реферат скачать
 

МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

людський вимір економіки сприяє, як це слідує з теорії людських відносин,

людського капіталу, якості життя, самодетермінації суб’єктів виробництва,

приближенню економічних процесів до моделі громадянського суспільства.

Відзначено, що механізм активізації трудової діяльності не залишається

незмінним, - він ускладнюється. Це знаходить відображення, по-перше, у

розширенні економічної свободи та незалежності найманого працівника,

підвищені його відповідальності за власний добробут та статус. По-друге, у

посиленні інституціональних основ соціально-трудових відносин, перетворенні

їх у об’єкт жорсткого багатосуб’єктного регулювання. По-третє, у зростанні

залежності розподілу кінцевих результатів від трудової діяльності, зусиль

працівника. По-четверте, у посилюваному процесі перетворення праці в

домінуючий фактор. Зі зростанням значимості власності на робочу силу

закономірно послаблюється роль інших форм власності і, перш за все,

капіталу. Вони поступово перетворюються у всезагальні зусилля здійснення

праці всіх громадян, здатних до праці.

У дисертації відзначається, що в ринковому механізмі трудової

мотивації високорозвинених країн найбільш концентрованого виразу набуло

подолання відчуження працівника від праці та її результатів, від власності

на засоби виробництва.

Економічні перетворення в Україні пішли шляхом відродження приватної

власності на робочу силу і найманої праці, характерних для приватно-

підприємницького типу економіки. Реформа не змогла утвердити інститут

приватної власності на робочу силу, перетворити працю у головне джерело

доходів і засіб забезпечення більш-менш нормального життєвого стандарту.

У дисертації обгрунтовується висновок про те, що доки ринкові

перетворення не будуть орієнтованими на зміни зарплатостимулюючого блоку,

всебічне прискорення інституту приватної власності на робочу силу у якості

домінуючої форми власності, на подолання відчуження праці від власності на

речові фактори виробництва, неможна очікувати бажаних результатів,

активізації трудової діяльності.

Становлення працівника-власника направлене на подолання протиріччя між

сягнулою високого рівня концентрацією власності на капітал та позбавленням

основної маси працівників можливості отримувати і помножувати засоби

капіталу, на послаблення виникаючої у зв’язку з цим соціальної нерівності в

суспільстві.

Утвердження статусу власника дозволить, по-перше, робітникові

отримувати дохід від застосовуваної ним індивідуальної праці, що

враховується за кількістю і якістю; по-друге, як члену виробничого

колективу привласнювати частину колективного доходу, який створюється на

основі спільного продуктивного використання засобів виробництва та є

співвимірним з його трудовим вкладом; по-третє, як члену суспільства

привласнювати частину валового національного продукту, надавану йому у

формі різноманітних виплат та пільг.

Такий порядок не ігнорує індивідуального інтересу працівника, а,

навпаки, робить його домінуючим, органічно поєднуваним з колективним та

загальним інтересами. Це сприяє розширенню спектру соціально-трудових

відносин.

Прийнята у 1992 році програма приватизації фактично не сприяла

процесові возз’єднання праці і власності, розвиткові власності працівника,

навпаки, вона сприяла поглибленю відчуження праці від її результатів та

власності.

Приватизація, проголосивши формальне забезпечення кожного громадянина

часткою власності, виявилася для більшості населення чисто символічною

дією.

Головний недолік приватизації полягає у тому, що вона з самого початку

не була орієнтованою на підвищення заінтересованості працівника краще

працювати, на створення стимулів до більш продуктивної праці. Для цього, як

показує світовий досвід, необхідно зруйнувати систему найманої праці і

замінити її працею власників, які володіють незрівнянно більш високою і

короткою, і віддаленою мотивацією.

