі кількох об'єктів,

то для реєстрації його як учасника аукціону, конкурсу грошові кошти

вносяться у розмірі, що визначається на основі суми початкової ціни.

Після закінчення аукціону, конкурсу внесені покупцями грошові кошти у

розмірі 10 відсотків від початкової ціни продажу об'єкта, у десятиденний

строк повертаються усім учасникам аукціону, конкурсу. Покупцеві, який

придбав об'єкт приватизації, вказані грошові кошти зараховуються в

установленому порядку при остаточному розрахунку за придбаний об'єкт

приватизації.

Фізична або юридична особа, що бажає зареєструватись як учасник аукціону

конкурсу, повинна мати при собі:

> документ, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, їх

повноваження;

> квитанцію про сплату реєстраційного внеску;

> документ про внесення грошових коштів у розмірі 10 відсотків від

початкової ціни об'єкта;

> декларацію про доходи, у разі придбання об'єкта приватизації за рахунок

грошових коштів - для покупців - фізичних осіб;

> нотаріально посвідчені копії установчих документів - для покупців-

юридичних осіб.

Відомості про учасників аукціону, конкурсу заносяться до книги реєстрації

окремо щодо кожного об'єкта, який підлягає приватизації, і повинні містити:

1. порядковий номер (відповідно до реєстрації);

2. прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи або представника юридичної

особи (назву юридичної особи);

3. номер рахунку, назву та адресу банківської.установи, до якої зроблено

внески.

Відомості про учасників аукціону або конкурсу, їх кількість і пропозиції

покупців щодо умов конкурсу не підлягають розголошенню до визначення-

остаточного переможця.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні - три дні до початку

аукціону, для участі у конкурсі - сім днів до початку проведення конкурсу.

Інформація про остаточну ціну та переможця конкурсу або аукціону

публікується у інформаційних бюлетенях органів приватизації, місцевій пресі

та інших друкованих виданнях, визначених органами приватизації протягом 15

календарних днів після укладення покупцем договору купівлі-продажу з

уповноваженим представником відповідного органу приватизації.

Аукціон проводиться відповідним органом приватизації або уповноваженою

ним особою.

Уповноважена особа діє відповідно до угоди з органом приватизації. Угода

повинна передбачати:

1. строки проведення аукціону;

2. початкову ціну продажу об'єкта приватизації і порядок її зниження;

3. розмір і порядок виплати винагороди;

4. взаємні зобов'язання, умови розірвання угоди і майнову відповідальність

сторін; інші умови на розсуд сторін договору.

Для участі в аукціоні покупці одержують квитки учасників аукціону, які

повинні містити такі відомості:

1. номер, під яким покупець бере участь у торгах;

2. назву об'єкта (об'єктів), у торгах якого бере участь покупець;

3. умови проведення аукціону.

На публічних торгах можуть бути присутні й інші особи, якщо вони внесуть

вхідну плату. Розмір вхідної плати визначається органом приватизації.

Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (ліцитатором) шляхом публічного

оголошення пропозицій щодо ціни об'єкта приватизації. Якщо протягом трьох

хвилин після оголошення ціни не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор

одночасно з ударом молотка робить оголошення про придбання об'єкта тією

особою, яка запропонувала найвищу ціну. При цьому кожна наступна ціна,

запропонована покупцями на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш

як на 10 відсотків від початкової ціни продажу об'єкта.

До початку торгів ліцитатор описує об'єкт приватизації та умови його

продажу. Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни

продажу об'єкта. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової

ціни продажу покупці не висловлюють бажання придбати об'єкт за оголошеною

початковою ціною, ліцитатор, відповідно до умов угоди з органом

приватизації, має право знизити ціну об'єкта але не більш як на 10

відсотків. Якщо після такого зниження об'єкт не вдається продати, торги

припиняються.

Під час аукціону ведеться протокол, до якого заноситься початкова ціна

продажу об'єкта, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників

аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або

юридичну особу, яка одержала право на придбання об'єкта);

Протокол підписується ліцитатором та покупцем (його представником), який

одержав право на придбання об'єкта.

Протокол у триденний термін надсилається відповідному органу приватизації

та затверджується ним.

Відбір покупців за конкурсом здійснює конкурсна комісія, яка створюється

органом приватизації. Комісія створюється із спеціалістів, експертів,

представника відповідної місцевої Ради та представника трудового колективу

об'єкта, що приватизується. Кількість членів комісії може становити від 5

до 9 чоловік. Голова комісії призначається відповідним органом

приватизації.

Делегування до складу комісії представників є обов'язковим для

керівництва державних організацій та установ. За час роботи у складі

комісії за її членам зберігається місце роботи та середній заробіток згідно

з чинним законодавством про працю.

Конкурсна комісія визначає умови та термін проведення конкурсу.

До умов конкурсу відносяться зобов'язання покупця щодо:

> здійснення програм технічного переозброєння виробництва, впровадження

прогресивних технологій;

> виконання вимог антимонопольного законодавства;

> умов утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

> здійснення заходів щодо захисту навколишнього природного середовища,

дотримання екологічних норм чи досягнення найкращих екологічних наслідків

експлуатації об'єкта.

Умови конкурсу затверджує відповідний орган приватизації.

Для участі в конкурсі покупець подає до конкурсної комісії план

приватизації об'єкта, який повинен включати:

> назву і місцезнаходження об'єкта;

> відомості про покупця;

> запропоновану покупцем ціну придбання об'єкта;

> зобов'язання щодо виконання умов конкурсу;

> додаткові зобов'язання щодо подальшої експлуатації об'єкта.

