реферат скачать
 

Приватизація як засіб припинення державної власності

складається.

Комісія з приватизації складає проект плану приватизації об'єкта, в

якому враховуються пропозиції:

> господарського товариства, створеного працівниками

підприємства, що приватизується, та інших покупців;

> місцевих рад за місцезнаходженням об'єкта приватизації;

> державних органів приватизації;

> Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень.

Проект плану приватизації повинен передбачати строки та способи

приватизації, початкову ціну об'єкта приватизації (розмір статутного

фонду господарського товариства), рекомендовані форми платежу, квоти

обов'язкового застосування приватизаційних паперів, розміри пакетів

акцій за напрямами їх реалізації, а також забезпечення технологічної

єдності виробництва, недопущення руйнування цілісних майнових

комплексів, циклів, технологій, порядок використання майна, що не

підлягає приватизації.

За рішенням комісії до розробки проекту плану приватизації може бути

включено проект реорганізації об'єкта, в якому передбачено

створення на основі його структурних підрозділів юридичних осіб.

Рішення про необхідність реорганізації приймається в порядку, що

встановлюється Фондом державного майна України та

Антимонопольним комітетом України.

До проекту плану приватизації додається акт оцінки вартості об'єкта

приватизації, який складається відповідно до законодавства і затверджується

органом приватизації.

Якщо трудовий колектив підприємства, майно якого

приватизується, або інші покупці не погоджуються з проектом плану

приватизації, розробленим комісією, вони можуть підготувати

альтернативний варіант плану.

Проект плану, розроблений комісією, та альтернативний проект плану

трудового колективу чи інших покупців подаються на розгляд регіональних

відділень Фонду державного майна України або його представництв у районах

та містах, які протягом десяти днів зобов'язані розглянути подані

проекти, затвердити план приватизації і довести його до заінтересованих

осіб.

Рішення про затвердження плану може бути оскаржено у десятиденний

строк у Фонд державного майна України, Верховну Раду Автономної Республіки

Крим.

Приватизація державного майна здійснюється шляхом:

> продажу частини державного майна кожному громадянину України за

приватизаційні папери;

> продажу об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом, у тому числі

з виключним застосуванням приватизаційних паперів;

> продажу акцій (часток, паїв), що належать державі у

господарських товариствах, на аукціоні, за конкурсом, на фондових біржах

та іншими способами, що передбачають загальнодоступність та конкуренцію

покупців;

> продажу на конкурсній основі цілісного майнового комплексу державного

підприємства, що приватизується, або контрольного пакета акцій

відкритого акціонерного товариства при поданні покупцем відповідних

документів;

> викупу майна державного підприємства згідно з альтернативним планом

приватизації.

Неконкурентні способи продажу майна державних підприємств

застосовуються щодо об'єктів, не проданих на аукціоні, за

конкурсом.

Створення колективних підприємств, господарських товариств,

крім відкритих акціонерних товариств, у процесі приватизації майна

державних підприємств (за винятком об'єктів малої приватизації) не

допускається.

Приватизація законсервованих об'єктів та об'єктів незавершеного

будівництва, підприємств торгівлі, громадського харчування,

побутового обслуговування населення, готельного господарства,

туристичного комплексу здійснюється шляхом: продажу на аукціоні, за

конкурсом; викупу.

Приватизація зазначених об'єктів здійснюється у порядку,

передбаченому Законом України "Про приватизацію невеликих

державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) та

Державною програмою приватизації.

Приватизація майна невеликих державних підприємств (об'єктів

малої приватизації) здійснюється відповідно до Закону України "Про

приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)".

Продаж об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом, у тому числі з

виключним застосуванням приватизаційних паперів, та на фондових біржах

здійснюється у порядку, що затверджується Фондом державного майна

України, Антимонопольним комітетом України та Державною комісією з

цінних паперів та фондового ринку відповідно до розділу IV Закону

України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу

приватизацію)".

