реферат скачать
 

Приватизація як засіб припинення державної власності

майна України, його регіональні відділення та представництва у

районах і містах, органи приватизації в Автономній Республіці Крим,

що становлять єдину систему державних органів приватизації в Україні.

Фонд державного майна України, його регіональні відділення та

представництва у районах і містах, органи приватизації в Автономній

Республіці Крим діють на підставі Закону України "Про Фонд державного

майна України", інших законів України з питань приватизації.

Фонд державного майна України підпорядкований, підзвітний і

підконтрольний Верховній Раді України.

Голова Фонду державного майна України призначається на посаду і

звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради

України.

Державні органи приватизації у межах своєї компетенції здійснюють

такі основні повноваження:

. змінюють у процесі приватизації організаційну форму

підприємств, що перебувають у державній власності;

. здійснюють повноваження власника державного майна у процесі

приватизації;

. виступають орендодавцем майна, що перебуває у державній власності,

згідно з законодавством;

. продають майно, що перебуває у державній власності, в процесі його

приватизації, включаючи майно ліквідованих підприємств, об'єктів

незавершеного будівництва та колишнє військове майно, що набуло статусу

цивільного, а також акції (частки, паї), що належать державі у

майні господарських товариств;

. створюють комісії з приватизації;

. затверджують плани приватизації майна, що перебуває у державній

власності, плани розміщення акцій акціонерних товариств у процесі

приватизації;

. розробляють проекти державних програм приватизації і подають їх на

затвердження Верховній Раді України;

. укладають угоди щодо проведення підготовки об'єктів до

приватизації та їх продажу;

. укладають угоди щодо проведення експертної оцінки вартості об'єктів

приватизації;

. здійснюють ліцензування комісійної, представницької та комерційної

діяльності з приватизаційними паперами;

. виступають з боку держави засновником підприємств із змішаною формою

власності;

. беруть участь у розробці міжнародних договорів України з питань

державної власності та її використання;

. здійснюють захист майнових прав державних підприємств,

організацій, установ, а також акцій (часток, паїв), що належать

державі, на території України та за її кордоном;

. контролюють виконання умов договорів купівлі-продажу державного

майна.

Державні органи приватизації здійснюють інші повноваження,

передбачені законами України з питань приватизації.

Посадові особи державних органів приватизації несуть кримінальну,

адміністративну, матеріальну та дисциплінарну відповідальність за

неправомірні дії щодо майна, яке приватизується, у порядку,

встановленому законодавством.

Державні органи приватизації не мають права втручатися в діяльність

підприємств, за винятком випадків, передбачених законодавством

України та установчими документами цих підприємств.

Органи приватизації в Автономній Республіці Крим діють у межах

повноважень, визначених Фондом державного майна України, і повноважень,

делегованих Верховною Радою Автономної Республіки Крим щодо

розпорядження майном, що належить Автономній Республіці Крим.

Органи приватизації в Автономній Республіці Крим у питаннях приватизації

майна, що належить Автономній Республіці Крим, є підзвітними та

підконтрольними Верховній Раді Автономної Республіки Крим.

Продаж майна, що є у комунальній власності, здійснюють органи,

створювані відповідними місцевими радами. Зазначені органи діють у межах

повноважень, визначених відповідними місцевими радами, та є їм

підпорядкованими, підзвітними і підконтрольними.

Конкурсний продаж акцій за приватизаційні папери здійснюється

через національну мережу центрів сертифікатних аукціонів.

Покупцями об'єктів приватизації можуть бути:

. громадяни України, іноземні громадяни, особи без

громадянства;

. юридичні особи, зареєстровані на території України, крім

передбачених частиною третьою цієї статті;

. юридичні особи інших держав.

Для спільної участі в приватизації громадяни можуть створювати

господарські товариства, в тому числі із членів трудового колективу,

в порядку, встановленому законодавством України.

Господарське товариство членів трудового колективу

підприємства, що приватизується, засновується на підставі рішення

загальних зборів, у яких брало участь більше 50 відсотків

працівників підприємства або їх уповноважених представників.

Не можуть бути покупцями:

. юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує

25 відсотків;

. органи державної влади;

. працівники державних органів приватизації (крім випадків

використання ними приватизаційних паперів);

. юридичні особи, майно яких перебуває в комунальній власності, органи

місцевого самоврядування.

Покупці - юридичні особи зобов'язані подати до державного органу

приватизації документ про розподіл статутного фонду серед учасників.

Відповідальність за достовірність поданого документа

покладається на покупця відповідно до законодавства.

Державною програмою приватизації стосовно конкретних об'єктів

(груп об'єктів) можуть бути встановлені інші обмеження або особливості

участі покупців у приватизації, включаючи галузеві та сумарні квоти на

придбання юридичними особами державного майна, акцій (часток, паїв).

Для обслуговування обігу приватизаційних паперів, створення

ринку цінних паперів та подальшого його обслуговування, зниження ризику

покупців при розміщенні вкладів в об'єкти приватизації створюються

довірчі товариства, інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, інші

фінансові посередники.

Звернення покупців до послуг посередницьких організацій при придбанні

державного майна не є обов'язковим.