Основою курсу ринкових перетворень повинне стати інституціональне

забезпечення “священості” права власності на робочу силу і розвиток

власності працівників. При цьому переваги ринкового господарювання найбільш

повно розкриваються не тільки у певному інституціональному і

соціокультурному середовищі, але й в умовах послідовного розвитку

виробничої демократії. З подоланням найманої праці, утвердженням власності

на здібності працівника як домінуючої форми власності виробнича демократія

виконує роль цементуючого начала всіх складників механізму трудової

діяльності.

Історичний досвід, концепції економічної людини і трудової мотивації

показують, що демократія і трудова ініціатива – це взаємодоповнювані,

взаємозбагачуючі процеси. Розвиток виробничої демократії сприяє послабленню

діяльного впливу результатів праці та зростанню значимості самої праці.

Виробнича демократія розширяє спектр мотивації. Вона додає до традиційних

мотивів (оплата праці, добробут, корисність, задоволення потреб)

специфічні мотиви діючої особистості: потяг до самореалізації і

суперництва, досягнення більшого контролю над зовнішніми обставинами,

забезпечення душевного комфорту у процесі трудової діяльності та прийнятті

економічних рішень.

У дисертації робиться висновок, що виробнича демократія як необхідна

умова ініціювання трудової діяльності працівників підприємства більш

послідовно розвивається за таких форм привласнення, як індивідуальне

володіння, коли співвласниками виступають члени підприємства; кооперативне

володіння, коли єдиним колективним власником є весь персонал підприємства;

державна власність, яка не позбавляє господарсько-правової самостійності

підприємств і права працівників на безпосередню участь в управлінні ними;

суспільна власність, яка передбачає володіння працівниками активами свого

підприємства не на правах власника, а на основі довірливих відносин від

імені суспільства без права їх продажу та обороту отримуваного таким чином

доходу на свою користь. Не дивлячись на розбіжність вказаних форм власності

для них є характерним те спільне,що вони створюють сприятливі можливості

для розвитку економічної демократії та розгортання трудової активності

кожного працівника.

Для різних форм власності не може бути абсолютно однакових форм та

методів розвитку виробничої демократії. Але в кожній із них поряд з іншими

механізмами повинен бути забезпеченим демократичний контроль над рішеннями,

які приймаються, і йому в найбільшій мірі служить принцип “одна людина –

один голос” і володіння фірмою спільно як єдиним колективом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абалкин Л.И. Проблемы повышения производительности труда на основе

достижения НТР.- М.: Экономика 1989г.,247 с.

2. Абалкин Л.И. Проблемы рыночных отношений в СССР. Правление Всесоюзн.о-

ва. «Знание», Всесоюзный центр юридического всеобуча.- М.: Наука,

1991г.,41с.

3. Агафонов М., Радченко В. Ринковий механізм мотивації до праці у сфері

аграрного виробництва.//Економіка України.-1998.-№3.- с.66-73.

4. Ануфриев Е.А. Социальный статус и активность личности: личность как

объект и субъект социальных отношений .- М.: Наука, 1984.- 287с.

5. Анчишкин А.И. Наука – техника – экономика. -М.: Экономика, 1989.- 383с.

6. Афонин А.С. Основы мотивации труда: организационно-экономические

аспекты: Учебное пособие.-К.:МЗУУП,1994.-298с.

7. Бессонова О.Е. Раздаточная экономика в ретроспективе.//Общественные

науки и современность.-1998-N4.-с.85-101.

8. Бесчастный Л. Про механізм мотивації до наукової і науково-технічної

діяльності в умовах ринкової економіки.//Економіка України.-1995.-№8.-

с.15-22.

9. Блази Дж. Р., Круз Д.А. Новые собственники (наемные работники – массовые

собственники акционерных компаний)./Пер. с англ. При участии Д.Паниной,

Е. Грачевой.- М.: Дело, 1995.- 319 с./

10. Богиня Д. Державне регулювання перехідних процесів.// Економіка

України.- 1999.-№5.- с.5-12.

11. Боровой Я. БАСФ: запас прочности.// Политическое обозрение. – 1988.-

№15.-с. 98-102.

