реферат скачать
 

Монополии сегодня

Монополии сегодня

Зміст.

Вступ......................................................................

..................................................3

1. Суть

монополій..............................................................

................................5

1.1. Що таке

монополія..............................................................

......................................5

2. Причини виникнення

монополій...........................................................

...................5

2. Історія виникнення монополій в Україні і

світі.........................................7

3. Види монополій

.......................................................................

...................12

1. Адміністративна, природна,

економічна..........................................................

.....12

2. Картель, синдикат, трест,

концерн........................................................

................13

3. Прості, дискримінуючи, монопсонії,

двосторонні...............................................15

4. Міжнародні

монополії...........................................................

.................................17

4. Антимонопольне

законодавство..........................................................

......18

1. Причини антимонопольного

регулювання.........................................................

..18

2. Історія виникнення антимонопольного

законодавства........................................21

3. Сучасне антимонопольне

законодавство.......................................................

......23

5. Монопольне ціноутворення та максимізація прибутку монополії........26

5.1. Попит на продукцію

монополіста............................................................

..............26

5.2. Максимізація прибутку

монополії...................................................................

......29

5.3. Монопольне

ціноутворення...............................................................

.....................30

Висновок....................................................................

.............................................35

Література................................................................

..............................................37

Вступ.

Сучасне життя не можливо уявити без ринкових відносин, а відповідно і без

ринків. Існує багато ринків: ринок товарів і послуг, ринок праці, ринок

капіталу тощо. Але умовно всі ці ринки можна поділити на два види:

1) ринки досконалої конкуренції. Модель досконалої конкуренції описує

функціонування ідеальної економічної системи, в якій господарські

зв’язки організуються на засадах вільного обміну між незалежними

економічними суб’єктами.

2) ринки недосконалої конкуренції – це структури, у яких не діють умови

повної конкуренції. Найсуттєвіша відмінність неповністю конкурентних

ринків від повністю конкурентних полягає у здатності учасників таких

ринків впливати на ринкові ціни.

Моя курсова робота присвячується проблемі монополії, як одному з об’єктів

ринку недосконалої конкуренції .

Проблема монополій є досить актуальною. Таким явищем як монополія

цікавились ще в стародавній Греції і потім протягом всього розвитку

людства. Але найбільш гостро це питання стало наприкінці 19 ст. але не

дивлячись на таку довгу історію проблеми монополії й досі досліджуються. Це

пов’язано з тим що монополій край неоднозначно впливають на суспільний

розвиток – їх існування має як негативні так і позитивні наслідки.

Але не дивлячись на це сьогодні не має жодної розвинутої країни, яка б не

мала антимонопольного законодавства, бо конкуренція є одним з найголовніших

чинників існування добре функціонуючого ринку.

Завдання моєї курсової – визначити причини виникнення монополій,

проаналізувавши історію їх виникнення та розвитку; розглянути різні види

монополій – їх спільні та відмінні риси. Визначити негативні і позитивні

наслідки існування монополії для суспільства, та шляхи обмеження

монопольної влади. З’ясувати поведінку монополіста, щодо встановлення ціни

та максимізації прибутка.

Щоб детальніше розібратися в цій проблемі я розглянула такі питання:

передумови та причини існування монополій; встановлення монопольної ціни та

максимізація прибутку; суспільні та економічні наслідки існування

монополії; види монополій; антимонопольна політика держави.

Основною джерельною базою для підготовки курсової роботи були: підручники

“Мікро і макроекономіка” за ред. С.В. Будаговської, “Економічна історія

України і світу ” за ред. Б.Д. Лановика, “Політична економія” – Р. Барр,

закон України “Про обмеження монопольної влади та недопущення недосконалої

конкуренції ”.

1 Суть монополій.

1.1 Що таке монополія.

Монополія — це такий тип ринкової структури, де:

1) весь галузевий випуск постачає одна фірма, частка кожного споживача

(яких на ринку дуже багато) в загальному обсязі ринкової продукції

незначна;

2) продукція однорідна i не має близьких замінників;

3) входження на ринок нових фірм блоковано;

4) споживачі не взаемодіють між собою;

5) існує повна поінформованість щодо ринкових цін, обсягів та попиту

покупців.

