реферат скачать
 

Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

N 1 з обсягом камер 4 - 30,9 м.

2. На гірничо-збагачувальному комплексі замінити магнітні

сепаратори ПБМ - 9л/250 старої конструкції із шести полюсною магнітною

системою на сепаратори з восьми полюсною системою і перефутировкою

барабанів сепараторів на РОФ - 1,2 у кількості 30 шт.

3. Зробити капітальні ремонти з перекладом технологічної схеми

збагачення секції N 10 РОФ - 2 на збагачення окислювання руд кар'єру N

3 гірничо-збагачувального комплексу.

4. Збільшити виробництво агломерату за рахунок впровадження в

експлуатацію 4-ої по рахунку агломашини.

5. Підвищіти ефективність роботи аглогрохотів ДП - 7 за рахунок

установки на гуркотах литих поверхонь, що просівають.

6. Виконати реконструкцію циркуляційних насосів конверторів 1-го

блока.[11.]

Фірма Sumitomo (Японія) візьме участь у проекті реконструкції

сталеплавильного виробництва. Відповідно до контракту , вартість

біля 100 млн. доларів , фірма поставить і здійснить шеф-монтаж

устаткування для конвертерного цеху, а також проведе навчання

спеціалістів. Фінансування контракту, розрахованого на два роки,

намічається здійснити по кредитній лінії консорціуму японських банків

під гарантію уряду України. До реалізації проекту планувалося приступити в

червні 1999 р.

Показники виробничої діяльності Комбінату показані у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Показники виробничої діяльності Комбінату за 1999 р.

|Показники |1998 р. |1999 р. |+,- |

|1. Обсяг реалізації за відрахуванням|2173749 |2299897 |+ 126148 |

|ПДВ , тис. грн. | | | |

|2. Собівартість реалізованої |2264597 |2332754 |+ 68157 |

|продукції , тис. грн. | | | |

|3. Витрати на 1 грн. реалізованої |104,18 |101,43 |- 2,75 |

|продукції , коп. | | | |

|Балансовий прибуток (збиток), тис. | | | |

|грн. : |-202471 |-246392 |-43921 |

|- від виробничої діяльності , в тому|-68190 |-82687 |-14497 |

|числі : | | | |

|реалізації товарної продукції |-90848 |-32857 |+57991 |

|іншої реалізації |-846 |-34863 |-34017 |

|позареалізаційних операцій |+23504 |-14967 |-38471 |

|- податки і витрати , що відносяться| | | |

|на збитки |-134281 |-163705 |-29424 |

Як ми можемо бачити з таблиці 2.1. , обсяг реалізації продукції Комбінату

збільшився на 126148 тис. грн. Незважаючи на це балансовий збиток склав

246392 тис. грн. , що на 43921 тис. грн. меньше ніж у минулому році.

Фінансове положення підприємства визначається перед усім ступенем

фінансової незалежності від зовнішніх джерел фінансування своєї діяльності

, спроможністю погашати свої фінансові обов’язки у встановлений термін ,

тобто платоспроможністю. Розрахунок показників платоспроможності Комбінату

, представлених у таблиці 2.2. , був зроблений по даним бухгалтерського

балансу (додатки Г , Д , Ж , З).

Таблиця 2.2.

Показники платоспроможності Комбінату.

|Показники |1.01.99 р. |1.01.2000 р. |+,- |

|Коефіцієнт загальної ліквідності | | | |

|Коефіцієнт срочної ліквідності |0,6600 |0,7107 |-0,0507|

|Коефіцієнт абсолютної ліквідності |0,4481 |0,3564 | |

|Співвідношення ліквідних і | | |+0,0917|

|неліквідних коштів |0,0035 |0,0055 | |

|Співвідношення власних і займаних | | | |

|коштів |0,45 |0,3234 |-0,0020|

|Співвідношення дебиторської і | | | |

|кредиторської заборгованості |0,99 |1,7541 | |

|Коефіцієнт автономії | | |+0,1266|

|Леверидж |0,4752 |0,3743 | |

| |0,47 |0,6369 | |

| |1,7444 |1,5508 |-0,7641|

| | | | |

| | | | |

| | | |+0,1009|

| | | | |

| | | |-0,1669|

| | | | |

| | | |+0,1936|

За станом на 01.01.1999 р. облікова чисельність персоналу комбінату

складає 40973 чол. , що складає 95% від планової чисельності. На комбінаті

працює 16162 жінки, що складає

39.4% від загальної чисельності.[11.]