12. Бугуцький О., Бугуцький Ю. Проблеми вартості робочої сили в галузях

економіки України.//Економіка України.- 1999.-№2.-с.50-56.

13. Буторина О.В. Испания: стратегия экономического подъема. - М.: Наука,

1994.-154с.

14. Бутко М., Белокур Є. Ринок праці і процеси його регіональної

трансформації.// Економіка України .-1998.-№4.-с.13-18.

15. Васильчук Ю. Постиндустриальная экономика и развитие человека. //

Мировая экономика и международные отношения. – 1997.- №9.- с. 25-29, №10.-

с.18-22.

16. Вєтрова Н. Особливості впливу соціальних чинників на мотивацію праці в

нових умовах.//Економіка України.- 1994.-№11.-с.93-96.

17. Вильховченко Э.Д. Человек в «инновационной экономике» XX в.-М.: Наука,

1994.-152с.

18. Вильховченко Э.Д. Новое в культуре труда, производства, компании.//

Мировая экономика и международные отношения. – 1995.-№3.-с. 29-34.

19. Вильховченко Э.Д. В поисках альтернативной трудовой жизни: зарубежный

опыт.//МЭМО.-1995.-№10.-с. 27-32.

20. Вильховченко Э.Д. О посттейлоризме и «человеческом капитале».//МЭМО.-

1995.-№11.- с.58-62.

21. Власність і господарський механізм в умовах оновлення економіки/ І.

Дімов, С.Б. Мєдвєдєв, С.В. Мочерний, В.Г. Скотний/ За ред.С.В. Мочерного.-

Львів: Світ, 1993.- 172 с.

22. Вовканич С., Кошелюк Е., Кусий Л., Григоренко Е., Співак П.

Інтелектуальна власність і саморозвиток нації.// Економіка України.-

1993.- №8.- с.70-74.

23. Волгин Н.А., Плакся В.И. Доходы и занятость: мотивационный аспект. -М.:

Луч, 1994.-263с.

24. Всемирная история экономической мысли: В 6т./ МГУ им.М.В. Ломоносова/

Под ред. В.Н.Черковца и др.- М.: Мысль, 1988-1994.

25. Гальчинський А.С. Складним шляхом реформ: деякі підсумки і

перспективи//Економіка України.-1999.-№6.-с.4-12.

26. Геєц В. Ще раз про складові економічного підйому в Україні.// Економіка

України.-1998.-№11.-с.17-24. №12.-с.4-11.

27. Герцберг Ф., Майер М.У. Побуждение к труду и производственная

мотивация. //Социологические исследования. – 1991. - №1. – с.122-132.

28. Гильдебранд Б. Политическая экономия настоящего и будущего./ Пер. с

нем. – СПб. – 1916.- с.19

29. Голубев С.Г. Эволюция и перспективы развития ассоциированных форм

собственности.-М.: Луч,1993.-176с.

30. Гош А. Про об’єктивний економічний устрій постсоціалістичної

України//Економіка України –1998.-№6.-с.57-63.

31. Грачев М.В. Управление трудом. - М.: Наука.1990.-276 с.

32. Грачев М.В. Современные тенденции формирования рынка труда в странах с

развитой рыночной экономикой.//Вопросы экономики.-1991.-№9.- с.56-61.

33. Грачев М.В. Суперкадры: Управление персоналом в международной

корпорации.-М.:Дело,1993.-207с.

34. Гребнев Л.С. Философия экономики:(старые истины и новые мышления).-

М.:Луч,1991.-154с.

35. Гуревич М. Економіка в період переходу до ринкових відносин.//Економіка

України.-1996.-№3.-с.65-72.

36. Гусина В.М. Развитие механизма мотивации трудовой деятельности в

условиях перехода к рыночной экономике: Дис… канд. эконом. наук.-К.:1996.-

163с.

37. Грейсон -младший ДЖ., Карпо О’Делл. Американский менеджмент на пороге

ХХI века./Пер. с англ.-М.: Экономика, 1991.- 319с.