Порядок створення і діяльності довірчих товариств, інвестиційних

фондів та інвестиційних компаній визначається законодавчими актами

України.

З метою забезпечення контролю за здійсненням Державної програми

приватизації, додержанням законодавства України про приватизацію та

аналізу її наслідків з числа депутатів створюється Спеціальна контрольна

комісія Верховної Ради України з питань приватизації.

Положення про Спеціальну контрольну комісію з питань приватизації

та її склад затверджуються Верховною Радою України.

З метою забезпечення контролю за ходом приватизації, додержанням

законодавства України про приватизацію та аналізу її наслідків Верховна

Рада Автономної Республіки Крим та місцеві ради створюють відповідні

контрольні комісії з питань приватизації.

Положення про контрольні комісії з питань приватизації та їх склад

затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим та відповідними

місцевими радами.

Що стосується малої приватизації, то вона регулюється законом України

“Про приватизацію невеликих державних підприємств”

Сферою застосування Закону є галузі, які підлягають першочерговій

приватизації: переробна і місцева промисловість, промисловість будівельних

матеріалів, легка і харчова промисловість, будівництво, окремі види

транспорту, торгівля і громадське харчування, побутове обслуговування

населення, житлово-експлуатаційне і ремонтне господарство.

Об'єктами малої приватизації є:

1. цілісні майнові комплекси невеликих державних підприємств, віднесених

Державною програмою приватизації до групи А;

2. окреме індивідуально визначене майно;

3. об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти.

У випадках, коли до складу підприємств входять структурні підрозділи

(магазини, перукарні, майстерні, їдальні тощо), які можуть бути виділені у

самостійні підприємства, об'єктами малої приватизації є названі структурні

підрозділи.

Будівлі (споруди, приміщення) приватизуються разом з розташованими з ними

об'єктами приватизації крім випадків відмови покупця від приватизації

будівлі (споруди, приміщення), в якій розташований об'єкт, що

приватизується шляхом викупу, та якщо на це немає прямої заборони

відповідно Фонду державного майна України, Верховної Ради Автономної

Республіки Крим чи місцевої Ради відповідного рівня. Не можуть бути

об'єктами малої приватизації будівлі (споруди, приміщення), в якій окремі

частини, які становлять національну, культурну та історичну цінність і

перебувають під охороною держави.

За наявності заборони на приватизацію будівлі (споруди, приміщення), в

якій розташований об'єкт приватизації або у разі відмови покупця від

приватизації будівлі (споруди, приміщення), в якій розташований об'єкт, що

приватизується шляхом викупу, зазначені будівлі (споруди, приміщення)

передаються в установленому порядку власникам приватизованих об'єктів в

оренду на строк не менш як десять років.

Якщо в нежилих приміщеннях будинку, що є державною власністю,

розміщується два чи більше державних або заснованих на оренді державного

майна підприємств, то у разі прийняття рішення про приватизацію одного чи

кількох із них, займані ними приміщення, за відсутності заборони на

приватизацію цього будинку, приватизуються разом з іншим майном

підприємства після закріплення за названими співкористувачами займаних ними

приміщень на праві повного господарського відання, оперативного управління

або на договірних засадах.

Не підлягають приватизації визначені в установленому порядку

спеціалізовані підприємства торгівлі, що обслуговують виключно громадян,

які мають пільги згідно з чинним законодавством.

Заклади культури, приміщення та будівлі соціально-побутового призначення,

споруджені за рахунок коштів державних підприємств, та які обслуговують

населені пункти, райони чи мікрорайони у містах, громадські організації або

певні професійні (виробничі) колективи можуть бути в установленому порядку

вилучені з переліку об'єктів малої приватизації за рішенням Фонду

державного майна України, його регіональних відділень та представництв у

районах та містах, Фонду майна Автономної Республіки Крим та його

представництв, а також за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки

Крим, місцевих Рад відповідного рівня.

Приватизація об'єктів малої приватизації здійснюється шляхом:

- викупу;

- продажу на аукціоні, за конкурсом.

Продавцями об'єктів малої приватизації, що перебувають у

загальнодержавній та комунальній власності, є відповідно:

> Фонд державного майна України, його регіональні відділення та

представництва;

> органи приватизації, створені місцевими Радами.

Продавцями об'єктів приватизації, що перебувають у власності Автономної

Республіки Крим, є органи по управлінню її майном, створювані Верховною

Радою Автономної Республіки Крим.

Покупцями об'єктів малої приватизації можуть бути фізичні та юридичні

особи, які визнаються покупцями відповідно до Закону України "Про

приватизацію майна державних підприємств".

Не можуть бути покупцями:

- юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25

відсотків;

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

- працівники органів приватизації та інші особи, яким відповідно до

чинного законодавства заборонено займатися підприємницькою діяльністю (крім

випадків використання ними приватизаційних паперів).

Об'єкти малої приватизації можуть бути придбані покупцями за рахунок

власних чи позичених коштів, а також приватизаційних паперів.

У разі придбання об'єкта малої приватизації за рахунок грошових коштів

покупці - фізичні особи подають до державного органу приватизації

декларацію про доходи.