Таким чином , характеристика підприємства як стратегічного об’єкту

ціноутворення дає нам змогу проаналізувати особливості діяльності Комбінату

та внутрішні і зовнішні чинники , що впливають на формування його цінової

стратегії , а також уявити конкурентне положення підприємства на ринку.

2.2. Аналіз системи управління підприємством з метою підвищення його

конкурентоздатності на ринку.

Мета даного розділу є аналіз системи управління підприємством для

вдосконалення прийняття ріщень у формуванні цінової політики підприємства

та підвищення його конкурентоздатності на ринку.

Під системою управління організацією розуміється упорядкована

сукупність взаємопов'язаних елементів , які знаходяться між собою в сталих

відношеннях , що забезпечують їх функціонування і розвиток як єдиного

цілого.

В рамках структури управління протікає управлінський процес (рух

інформації і прийняття управлінських рішень) , між учасниками якого

розподілені задачі і функції управління , а отже - права і відповідальність

за їх виконання. З цих позицій структуру управління можна розглядати як

форму розподілу і кооперації управлінської діяльності , в рамках якої

відбувається процес управління , направлений на досягнення наміченої цілі

менеджмента.

Зв'язок структури управління з ключовими поняттями менеджменту - його

метою , функціями , процесом , механізмом функціонування , людьми і їх

повноваженнями , свідчить про її величезний вплив на всі сторони

управління.

Створення структури є важливим елементом в організаційній діяльності

підприємства. Вибір ефективної методики департаментації і формування усього

комплексу організаційних структур - також життєво важливий елемент в

діяльності менеджерского корпуса.

Передусім структура повинна відображати мету і задачі організації , отже

, бути підлегліою виробництву і змінюватися разом зі змінами , що

відбуваються. Вона повинна відображати функціональний розподіл праці і

обсяг повноважень робітників управління ; останні визначаються політикою ,

процедурами , правилами і посадовими інструкціями і поширюються , як

правило , у напрямку більш високих рівнів управління. При цьому

повноваження керівника будь-якого рівня обмежуються не тільки внутрішніми

факторами , але й факторами зовнішньої середовища , рівнем культури та

ціннісними орієнтаціями суспільства , прийнятими в ньому традиціями і

нормами. Іншими словами , структура управління повинна відповідати

соціально-культурному середовищу , і при її побудові треба враховувати

умови , в яких вона буде функціонувати.

Тип структури Комбінату має лінійно-функціональну організацію

управління. Основу лінійно-функціональних структур складає так званий

"шахтний" принцип побудови і спеціалізація управлінського процесу по

функціональним підсистемам організації (маркетінг, виробництво, дослідження

і розробки, фінанси, персонал та ін.). По кожній з них формується ієрархія

служб (додаток К “Структура управління КДГМК”). Результати роботи кожної

служби апарату управління організацією оцінюються показниками, що

характеризують виконання ними своїх мети і задач.[1].

Багатолітній досвід використання лінійно-функціональних структур

управління показав, що вони найбільш ефективні там, де апарат управління

виконує рутинні, які частіше повторяються і рідко змінюються задачі і

функції. Вони виявляються в управлінні організаціями з масовим або

багатосерійнім типом виробництва, а також при господарському механізмі

затратного типу, коли виробництво найменш чутливо до прогресу в області

науки і техніки При такій організації управління виробництвом підприємство

може успішно функціонувати лише тоді, коли зміни по всім структурним

підрозділам відбуваються рівномірно. Але в реальних умовах цього немає,

виникає неадекватність реакції системи управління на вимогу зовнішньої

середи. Положення посилюється втратою гнучкості в взаємовідносинах

робітників апарату управління із-за застосування формальних правил і

процедур. В результаті ускладнюється і уповільнюється передача інформації,

що не може не відбиватися на швидкості і своєчасності прийняття

управлінських рішень. Необхідність погодження дій різних функціональних

служб різко збільшує обсяг роботи керівника організації і його заступників,

тобто. вищого ешелону управління. Для спрощення зв’язків такої системи

управління на Комбінаті широко впроваджується система комп'ютеризації , що

суттєво спрощує потоки економічної інформації і допомагає своєчасно

вирішувати непередбачені проблеми та швидко приймати управлінські рішення.