38. Дадашев А.З. План, рычаги.,стимулы.-М.: Экономика, 1985.-89с.

39. Даль Роберт А. Введение в экономическую демократию./Пер. с англ..-М.:

Наука, 1991.- 124с.

40. Денисов Н. Социальное расслоение общества: причины, последствия, меры

по ограничению./Экономист.-1997.-№1.-с.73-81.

41. Дзарасов С.С. Рынок: альтернативная концепция перехода.-М.: Знание,

1991.-62с.

42. Долішній М., Козоріз М., Моделі державного регулювання в ринковій

економіці.// Економіка України.-1999-№6-с.13-22

43. Дмитренко Г. О механизме мотивации труда.//Экономика – 1991 - №3 – с.

93-96

44. Дятлов С.А. Рабочая сила в системе рыночных отношений.-СПб.: изд-во

СПбУЭФ, 1992 – 116 с.

45. Дятлов С.А. Основы теории человеческого капитала. – СПб.: изд-во

СПбУЭФ. – 1994. – 160с.

46. Завадський I.,Червiнська Л., Чинники мотивацiї персоналу в

менеджментi.//Економiка України.-1999.-№9.-с.53-59.

47. Задорожний Г.В. Собственность и экономическая власть.-

Харьков:Основа,1996.-139с.

48. Заклекта О.I.,Юрченко В.В. Фiнансовi аспекти негативних проявiв

вiдтворення робочої сили.//Фiнанси України.-1997.-№1-с.56-62.

49. Заславская Т.И.,Рывкина Р.В. Социология экономической жизни: очерки

теории-М.:Наука, 1991.-442с.

50. Заяц Т. Територiально-галузеве управлiння сферою вiдтворення робочої

сили України. // Економiка України.-1997.-№7.-с.36-42.

51. Збарський М. Iнтереси-рушiйна сила суспiльного прогресу.//Економiка

України.-1999.-№7.-с.58-67

52. Зиненко В.Ю.; Механизм включения работника в хозяйственную

деятельность. /Социологические проблемы интенсификации социально-

экономического развития. Сб.тр.вып.7.- М.:ВНИИСИ ,1987.- с.78-80.

53. Зотов В.В. М Производительность труда “белых воротничков”./Пер. с

англ.-М.:Прогресс; 1989.-246 с.

54. Иванов Н. Развитие форм собственности на современном производстве.

//МЭиМО.-1992-№3.-с.58-65.

55. Ильин А.И. Личный фактор общественного производства и проблемы

его активизации. -М.: Наука,1991-246с.

56. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка ;

(Аспект эффективности); Учебно-методическое пособие / межрегиональн.

акад.упр. персоналом.-2-е изд., испр. и доп.- К.: МАУП. - 1997-297 с.

57. Кваша М. Деякі питання мотивації праці в сільськогосподарському

виробництві. // Економіка України, 1994-№ 1-с. 54-61.

58. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. // Антология

экономической классики. т.2. – М.: «Эконов»-«Ключ». – 1993 - 486 с.

59. Кир’ян Т., Шаповал М. Чому у людей пропала мотивація до праці? // Голос

України. – 1998 - №№ 40-41.

60. Кистерский Л. И. И эксплуатация и сотрудничество. // МЭ и МО. – 1993

- №5 – с.68-74.

61. Ковалев В.И. Мотивы поведения и деятельность. – М.: Наука, 1988. – 254

с.

62. Колганов А.И. Коллективная собственность, коллективное

предпринимательство. – М.: Экономика, 1993. – 154 с.

63. Колот А.М. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу: Навч. посібник /

Київ Нац. Екон. ун-т – К.: КНЕУ, 1998 – 224 с.

64. Коломойцев В. Чиказька економічна школа і її уроки для України. //

Урядовий кур’єр. – 1998 - №№82-83

65. Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий / Пер. с англ. – М.:

Прогресс, 1987 – 383 с.

66. Костин Л.А. Факторы повышения эффективности экономики в условиях рынка.