Конкурс здійснюється двома етапами. На першому етапі оголошується

попередній переможець конкурсу. Інформація про його пропозиції доводиться

до всіх учасників конкурсу. Якщо протягом п'яти робочих днів від них не

надійдуть додаткові пропозиції, то попередній переможець оголошується

остаточним переможцем. За наявності інших пропозицій провадиться повторне

засідання конкурсної комісії, яка розглядає додаткові пропозиції учасників

конкурсу і визначає остаточного переможця.

Господарське товариство, до складу якого увійшло не менш як 50 відсотків

працівників підприємства, що приватизується, і яке бере участь у конкурсі,

за інших рівних умов має пріоритетне право на його придбання.

Засідання конкурсної комісії є закритими. Рішення про вибір попереднього

та остаточного переможця конкурсу приймається 2/3 голосів присутніх членів

комісії.

Ціна продажу визначається у ході конкурсного розгляду. Продаж об'єкта не

може здійснюватися за ціною, нижчою 70 відсотків від його початкової ціни.

Після закінчення засідання конкурсною складається протокол, в якому

зазначаються такі відомості:

> умови конкурсу;

> пропозиції учасників конкурсу;

> обгрунтування вибору переможця конкурсу;

> відомості про учасників конкурсу.

Протокол підписується усіма членами конкурсної комісії та у триденний

строк з дня проведення конкурсу надсилається відповідному органу

приватизації.

Результати конкурсу затверджує орган приватизації.

Продаж на аукціоні, за конкурсом із застосуванням приватизаційних паперів

здійснюється у порядку, передбаченому цим Законом, з урахуванням таких

особливостей: право участі в аукціоні або конкурсі мають громадяни

України, створені ними господарські товариства, у порядку, визначеному

Фондом державного майна України, а також фінансові посередники, що одержали

відповідну ліцензію згідно з чинним законодавством; платіжними засобами є

приватизаційні папери та грошові кошти; продажу підлягають тільки об'єкти,

включені до переліку об'єктів, продаж яких здійснюється на аукціоні за

конкурсом.

Зазначені порушення можуть бути підставою для визнання судом недійсними

угод, укладених на аукціоні, конкурсі. Заява про визнання угод недійсними

подається будь-ким з учасників аукціону, конкурсу або органом приватизації

у місячний строк з дати проведення аукціону, завершення конкурсу.

Орган приватизації складає переліки об'єктів, не проданих або знятих з

аукціонів, конкурсів, та приймає рішення про повторний їх продаж на

аукціоні, за конкурсом або про їх приватизацію шляхом викупу іншими

покупцями, продажу часток (акцій, паїв), ліквідацію об'єкта тощо.

Об'єкт приватизації може бути запропонований для продажу на аукціоні, за

конкурсом не більше двох разів, якщо власник майна або уповноважений ним

орган не прийме іншого рішення.

В разі повторного проведення аукціону конкурсу можлива зміна умов

продажу, включаючи початкову ціну.

В цьому разі початкову ціну може бути зменшено до початку торгів не більш

як на 50 відсотків.

Право володіння, користування і розпорядження об'єктом приватизації

переходить до покупця з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-

продажу.

Після придбання об'єкта його новий власник стає правонаступником прав і

обов'язків приватизованого підприємства.

До набуття покупцем права власності на придбаний об'єкт приватизації

відповідальність за збереження вказаного майна в установленому порядку несе

керівник підприємства, що приватизується, або підприємства (установи,

організації), на балансі якого знаходиться об'єкт приватизації.

Право власності на державне майно підтверджується договором купівлі-

продажу, який укладається між покупцем та уповноваженим представником

відповідного органу приватизації.

Договір купівлі-продажу державного майна підлягає нотаріальному

посвідченню.

У разі придбання об'єкта приватизації на аукціоні, за конкурсом, договір

купівлі- продажу між покупцем і продавцем укладається не пізніш як у

п'ятиденний термін з дня затвердження органом приватизації результатів

аукціону, конкурсу.

Договір включає:

> назву підприємства, його адресу;

> відомості про продавця та покупця;

> остаточну ціну продажу об'єкта на аукціоні, за конкурсом або розмір

викупу;

> взаємні зобов'язання продавця і покупця;

> номери їх розрахункових рахунків; назви і адреси банківських установ;

умови внесення платежів.

До договору включаються зобов'язання сторін, які були визначені умовами

аукціону, конкурсу чи викупу, відповідальність та правові наслідки їх

невиконання.

Зобов'язання покупця, передбачені договором купівлі-продажу, зберігають

свою дію для осіб, які придбають об'єкт у разі його подальшого відчуження

протягом терміну дії цих зобов'язань.

У разі несвоєчасного внесення інвестицій покупець сплачує на користь

місцевого бюджету пеню у розмірі 0,1 відсотка від вартості невнесених у

строк інвестицій за кожний день прострочки.

При недотриманні покупцем зобов'язань щодо збереження протягом визначеного

терміну кількості робочих місць (за винятком скорочення робочих місць,

пов'язаного із санацією та реструктуризацією підприємства), покупець

сплачує штраф у розмірі 12-кратної суми середньої заробітної плати кожного

звільненого працівника, та у місячний термін поновлює кількість скорочених

робочих місць. Кошти від штрафних санкцій перераховуються на рахунок служби

зайнятості за місцем знаходження приватизаційного об'єкта.

Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів у банківську

установу на обумовлений договором рахунок як оплату за придбаний об'єкт

приватизації.

Покупець зобов'язаний внести зазначені платежі протягом 30 календарних

днів з моменту переходу до нього права власності на об'єкт приватизації.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.