Приватизація зданих в оренду цілісних майнових комплексів державних

підприємств, організацій та їх структурних підрозділів, крім невеликих

державних підприємств, здійснюється шляхом продажу належних державі акцій

відкритих акціонерних товариств (далі - товариства), заснованих

державними органами приватизації та орендарями.

Після затвердження плану приватизації засновники у десятиденний

термін приймають рішення про створення товариства, затверджують його

статут і у встановленому порядку подають документи до місцевого

органу виконавчої влади для державної реєстрації товариства. Плата

за реєстрацію товариства не справляється. Рішення про створення

товариства є установчим договором.

При перетворенні орендних підприємств у відкриті акціонерні товариства

його засновниками виступають з боку держави відповідний державний орган

приватизації, а з боку орендаря – господарське товариство, створене

орендарями.

До завершення продажу акцій, передбаченого планом розміщення акцій

(планом приватизації), і перших загальних зборів акціонерів

приватизованого підприємства керівництво підприємством

покладається на адміністрацію орендного підприємства, що

приватизується.

З моменту реєстрації товариства договір оренди вважається розірваним,

діяльність підприємства, створеного на базі орендованого майна,

або будь-якого суб'єкта підприємницької діяльності, який орендує

майно, припиняється, товариство стає правонаступником прав і обов'язків

орендаря.

До статутного фонду товариства вноситься державне майно, здане в оренду

(за винятком майна, що не підлягає приватизації або щодо якого встановлено

особливий порядок приватизації), та майно, що є власністю орендаря.

На вартість свого внеску орендар отримує акції створеного товариства.

Продаж акцій, що належать державі, здійснюється державними органами

приватизації згідно з законодавством про приватизацію.

Члени організації орендарів, члени трудового колективу підприємства,

створеного орендарем, а також колишні працівники об'єкта приватизації,

які вийшли на пенсію, звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу

законів про працю України ( 322-08 ) і не працюють з моменту звільнення

на інших підприємствах, особи, які мають право відповідно до

законодавства повернутися на попереднє місце роботи на цьому

підприємстві, та інваліди, звільнені у зв'язку з каліцтвом або

професійним захворюванням.

Якщо вартість майна, що вноситься організацією орендарів (орендарем) до

статутного фонду товариства, становить менше 25 відсотків його

статутного фонду і, з урахуванням вартості акцій, придбаних на пільгових

умовах членами організації орендарів, не перевищує цього розміру,

члени організації орендарів мають право на додаткове придбання за власні

кошти і сертифікати, що отримують громадяни України як компенсацію втрат

від знецінення заощаджень в установах Ощадного банку України і

колишнього Укрдержстраху, акцій, що належать державі, за їх номінальною

вартістю в межах 25 відсотків статутного фонду товариства, але не більше

ніж на суму одного приватизаційного майнового сертифіката на кожного

члена організації орендарів.

Орендар має право на викуп об'єкта оренди, якщо це було передбачено

договором оренди, укладеним до набрання чинності Законом України "Про

оренду державного майна" ( 2269-12 ).

Орендар здійснює викуп об'єкта оренди відповідно до

законодавства та договору оренди. Умови викупу (ціна, порядок, строки,

засоби платежу, обов'язкова квота використання майнових приватизаційних

сертифікатів) визначаються в договорі оренди. Орендар має право відмовитися

від здійснення передбаченого у договорі права на викуп.

При перетворенні державного підприємства в акціонерне товариство

в процесі приватизації його засновником виступає державний орган

приватизації, який діє в межах повноважень, передбачених

законодавством.

До засновників такого акціонерного товариства не

застосовуються обмеження, передбачені частиною першою статті 30 Закону

України "Про господарські товариства" (1576-12).

Засновник акціонерного товариства встановлює відповідно до плану

приватизації (плану розміщення акцій) способи, обсяг і строки продажу

акцій, а також порядок внесення платежів.