– М.: Знание, 1991. – 62 с.

67. Коуз Р. Фирма, рынок и право. – М.: «Дело ЛТД», 1993.-231 с.

68. Кронрод Я.А. Производительная сила и общественная собственность. – М.:

Экономика, 1987. – 192 с.

69. Куликов В.В. Экономические основы демократизации общества. – М.:

Экономика, 1994. – 41с.

70. Ламбарт Х. Социальная рыночная экономика. Германский путь. – М.:

«Дело», 1993 – 224 с.

71. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы, эмоции.-М.:Наука,1971.

72. Левин А.И., Яркин А.П. Экономика потребления: Вопросы теории,

управления, прогнозирования. – М.: Наука, 1984. – 316 с.

73. Лукінов І.І. Економічні трансформації (на прикінці XX ст.) – К.:

Інститут економіки НАН України, 1997. – 455 с.

74. Макаренко П.Н. Рыночная трансформация экономики Украины. – К.: Наукова

думка, 1998 – 183 с.

75. Макконнелл К.Р. и Стенли Л. Брю. Экономикс. Принципы, проблемы и

политика. – М.: Республика, 1992. – в 2-х томах / Пер. с англ.

76. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. – т. 23 – 907 с.

77. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. – т. 26, ч. 3 – 674 с.

78. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. – т. 46, ч. 2 – 618 с.

79. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. –т.47.-659 с.

80. Марцинкевич В. И. США: человеческий фактор и эффективность

экономики.-М.: Наука, 1991.-239 с.

81. Маршалл А. Принципы экономической науки. В 3-х томах. / Пер. с

англ. -

М. : «Прогресс», 1993.

82. Матрусова Т.Н. Япония : материальное стимулирование в фирмах.-М.:

Наука, 1992.-78с.

83. Межуев В.М. Культура как объект познания ./Философские проблемы

культуры.-М.:Наука, 1984.

84. Мерсер Д. ИБМ: управление в самой преуспевающей корпорации мира.-

М.: Прогресс, 1991.-452 с.

85. Милль Дж. С. Основы политической экономии. В 3-х томах.-М.: Прогресс,

1989.

86. Мильман В.Э. Рабочая мотивация и удовлетворенность трудом.-М.:

Экономика, 1985.

87. Монден Я. «Тоета»: методы эффективного управления ./Пер. с англ.-

М.: Экономика, 1989.-287 с.

88. Мерито А. Сделано в Японии: история фирмы «Сони» ./Пер. с англ.-

М.:Прогресс,Унверс.-1993.

89. Мотиваційні основи ефективної праці в умовах ринкової трансформації

економіки: Зб.наук. пр. (Нац. А. Н. України, Ін-т економіки; [ Редкол.

Д.П. Богиня (від. ред.) та ін.].- К.:ІЕ, 1996.-110 с.

90. Мотивація праці в ринковій економіці: проблеми теорії і практики/ Відп.

ред.

Богиня.-К.:ІЕ НАНУ, 1997.-10 д.п.

91. Мочерний С. В.е Проблеми людини в економічній теорії.//Економіка

України.-1999.-№1.-с.72-80.

92. Мочерний С. В. , Пллотніков О.Економічна безпека в контексті державного

суверенітету України.//Економіка України.-1998.- №5.-с.4-11.

93. Наумова С.А.О подходах к построению философско- социологических моделей

трудовой мотивации. Ключевые вопросы социологии труда.-М.:Наука, 1988.-

128 с.

94. Окумара Х. Корпоративный капитализм в Японии.М.:Наука, 1993.-125 с.

95. Осовий Г. Актуальні питання регулювання ринку праці.// Економіка

України.- 1998.-№9.-с.33-41.

96. Ониси Хироси. Российский путь в капитализм и японский путь в

посткоммунизм./Пер. с япон.-М.: Наука,1994.-86с.

97. Отчуждение труда: история и современность. / Я. И. Кузьминов,

Э.С.Набибулина, В.В.Радаев, Т.П. Субботина; рук. авт. колл. Я. И .