Все це значно підвищує конкурентоздатність Комбінату і сприяє деякої

стабільності у його діяльності.

КДГМК "Криворіжсталь" є значним підприємством, що об'єднує металургійне

і коксохімічне виробництва і гірничозбагачувальний комплекс, кожний з яких

має десятки підрозділів основного і допоміжного виробництв, розташованих на

значній відстані один від одного. Оцінка, аналіз і прогнозування

організаційно-технічного рівня виробництва зображені у додатку Л.

Інформаційні потоки такого великого підприємства досить складні,

багаторазово повторюються і перетинаються у прикладі це показано на схемі

документообігу планово-економічного відділу у додатку М. На дійсний час

перед центром автоматизованих систем виробництва (ЦАСП) стоїть задача

інформаційного об'єднання таких систем і комплексів :

- бухгалтерського і фінансового урахування і звітності ;

- планування і керування витратами ;

- керування бюджетом ;

- керування матеріальними потоками (матеріальне постачання ,

складування) ;

- керування персоналом (штати , особовий склад , кваліфікація і

зарплата кадрів) ;

- техобслуговування і ремонту устаткування ;

- забезпечення якості продукції ;

- планування виробництва і збуту продукції (опрацювання замовлень,

урахування продажів, відвантаження), а також інші підрозділи

господарської діяльності.

Традиційно на комбінаті "Криворіжсталь" автоматизація рішення цих питань

велося по двохрівневій системі :

- цеховій ;

- загальнокомбінатській.

Системи цехового рівня розроблялися , як правило , для забезпечення

інформаційного супроводу технологічних процесів виробництва продукції по

основних переділах комбінату. Такими системами були охоплені аглодомене ,

сталеплавильне і прокатне виробництва. Локально-інформаційні системи

(ЛІС) забезпечують передачу оперативної інформації про виробництво і

хімічні аналізи виробленого чавуна , сталі , а також технічні параметри на

заготівлі.

У процесі перекладу ЛІС на нову технічну базу з застосуванням

персональних комп'ютерів (ПК) , Міні-ЕОМ і інформаційних мереж у 1996 і

1997 р. була створена і впроваджена система оперативного інформаційного

супроводу потоку гарячого металу починаючи з доменного і закінчуючи

прокатним виробництвами у функції якої , крім того ввійшли : щодобове

планування виробництва , спостереження за потоками металопродукції й

оперативне урахування її відвантаження.

Додатково до перерахованих вище задач система дозволила автоматизувати

роботу економістів основного виробництва в частині розрахунку оперативної

собівартості по переділах , із передачею даних на верхній

(загальнокомбінатський) рівень у систему планово-економічного управління

(ПЕУ).

У керуванні комбінатом (верхній рівень) впроваджені й успішно працюють

такі інформаційні системи :

- АСУ "Замовлення" ;

- АСУ "Зарплата" ;

- АСУ "Персонал" ;

- АСУ "Фінанси" ;

- АСУ "Головна бухгалтерія" ;

- АСУ "Дирекція" ;

- Окремі АРМ планово-економічного управління ;

- Комплекс задач по урахуванню металобрухту ;

- Комплекс задач по урахуванню наявності , русі і плануванню потреби в

спецодязі ;

- Комплекс задач - "Урахування ТМЦ" ;

- АСУ "Інша продукція" ;

- АСУ "Юрвідділ" ;

- АСУ "Взаємозалік".

З урахуванням збільшеного обсягу переданої інформації між

експлуатованими і впроваджуємими системами різноманітних рівнів виникнула

необхідність прокладки високошвидкісних каналів зв'язку, що забезпечують

оперативний обмін між системами (максимальна швидкість передачі даних при

використанні телефонних виділених каналів зв'язку не перевищує 19200

кб/сек.).

Інтегрована інформаційна мережа (ІІС) покликана оптимізувати і спростити

процеси планування і управління виробництвом , ведення звітності ,

матеріально-технічного забезпечення й ефективного використання сировини ,

енергоресурсів , товарно-матеріальних цінностей , збуту готової продукції ,

а також , підвищити культуру управлінської праці. Інтегрована інформаційна

мережа - це програмно-технічний комплекс , що повинний працювати надійно в

реальному масштабі часу.

Це дозволить структурним підрозділам комбінату вийти в єдиний світовий

інформаційний простір , що дасть можливість обмінюватися інформацією з

постачальниками і вантажоодержувачами , як на Україні , так і за її межами.