Відповідно, фірма в умовах монополії зветься монополістом, а рынок, на

якому діє монополіст — монопольним ринком.

Практично монополією звуться також ринки iз порушеннями деяких iз

вищезазначених умов. Наприклад, монополіст може виробляти лише 80%

галузевого обсягу, а 20% постачатимуть дрібні виробники; також може бути

послаблена умова шодо відсутності замінників.

Ринок, де сурово виконуються всі зазначені умови називається чистою

монополією(але на практиці її так само не існує як і досконалої

конкуренції). [1. стр 94]

1.2 Причини виникнення монополій

Об’єктивною основою монополізму є домінуюче положення фірми на ринку, що

дозволяє їй проявляти вирішальний вплив на конкуренцію, підвищувати ціни і

знижувати обсяг виробництва, ускладнювати доступ на ринок іншим фірмам.

Продавець має моноп-ольну владу, якщо він може підвищувати ціни на свою

продукцію шляхом обмеження випуску цієї продукції. Підтримці монопольної

влади сприяють вхідні бар’єри, які бло-кують входження у монополізовану

галузь завдяки чинникам, що створюють несприят-ливі умови для фірм-новачків

порівняно з фірмою яка вже працює в галузі. Серед основ-них типів бар’єрів

можна виділити такі:

1) Виняткові права отримані від влади. Так органи влади зазвичай надають

право монополії на надання транспортних послуг, послуг зв’язку, а

також комунальні послуги. В багатьох випадках влада сама ж і керує

монополіями.

2) Патенти і авторські права, які забезпечують винахідникам нових

продуктів або творів мистецтва виключні права, щоб продавати або

надавати ліцензії, які б дозволяли користуватись цими винаходами. Але

патенти і авторські права можуть забезпечувати монопольні позиції

тільки на обмежену кількість років. Після закінчення строку дії

патенту монопольні права на винахід зникають.

Коли яка-небудь фірма випускає товар не придбавши патенту її можуть

примусити припинити продаж за рішенням суду. Так, наприклад, в 1985р.

федеральний суд постановив, що “Кодак корпорейшн” порушила сім

патентів, виданих фірмі “Поларойд корпорейшин”, виготовляючи з 1976р.

фотоапарати миттєвої зйомки. Коли була видана постанова суду, компанія

“Кодак”, на долю якої приходилось 25% річних продажів фотоапаратів

миттєвої зйомки, змушена була припинити виробництво цих фотоапаратів.

3) Монопольне володіння всім обсягом пропозиції окремого ресурсу. ”De

Beers” має монопольну владу на ринку алмазів завдяки її контролю над

продажем 85% необроблених алмазів, придатних для виготовлеання

коштовностей.

4) Економія на масштабі виникає тоді, коли одна фірма виробляє продукцію

з меншими витратами, чим це було б можливо, якщо б ринок

обслуговувався двома чи більшою кількість фірм.

5) Недобросовісна конкуренція. Деякі фірми-монополісти

застосовують методи боротьбу з конкурентами, які не тільки не

відповідають кодексу честі підприємця, а й у більшості випадків

заборонені законом. Це може бути тиск на постачальників сировини,

профспілки, банки, переманювання провідного персоналу, цінова війна з

метою банкрутства конкурента тощо. Однак виявити порушника закону та

застосувати до нього відповідне покарання досить складно.

На основі вище сказаного можна зробити такі висновки про причини

виникнення моно-

полій:

1) через процес концентрації виробництва, коли підприємства замість

введення між собою всеможливої конкурентної боротьби укладають між собою

угоди, тобто обєднують капітал.

2) на основі централізації виробництва і капіталу.

Централізація виробництва - це збільшення масштабів виробництва продукції

в результаті обєднань кількох підприємств в одне із загальним управлінням.

Централізація капіталу - це збільшення розмірів капіталу внасоідок

обєднання раніше самостійних капіталів.