Кузьминов.-М.:Экономика, 1989.-287 с.

98. Палкін Ю. І. Соціально-економічна справедливість в умовах

ринку.//Економіка України.-1997.-№10.-с. 22-28.

99. Петраков Н.Я. Демократизация хозяйственного механизма. – М.: Экономика,

1988.- 279 с.

100. Питерс Т., Уотерман Р.В. В поисках эффективного управления (опыт

лучших компаний): (пер. с англ.) – М.: Прогресс, 1996 – 418 с.

101. Покритан А. Ринкова трансформація і проблема пріоритетів в економіці

України. // Економіка України – 1997 - №12 – с.18-27.

102. Пономаренко В., Довбня С., Клименко И. Мотивация труда на предприятиях

рыночной экономики. // Бизнес-информ. – 1998 - №13/14 – с.118-121.

103. Потемкин А. Приватизация и собственность работников. // Вопросы

экономики. – 1996 - №8 – с.109-116.

104. Радаев В.В. Экономические интересы при социализме. – М.: Экономика. –

1971 – 72 с.

105. Ржаницина Л.С. Доходы: уровень, дифференциация, гарантии. –

М.: Профиздат, 1991 – 158 с.

106. Ржаницина Л.С. Цена рабочей силы в условиях рынка. – М.: Профиздат,

1993. – 109 с.

107. Римашевская Н.М., Римашевский А.А. Равенство и справедливость. –

М.: Финансы и статистика, 1991 – 159 с.

108. Рибалкін В., Мамічева Л. Акціонерна власність – внутрішня підвалина

формування і функіонування соціального ринкового господарства. //

Економіка України. – 1998 - №2 – с.45-52.

109. Ринкові трансформації у перехідній економіці. / Відп. ред. О.М.

Алімов. –

К.: Інститут економіки НАНУ, 1997 – 10,5 д.п.

110. Сахань І.Я. Соціальні видатки мають бути реальними. // Урядовий

кур’єр. – 1998 - №№119-120, 25 червня.

111. Секретарюк Ц.Ц. Рынок труда в переходный период. – М.: Экономика, 1997

– 122 с.

112. Семикина М.В. Мотивация трудовой деятельности в сфере материального

производства: Автореф. диссертации канд. экон. наук: 08.09.03

/Кировоградский институт с/х машиностроения. – Кировоград: 1996 – 35 с.

113. Серова Е. Особенности экономического поведения коллективного

предприятия. // Вопросы экономики. – 1996 - №11 – с.113-119.

114. Сиандарян В. Деловая Япония. – М.: Наука, 1991 –59 с.

115. Сидорова.Ж. Изменение сруктуры доходов населения и ее оптимизация. //

Экономист, 1996 - №9 – с.21-28.

116. Симмонс Д., Мэрс У. Как стать собственником. Американский опыт участия

работников в собственности и управлении. / Пер. с англ. – М.: Аргументы и

факты, 1993 – 85 с.

117. Скляр Ю. Приватизация: хотели как лучше. // Бизнес-информ, 1997 - №3 –

с.38-42.

118. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. /

Антология экономической классики. – М.: «Эконов», «Ключ», 1993 – 475 с.

119. Соколик М. Оцінка бідності в Україні в 1995-1996 рр. // Економіка

України, 1998 - №1 – с.64-73.

120. Соколик М. Грошові доходи і витрати населення України. // Економіка

України, 1999 - №3 – с.21-30.

121. Сорока И.В. Мотивация труда и предпринимательства в условиях

социального рыночного хозяйства: проблемы взаимообусловленности:

Диссертация доктора экон. наук. – К.: Киевский национальный экономический

университет, 1996–407 с.

122. Статистичний щорічник України за 1997 рік. – К.: “Українська

енциклопедія”, 1999.

123. Субъекты рыночной экономики в «малой» приватизации. / Под ред.