Продаж акцій засновником акціонерного товариства провадиться на

конкурсних засадах, крім випадків, передбачених законодавством.

Створене відповідно до цієї статті акціонерне товариство є

правонаступником підприємства, що приватизується.

Продаж акцій (часток, паїв), що належать державі у майні підприємств

із змішаною формою власності, провадиться з урахуванням

законодавства та установчих документів цих підприємств.

Якщо продаж здійснюється не на конкурентних засадах, то вартість цих

акцій (часток, паїв) визначається експертним шляхом у встановленому

порядку.

Інформацію про приватизацію складають відомості щодо:

> переліків об'єктів, щодо яких прийнято рішення про

приватизацію, умови їх продажу;

> терміну, протягом якого приймаються до розгляду плани

приватизації та заяви на право продажу об'єктів приватизації;

> рішення про затвердження планів приватизації та укладення угод з

юридичними особами або спеціалістами на розробку проектів планів

приватизації та продажу об'єкта приватизації, а також підстави, на

основі яких були прийняті ці рішення;

> результатів виконання планів приватизації, які підлягають

опублікуванню у спеціальних бюлетенях Фонду державного майна

України та його регіональних відділень, які розповсюджуються за

передплатою і в роздрібній торгівлі, місцевій пресі.

Інформація про результати приватизації об'єкта (інформація про

переможців конкурсу, аукціону, ціну, за яку придбано об'єкт

приватизації, дані про розподіл акцій (часток, паїв) між новими

власниками (окремо по кожній юридичній особі) підлягає

опублікуванню у місцевій пресі за місцем розташування відповідного об'єкта.

Інформація про строки та умови проведення аукціону, конкурсу,

випуску акцій у вільний продаж повинна бути опублікована в інформаційних

бюлетенях органів приватизації, центральній та місцевій пресі не

пізніш як за 30 календарних днів до дати проведення аукціону,

конкурсу, випуску акцій у вільний продаж.

Типовий, обов'язковий для публікації в бюлетені перелік відомостей

для різних видів підприємств, порядок їх подання, форма публікації

визначаються Фондом державного майна України.

Визначення початкової ціни об'єкта приватизації або розміру

статутного фонду господарського товариства, що створюється на основі

державного підприємства, здійснюється відповідно до методики, що

затверджується Кабінетом Міністрів України.

У разі приватизації об'єкта шляхом його викупу, відповідно до

зазначеної методики, оцінка вартості об'єкта приватизації здійснюється

експертним шляхом або способами, що враховують потенційну

прибутковість.

Загальні критерії проведення експертних оцінок і методики оцінки

визначаються окремим законом.

Витрати, пов'язані з проведенням аудиторських перевірок,

відшкодовуються за рахунок підприємств, що приватизуються.

При придбанні об'єкта приватизації за рахунок грошових коштів на суму,

що перевищує п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

покупці - фізичні особи повинні подати до органу приватизації декларацію

про доходи.

Покупці - іноземні інвестори та підприємства з іноземними інвестиціями

набувають державне майно у процесі приватизації з оплатою його вартості

у національній валюті на загальних підставах та з поданням відомостей про

джерела надходження коштів.

Приватизаційні майнові сертифікати випускаються на суму вартості

державного майна, що підлягає безоплатній передачі у процесі

приватизації майна державних підприємств громадянам України.

Обсяги емісії приватизаційних майнових сертифікатів та їх

номінальна вартість встановлюються відповідними актами

законодавства України.

Номінальна вартість приватизаційного майнового сертифіката

визначається шляхом ділення загальної суми емісії цих

приватизаційних паперів на число громадян України.

Приватизаційні майнові сертифікати розподіляються між

громадянами, які мають право на їх одержання, порівну.

У разі проведення індексації балансової вартості основних фондів у

народному господарстві України обов'язковій індексації підлягає

номінальна вартість приватизаційних майнових сертифікатів.