3) внаслідок дій держави, спеціальних або навмисних її кроків.

4) поява акціонерної капіталістичної власності, коли індивідуальна

приватна власність перетворюється на гальма розвитку продуктивних сил.

Вона виникає в результаті злиття, обєднання декількох капіталістів.

2. Історія виникнення монополій в Україні і світі.

Історія монополій сягає сивої давнини. Згадку про неї знаходимо вже у

стародавнього філософа Аристотеля. Він відносить її до “мистецтва наживати

майно”. [3.стр 397]

Англійський філософ Т. Гоббс описує монополії,створені ще феодальною

державою для зарубіжної торгівлі. Він їх називає корпораціями, зазначаючи,

що “ метою подібної корпорації є збільшення прибутків шляхом монопольного

права купівлі і продажу”. [4. стр180]

Монополістичні тенденції у різних формах і неоднаковою мірою проявляються

на всіх етапах розвитку ринкових процесів. Проте їх новітня історія

починається у другій поло-вині 19 ст.Їх виникнення було пов’язано з такими

процесами в суспільстві, як збільшення акціонерної власності, нова роль

банків, концентрація виробництва і капіталу, еволюція форм капіталістичних

об’єднань. Всі ці процеси прискорили розвиток монопольного господарства.

Методи концентрації і централізації капіталу, які використовувались в 19

ст., не забез-

печували достатньої концентрації капіталу для ефективного виробництва.

Концентрація виробництва, створення нових великих заводів і фабрик

потребувалирозширення кордо-иів капіталістичної власності. Шляхи такого

швидкого розширення існували давно, але лише під впливом бурхливого

зростання продуктивних сил вони отримали широке розповсюдження і

вирішальне значення. Це, в першу чергу, акціонерна форма організації

компаній.

Важлива сторона розвитку монополій пов’язана з новою роллю банків.

Збільшення концентрації виробництва постійно посилювало необхідність

розширення ролі банків, змушуючи промислові компанії шукати з банками

контактів для отримання довготер-інових позик. Це призвело до перетворення

банків у всесильних монополістів.

Важливою формою створення галузевих та міжгалузевих монополістичних

союзів була система участі. Суть її полягає в тому, що при акціонерній

формі організації, компанія належить власнику контрольного пакету акцій.

Якщо власником контрольного пакету є інша компанія, то вона тим самим

отримує право керувати своєю “дочірньою” компанією.

У США процеси акціонування, концентрації виробництва i капіталу

прискорилися після кризи 1873 р. Кількість підприємств збільшувалась

повільніше, ніж вартість їхньої продукції. Так, в обробній промисловості за

1900 — 1913 рр. зростання становило відповідно 130 i 210 %. У 1914 р.

акціонерні товариства становили 28,3% вciх підприємств, а випускали 83,2%

промислової продукції, на них працювало 80% робітників. У 1910 р.

підприємства за обсягом виробництва поділялися на невеликі (до 20 тис.

дол.) — 67,2%, середні (від 20 до 100 тис. дол.) — 21,3%. Великі (100 тис.

дол. i більше) — 11,5% корпорацій, вартість продукції яких була понад 1 млн

дол., виробляли міді — 99%, свинцю— 92%, прокату — 91, чавуну — 85,8,

автомобілів, сільськогосподарських машин, продукцію хімічної, електро-

технічної, текстильної галузей — 50, переробляли м'яса — 80%.

Монополізація розпочалася з виникненням залізничної iмпepiї Вандербільта.

Першою формою монополістичних об'єднань були пули (або картелі), які

встановлювали ціни, розподіляли замовлення та прибутки. У 1866 р. виник

соляний пул у штаті Мічіган, у 1870 р. — Чиказький пул, який контролював

залізничні перевезення. Панівною формою монополій спочатку в легкій, потім

у важкій промисловості стали трести. Першим з них був нафтовий трест

Рокфеллера "Стандарт ойл Компані”, утворений у 1870 р.