Бабаева Л.В. – М.: Экономика, 1994. – 84 с.

124. Супян В. Экономическая демократия в американских компаниях. //

Проблемы теории и практики управления. – 1995 - №4 – с.18-22.

125. Сычев Ю. О рабочей собственности и рабочем контроле: институциональный

подход к «самоуправляющим» фирмам. // Российский экономический журнал. –

1994 - №3 – с.64-69.

126. Тейлор Т. Принципы научной организации труда. – СПб. – 1912.

127. Україна у цифрах у 1997 році: Корот. стат. довід. / Держ. ком.

статистики України – К.: Наукова думка. – 1998 – 182 с.

128. Усенко Я.Б. Особливості приватизації різних груп об’єктів на етапі

завершення сертифікатної приватизації. / Укр. Будинок екон. та наук.-

техн. знань тов-ва «Знання» України. – К.: Т-во «Знання» України. – 1996

– 21 с.

129. Файоль А. Общее и промышленное управление. / Пер. с фр. – М.: Журнал

«Контроллинг» – 1992 – 111с.

130. Хандруев А.А. Гегель и политическая экономия. – М.: Экономика

– 1990. – 125 с.

131. Хлынов В.Н. Японские «секреты» управления персоналом. – М.: Изд. фирма

«Востлит.» - 1995. – 107 с.

132. Целищев Г.И. Управление по «японски» за пределами Японии. – М.: ПМЭМО

– 1991 – 51 с.

133. Червінська Л.П. Мотивація персоналу в менеджменті: стан, проблеми,

напрями розвитку. – К.: Підприємство “Правда Ярославичів” – 1997. – 203

с.

134. Черевко Г., Лукаш В. Людський аспект соціально-економічної

ефективності. // Економіка України – 1998 - №3 – с.47-53.

135. Чижова В.І. Приватизація в Україні: підсумки і проблеми (теоретичні,

методологічні та регіональні). За ред. С.І. Дорогунцова; НАН України,

Рада по вивч. продуктив. сил України. – К., 1998 – 277 с.

136. Шаталин С.С. Мотивация экономической деятельности. - М., 1980, вып.11.

137. Шаталин С.С.Социальные ресурсы и социальная политика. – М., 1990.

138. Шматко Н.А. Человек в системе производства: мотивационная сфера труда

и производственных отношений. / Философия человека: диалог с традицией и

перспективы. – М., 1988.

139. Шмелев Н. Экономика и общество. // Вопросы экономики, 1996, №1.

140. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Пер. с нем. А.С. Автономов

и др. Общ. ред. А.Г. Милейковского. – М.: Прогресс, 1989 – 445 с.

141. Эрхард Л. Благосостояние для всех: Репринт. воспроизведение: Пер. с

нем. / Авт. предисловия Б.Б. Багоряцкий, В.Г. Гребенников. – М.: Начала-

Пресс, 1991 – 332 с.

142. Atkinson J.W. An introduction to motivation. Princeton, 1964.

143. Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism. – L., 1976

144. Fletcker M. Economic and Social Problems. – New Jercy, L., 1979.

145. Toffler A. The Third Wave. – N.Y., 1980.

146. Victor Vroom. Work and motivation, N.Y., 1964.

1 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов/ Антология

экономической классики. Т.1. – М.: Экономика, 1993 – с.27-29.

2 Там само, с. 253.

3 Там само, с. 331.

1 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов/ Антология

экономической классики. Т.1. – М.: Экономика, 1993 – с.27-29.

1 Смит А.Исследование о природе и причинах богатства народов / Антология

экономической классики. М.:Экономика, 1993. - Т.1 с. 91

2 Хандруев А.А. Гегель и политическая экономия. – М.: Наука,1990,с.28.

1 Гильдебранд Б. Политическая экономия настоящего и будущего. – СПб., пер.с

нем .,1916.-с.19.

1 Маркс К., Энгельс Ф.Твори. – Т.26 – Ч.3. – с.528.