Коефіцієнт індексації номінальної вартості приватизаційних

майнових сертифікатів встановлюється Кабінетом Міністрів України

одночасно з проведенням індексації балансової вартості основних фондів.

Кошти, одержані від продажу державного майна, зараховуються

до позабюджетного Державного фонду приватизації, позабюджетного фонду

приватизації Автономної Республіки Крим і спрямовуються на

відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією, кредитування технічного

переозброєння приватизованих підприємств, розвиток підприємництва та

створення нових робочих місць у межах, що визначаються Державною програмою

приватизації, та до Державного бюджету України.

Забороняється використання коштів, одержаних від приватизації,

на покриття дефіциту державного та місцевих бюджетів.

Кошти, одержані від продажу об'єктів незавершеного будівництва,

що споруджувалися відповідно до програми ліквідації наслідків аварії на

Чорнобильській АЕС, за вирахуванням витрат на проведення приватизації

спрямовуються у встановленому порядку до Фонду для здійснення

заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та

соціального захисту населення для фінансування робіт на пускових

будовах згідно із зазначеною програмою.

Фонд державного майна України, Верховна Рада Республіки Крим, місцеві

Ради народних депутатів затверджують за поданням органів приватизації

переліки об'єктів, які перебувають відповідно у загальнодержавній власності

Автономної Республіки Крим, комунальній власності і підлягають:

> продажу на аукціоні, за конкурсом, у тому числі із виключним

застосуванням майнових сертифікатів і грошових квот, а також вільно

конвертованої валюти;

> викупу працівниками підприємств, що приватизуються;

> приватизації іншими способами згідно з Законом України "Про приватизацію

майна державних підприємств".

Орган приватизації зобов'язаний повідомити адміністрацію підприємства про

включення даного підприємства або його структурного підрозділу до одного із

зазначених переліків у місячний строк з дня прийняття відповідного рішення.

Включення об'єктів малої приватизації до переліків, зазначених у частині

першій цієї статті, здійснюється відповідно до Державної та місцевих

програм приватизації або з ініціативи відповідних органів приватизації чи

покупців.

Покупці подають до відповідного органу приватизації заяву про включення

підприємства до одного із зазначених у цієї статті переліків об'єктів, що

підлягають приватизації.

Заява повинна містити:

- назву об'єкта малої приватизації, його місцезнаходження;

- запропоновані умови купівлі та експлуатації об'єкта.

Разом із заявою покупці - фізичні особи подають:

- відомості про особу, домашню адресу, громадянство;

- номери рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться

розрахунки за придбаний об'єкт приватизації.

Покупці - юридичні особи подають:

- повну назву заявника та його юридичну адресу;

- прізвище, ім'я, по батькові керівника; номери розрахункових рахунків у

банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний

об'єкт приватизації.

До заяви додаються.

- документ про внесення плати за подання заяви;

- нотаріально посвідчені копії установчих документів, що підтверджують

право юридичної особи бути покупцем;

- копія договору про сумісну діяльність (для товариства покупців);

- декларація про доходи (для громадян).

Форму заяви та розмір плати за її подання встановлює орган приватизації.

При цьому розмір плати за подання заяви не повинен перевищувати половини

розміру мінімальної заробітної плати.

Додаткові відомості та документи подаються органу приватизації лише за

згодою заявника.

Орган приватизації розглядає подану заяву і в разі відсутності підстав

для відмови у приватизації включає підприємство до переліків, зазначених у

частині першій цієї статті. Результати розгляду не пізніш як через місяць з

дня подання заяви доводяться до заявника у письмовій формі.

З моменту прийняття рішення про включення об'єкта до одного із переліків,

зазначених у частині першій цієї статті, щодо нього припиняється чинність

частин третьої, п'ятої, шостої статті 10, частин першої, третьої статті 12,

частини другої статті 24, частини третьої статті 25 Закону України "Про

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.