У 90-х роках провідна роль у монополізації промисловості, транспорту,

банків перейшла до холдинг-компаній та концернів. У 1901 р. в США

налічувалося 440 трестів з загальним капіталом 20,3 млрд дол.

Одночасно відбувалась монополізація банків. У 1890 р. у Нью-Йорку було 64

банки, що володіли капіталом 302 млн дол., у 1900 р. — 58, капітал яких

збільшився до 548 млн дол. Інтенсивно, внаслідок злиття банківського та

промислового капіталів, формувався фінан-совий капітал.

Найбільшими американськими монополіями були групи Рокфеллера

(контролювали 95% американського видобутку нафти i 90% її експорту,

промислові підприємства, банки, залізниці), Моргана ("Юнайтед Стейтс Стіл",

що монополізував виробництво 2/3 сталі, трести в сільськогосподарському

машинобудуванні, торговому пароплавстві; електро-технічна корпорація

"Дженерал електрік", підприємства зв'язку, міського транспорту, страхові

компанії), Пенсільванська група, група Вандербільта, групи Гульда,

Гарримана, три автомобільні корпорації: "Форд", "Дженерал моторс",

"Крайслер" та фінансові групи Рокфеллера та Моргана контролювали 112

банков.

У Німеччині активний розвиток акціонерної власності (грюндерства)

почався з будівництва залізниць у 70-х роках XIX ст. У 1870 р. Існувало 418

акціонерних товари-ств, за період 1871 — 1872 рр. з'явилося 978 нових з

акціонерним капіталом 2,8 млрд марок. Процес монополізації охопив yci

галузі промисловості, навіть ті, які в інших країнах залишились полем для

конкуренції (виготовлення відривних календарів).[5] На відміну від США,

монополії об'єднували більшу кількість підприємств (кілька сотень),

існували у формі картелів i синдикатів. У 1879 р. їx кількість становила

14, в 1900 р. — 300, перед першою світовою війною кількість їx зросла в 2

рази. У кінці 90-х років XIX ст. — на початку ХХ ст. з'явилися перші

трести: електротехнічні корпорацй АЕГ i товариство "Ciмeнc".

Інтенсивно формувався фінансовий капітал. У 1913 р. icнyвало 1850 банків;

9 берлінських банків контролювали 85 % банківського капіталу (11,3 млрд

марок). До таких банків належали Німецький (капітал 3 млрд марок i контроль

за 87 банками), Дрезден-ський, Дармштадтський банки, облікове товариство

(власний капітал 300 млн марок), їхній прибуток в 1895 — 1900 рр. становив

38,6 — 67,7% щорічно. Німецькі банки вкла-дали капітали в основному в

промисловість. Так, 6 берлінських банків контролювали 751 підприемств.

У Великобританії ще на початку 60-х років XIX ст. було 639 акціонерних

корпорацій. Проте перші монополії виникли лише в кінці 80-90-х рр. XIX ст.

У 1888 р. виник Соляний союз, що контролював 90% продукцій. В 1894-1896 рр.

у Шотландій утворилося моно-польне об'єднання з виготовлення труб.

Поступово монополії з'явились в хімічній, трубо-прокатній, військовій

промисловості, суднобудуванні, на транспорті. В 1913 р. у Велико-британії

їх налічувалось 93. Отже, формування монополиї розпочалося пізніше, нїж в

США та Німеччині та здійснювалося повільніше. В основному вони об'єднували

30-50 фірм. Контроль над галузями був практично відсутній. Найменше

монополій було в легкій i видобувній промисловості. За темпами

монополізації банківський капітал випереджав промисловий. У 80-х роках XIX

ст. кількість приватних банків зменшилася до 172, а кількість акціонерних

досягла 91. Депозити в банках за 1880-1908 рр. зросли в 2,8 раза, їм

належало 25% вciх цінних паперів світу. В 1913 р. 12 банків на чолі з

Англійським зосередили 70% всього cвітовогo капіталу.[6. стр.160-162]

В Україні перші монополії почали зароджуватись в кінці 19 на початку 20

Страницы: 1, 2, 3


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.