Таким чином , система управління включає в себе всі цілі , розподілені

між різноманітними ланками , зв'язки між якими забезпечують координацію

окремих дій по їх виконанню. Тому її можна розглядати як зворотню сторону

характеристики механізму функціонування (як процесу реалізації структурних

зв'язків системи управління). Многогранність приймаємих управлінських

рішень , а особливо при створенні цінової стратегії Комбінату , вимагає

перед усім вдосконалення самої системи управління , скорочення зайвих

ланцюгів передачі інформації та уникнення їх перевантаження при прийнятті

рішень. Таким чином , ми бачимо , що Комбінат з точки зору стратегічного

об’єкту ціноутворення являє собою складну систему взаємозв’язів між

основними та допоміжними його підрозділами. Тому спрямоване координування

діяльності всіх його підрозділів має великий вплив на виробництво та

випуск металопродукції Комбінату , що в свою чергу не може не відобразитися

на формуванні та впровадженні його цінової стратегії.

2.3. Основні напрямки цінової стратегії підприємства та характеристика

конкурентоздатності його продукції на ринках України і світовому.

Метою даного розділу являється визначення основних напрямків цінової

стратегії підприємства та характеристика конкурентоздатності його продукції

на ринках України і світовому.

Внаслідок того , що сталь є важливим компонентом для

виробництва тисяч видів іншої продукції ринок сталепродукції сильно

залежить від фактичного виробництва цих видів продукції. Прикладами

найважливіших галузей промисловості , що споживає металопродукцію , є

автомобілебудування ,будівництво , суднобудування , будівництво залізниць

, виробництво товарів народного споживання і важке машинобудування.

Як біржевий товар металопродукція Комбінату надто піддається коливанням

цін в залежності від співвідношення попиту і пропозиції. Крім цього ціна

товарної металопродукції значно залежить від цілого ряду якісних

показників. На західних ринах якість і ціна співвідносяться один з одним і

практично зрівняні на всіх ринках. Якість металу українського виробництва ,

як правило , гірша і має деякі розбіжності за параметрами. То того ж слід

приділити велику увагу на такі фактори , як дотримання строків постачання ,

сортування , маркування і пакування продукції , поліпшання збутового

ланцюга.

Політика комбінату в області якості визначається найбільше повним

задоволенням вимог споживачів, економічною доцільністю, виконанням усіх

вимог нормативної документації і містить у собі такі напрямки :[12.]

- орієнтація в області якості на ринковий попит і конкретні вимоги

споживачів ;

- випуск якісної продукції з використанням сучасних технологій ;

- досягнення на внутрішньому і зовнішньому ринках збуту репутації

виробника продукції стабільної якості;

- у своїй діяльності керуватися засадами і вимогами стандарту ІСО 9002.

Політика в області якості визначається постановкою задач перед кожним

робітником комбінату.

Система забезпечує відповідність продукції установленим вимогам за

рахунок документально оформлених процедур забезпечення якості у

відповідності з вимогами ИСО 9002, викладеними в Посібнику з якості, у

стандартах підприємства, технологічних інструкціях, Держстандартах,

технічних умовах.

Виконання усіх виробничих процесів, починаючи з надходження сировини

(вогнетриви, з/рудна сировина, кокс, вапняк, феросплави, металобрухт) і

закінчуючи відправленням готової продукції (катанки), входить у систему

забезпечення якості, важливим елементом якої є сучасні методи контролю

виробничих процесів і іспити готової продукції.

Основні критичні точки контролю при виробництві катанки показані на

схемі у додатку Н.

Відповідальність на всіх стадіях виробничого процесу виготовлення

катанки розподіляється в такий спосіб:

- відповідальність за виробництво несуть - начальники цехів , їхні

заступники , старші майстри , майстри , технологічний персонал ;

- відповідальність за виконання іспитів несуть - начальник управління

технічного контролю, начальник іспитового центру технічного упрвління;

- відповідальність за приймання і контроль продукції покладається на

начальника управління технічного контролю;

- відповідальність за пакування , маркування , збереження покладається -

на начальників цехів ; за контроль пакування , маркування - на начальника

керування технічного контролю ;

- відповідальність за вантажно-розвантажувальні роботи і відвантаження

готової Продукції покладається - на начальників цехів, начальника

управління залізничного транспорту.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.