реферат скачать
 

Основні макроекономічні показники

Основні макроекономічні показники

Основні макроекономічні показники

Кінцевий продукт – сукупність товарів і послуг, що купуються для

особистого споживання, а не для перепродажу або подальшої переробки

Валовий національний продукт

1 Характеризує результати виробництва підприємств і організацій країни

незалежно від їх територіального розміщення

2 Визначення:

3 Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків,

який виражає сукупну вартість кінцевих товарів і послуг у ринкових

цінах, включає вартість спожитих населенням товарів і послуг, державних

закупівель, капітальні вкладення і сальдо платіжного балансу

4 Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків,

який виражає сукупну ринкову вартість товарів і послуг, виготовлених в

країні протягом року

5 Обчислюється:

6 За видатками: ВНП = C + Ig + G + Xn

7 C – особисті споживацькі видатки: предмети споживання тривалого

використання, товари поточного споживання, споживацькі видатки на

послуги

8 Ig – валові приватні внутрішні інвестиції: кінцеві покупки устаткування,

будівництво, зміна запасів

9 G – державні закупки товарів і послуг – всі державні видатки на кінцеву

продукцію підприємств і на прямі закупки ресурсів

10 Xn – чистий експорт – величина, на яку закордонні видатки на державні

товари і послуги країни перевищують державні видатки на закордонні

товари і послуги

11 За прибутками: ВНП = ВСК + НПБ + З + Р + П + ПВ + ПК

12 ВСК – відрахування на споживання капіталу – амортизація

13 НПБ – непрямі податки на бізнес: податок з продаж, акцизи, податки на

майно, ліцензійні платежі, мито

14 З – винагорода за працю найманим робітникам

15 Р – рентні платежі – прибутки господарів житла і землі, що забезпечують

економіки ресурсами власності

16 П – процентні платежі – прибутки кредиторів, які ті отримують від

позичальників як плату за користування грошима

17 ПВ – прибутки від власності – чистий прибуток підприємств

18 ПК – прибутки корпорацій

19 Взаємопов'язаний з валовим внутрішнім продуктом: на відміну від ВВП

включає і суму чистих прибутків із-за кордону

20 На відміну від НД включає і доходи, отримані в невиробничій сфері, і

амортизацію від основних фондів

Валовий внутрішній продукт

1 Характеризує результати виробництва підприємств і організацій країни, які

розміщені на її території

2 Визначення: Показник статистики національного доходу в системі

національних рахунків, який виражає сукупну вартість кінцевих товарів і

послуг, вироблених на території даної країни, у ринкових цінах.

3 За своєю натурально-речовинною формою є сукупністю предметів і послуг, що

використовувались протягом даного року на споживання і накопичення.

Чистий національний продукт

1 Характеризує результати виробництва підприємств і організацій країни

2 Визначення: ВНП за відрахуванням тої частини, яка необхідна для заміни

засобів виробництва, зношених в процесі випуску продукції

3 Формула: ЧНП = ВНП – ВСК

Національний доход

1 Характеризує прибуток, який заробили постачальники ресурсів від участі у

поточному виробництві

2 Визначення:

3 Узагальнюючий показник економічного розвитку країни, який виражає

загальний прибуток, отриманий постачальниками ресурсів за їхній внесок

у виробництво валового національного продукту.

4 Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків,

який виражає вартість частини сукупного суспільного продукту,

одержувану за відрахуванням усіх матеріальних витрат на його

виробництво.

5 Формула: НД = ЧНП – НПБ = ВНП – ВСК – НПБ = З + Р + П + ПВ + ПК

6 Розраховується в поточних цінах

7 Обчислюється:

8 Виробничим методом: НД = (ВП – ВМВВ)1 + (ВП – ВМВВ)2 + … + (ВП – ВМВВ)n

9 ВП – валова продукція і-ої галузі

10 ВМВВ – вартість матеріальних виробничих витрат

11 n – кількість галузей матеріального виробництва

12 Розподільчим методом (радянська статистика): НД – сума первинних доходів

фізичних і юридичних осіб в сфері матеріального виробництва

13 Методом кінцевого використання: НД – сума кінцевих доходів галузей

матеріального і нематеріального виробництва і населення (що

використана на споживання і нагромадження)

I. Доход особистого споживання (особистий доход)

14 Характеризує прибуток, який постачальники ресурсів фактично одержали

15 Формула: ОД = НД – ВСС – ППК – НПК + ТП

16 ВСС – внески на соціальне страхування

17 ППК – податки на прибуток корпорацій

18 НПК – нерозподілені прибутки корпорацій

19 ТП – трансферні платежі

II. Рівень цін

20 Визначення: Середня зважена цін, за якими купуються готові товари та

послуги в державі

21 Виражається у вигляді індексу

22 Індекс цін: Iц = (Pдр/ Pбр)*100%

23 Pдр – ціна ринкового кошику в даному році

24 Pбр – ціна ринкового кошику в базовому році

25 (Номінальний ВНП / Індекс цін)*100% = Реальний ВНП

III. Рівень безробіття

26 Визначення: Доля робочої сили, яка не має роботи на даний момент

27 Формула: Рівень безробіття = (Кількість робочої сили, що не має роботи /

Кількість робочої сили)*100%

28 Закон Оукена: Коли рівень безробіття перевищує нормальний рівень (3-4%)

на 1%, спостерігається спад ВНП на 2,5%

Процентна ставка

1. Визначення: Плата, яку отримує кредитор від позичальника за

користування грошима

2. Види:

a. За суб'єктом встановлення:

. Процентна ставка , встановлена НБ

1 Процентна ставка комерційних банків, що розраховується як процент від

процентної ставки НБ

2 За реальністю:

3 Номінальна – процентна ставка, встановлена банком

4 Реальна = (Номінальна процентна ставка / Індекс цін)*100%


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.