Оплата придбаних об'єктів малої приватизації здійснюється за рахунок

приватизаційних паперів та у національній валюті.

За рішенням органів приватизації оплата окремих об'єктів може

здійснюватися виключно за рахунок приватизаційних паперів, випущених

відповідно до чинного законодавства.

Покупці вправі використовувати для придбання об'єктів малої приватизації

грошові кошти лише шляхом їх безготівкового перерахування з відкритих ними

у банках України рахунків.

Кошти громадських організацій інвалідів можуть бути використані для

придбання об'єктів малої приватизації членами цих організацій у випадках,

для об'єкти перебувають у користуванні громадських організацій інвалідів.

2. Процедура приватизації.

Порядок приватизації державного майна передбачає:

. опублікування списку об'єктів, які підлягають приватизації, у виданнях

державних органів приватизації, місцевій пресі;

. прийняття рішення про приватизацію об'єкта на підставі поданої

заяви або виходячи із завдань Державної програми приватизації та

створення комісії з приватизації;

. опублікування інформації про прийняття рішення про

приватизацію об'єкта;

. проведення аудиторської перевірки фінансової звітності

підприємства, що приватизується (за винятком об'єктів малої

приватизації);

. затвердження плану приватизації або плану розміщення акцій відкритих

акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та

корпоратизації, та їх реалізацію.

Покупці цілісних майнових комплексів та інвестори, які бажають

придбати контрольний пакет акцій, зобов'язані разом із заявою подати

бізнес-план або техніко-економічне обгрунтування післяприватизаційного

розвитку об'єкта, що включає план зайнятості працівників підприємства,

пропозицію інвестора з зазначенням максимального розміру інвестиції,

строків та порядку її внесення, а також декларацію про доходи для покупців

- фізичних осіб.

Заяви про приватизацію подаються до державних органів приватизації

за місцезнаходженням об'єкта, що приватизується, у письмовій формі та в

порядку, що встановлюється Фондом державного майна України.

Державні органи приватизації протягом місяця розглядають заяви та

приймають рішення щодо приватизації об'єкта і в п'ятиденний строк

письмово повідомляють про це заявника, адміністрацію та

трудовий колектив підприємства, що приватизується, а також

відповідний орган виконавчої влади, уповноважений управляти цим майном.

У разі відмови в приватизації відповідний орган приватизації повідомляє

заявників про причину відмови.

З моменту прийняття рішення про приватизацію майна державного

підприємства:

. орган, що здійснює управління майном цього підприємства, передає у

встановленому порядку функції з управління цим майном державним органам

приватизації;

. стосовно цього підприємства припиняється чинність частин третьої,

п'ятої, шостої статті 10, частин першої, третьої статті 12,

частини другої статті 24, частини третьої статті 25 Закону України

"Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) в частині купівлі, продажу,

передачі, обміну, здачі в оренду, надання безоплатно, списання

майна, випуску та придбання цінних паперів, надання та одержання

кредитів у розмірах, що перевищують середньорічний рівень таких

операцій за останні три роки з урахуванням рівня інфляції. Якщо ці

дії необхідні для ефективного функціонування державного

підприємства, майно якого приватизується, вони здійснюються

підприємством з дозволу державних органів приватизації.

Державний орган приватизації протягом місяця з дня прийняття

рішення про приватизацію об'єкта затверджує склад комісії з

приватизації об'єкта і встановлює строк подання проекту плану приватизації.

Цей строк не повинен перевищувати двох місяців з дня затвердження складу

комісії.

До складу комісії входять за принципом однакового представництва

представники господарського товариства, створеного членами трудового

колективу підприємства, що приватизується, в тому числі й від

представницького органу трудового колективу - профспілкового комітету

або іншого уповноваженого ним органу, інші особи (або їх представники),

які подали заяву на приватизацію, представники місцевих рад, фінансових

органів, державного органу приватизації, Антимонопольного комітету

України або його територіальних відділень, органу, уповноваженого

до прийняття рішення про приватизацію управляти відповідним державним

майном.

Відповідні органи та особи зобов'язані в п'ятиденний строк з моменту

одержання повідомлення про прийняття рішення щодо створення

комісії делегувати до її складу своїх представників.

Якщо в зазначений строк вони не делегували своїх представників до складу

комісії, державний орган приватизації має право затвердити склад комісії

без представників цих органів.

За рішенням комісії до її роботи можуть залучатися експерти,

консультанти та інші спеціалісти, які користуються на її

засіданнях правом дорадчого голосу.

Для забезпечення гласності та прозорості приватизації у роботі

комісії з приватизації об'єкта можуть брати участь народні депутати

України.

Діяльність комісії регулюється Положенням, яке

затверджується Фондом державного майна України.

При приватизації законсервованих об'єктів, об'єктів незавершеного

будівництва, майна ліквідованих підприємств або об'єктів, які

підлягають приватизації у порядку, визначеному Законом України "Про

приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (2171-

12), окремого індивідуально визначеного майна, акцій (часток, паїв),

що належать державі у майні підприємств із змішаною формою

власності, комісія з приватизації не створюється і план приватизації не

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.