1 Милль Дж.С. Основы политической экономии /В 3-х т., пер. с англ.- М.:

Прогресс, 1989.

2 Шумпетер Й. Теория экономического развития /Пер. с нем. – М.: Прогресс,

1982. – с.144-187.

1 Маршалл А. Принципы политической экономии. – М., 1983. – Т.1 – с.83.

1 Fletcker M. Economic and Social Problems. – New. Jerscy, L. 1979. – p.6.

2 Детальний аналіз теорії “Людського капіталу” дано в працях: Марцинкевич

В.И. Образование в США: экономическое значение и эффективность. – М., 1967;

Гойло В.С. Современные буржуазные теории воспроизводства рабочей силы. –

М., 1975; Дятлов С.А. Основы теории человеческого капитала. – СПб., Изд-во

СПбУ Ф, - 1994.

1 Toffler A. The Third Wave. – N.Y., 1980. – p.78.

1 Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism. – L., 1976. – p.24.

1 Герцберг Ф., Майер М.У. Побуждение к труду и производственная мотивация

/Социологические исследования. – 1990 - № 1 – с.122.

1 Ковалёв В.И. Мотивы поведения и деятельности. – М.: Наука, 1988. – с.42-

43.

2 Мильман В.Э. Рабочая мотивация и удовлетворенность трудом

//Психологический журнал, 1985 – Т.6 - №5 – с.62-72; Свиницкий А.Д.

Советские исследования мотивации трудовой деятельности //Промышленная

социальная психология. – Л., 1982 – с.89.

1 Леонтьєв А.Н. Потребности, мотиви, эмоции. – М., 1971 – с.14.

2 Наумова С.А. О подходах к построению философско-социологических моделей

трудовой мотивации//Ключевые вопросы социологии труда. – М., 1988 – с.40;

Шматко Н.А. Человек в системе производства: мотивационная сфера труда и

производственных отношений//Философия человека: диалог с традицией и

перспективы. – М., 1988 – с.152-162.

1 Atkinson J.W. An introduction to motivation. Frinceton, 1964.

1 Victor Vroom. Work and Motivation. N.Y. 1964.

1 Маршалл А. Принципы экономической науки. – М., 1993 – Т.1 – с.70.

1 Каару И. Японские методы управления качеством. – М., 1988. Коно Т.

Стратегия и структура японских предприятий. - М., 1987. Монден Я. «Тоета»:

методы эффективного управления. – М., 1989. Морита А. Сделано в Японии. –

М., 1993. Оучи У. Методы организации производства. – М., 1984. Окумура Х.

Корпоративный капитализм в Японии . – М., 1996. Спандарьян В. Деловая

Япония. – М., 1991. Тацухито Нагая. Отношения между наемным работником и

администрацией, факты о Японии. – Токио, 1991.

1 Афонин А.С. Основы мотивации труда: организационно-экономические аспекты.

– К.: МЗУУП, 1994, с.31.

1 Питерс Т., Уотерман Р.В. В поисках эффективного управления. М., 1985,

с.118-119.

2 Шервуд Дж. Создание производственных структур с преимуществами

конкуренции. – М.: Наука, 1991, с.13.

1 Мерсер Д. ИБМ: Управление в самой преуспевающей корпорации мира. – М.:

Прогресс, 1991, с.452.

2 Червінська Л.П. Мотивація персоналу в менеджменті: стан, проблеми,

напрями розвитку. – К.: Підприємство «Правда Ярославичів», 1997, с.106.

1 Боровой Я. БАСФ: запас прочности. //Политическое образование, 1988, №15,

с.98-102

2 Дж. Грейсон младший, Карло О’Делл. Американский менеджмент на пороге XXI

века. М.: Экономика, 1991, с. 169-170.

3 Целищев Г.И. «Управление по-японски» за пределами Японии.//МЭМО, 1991,

№8, с.58.

1 Межуев В.М. Культура как объект познания (Философские проблемы культуры).

– М., 1984, с.63.

1 Конституція України. – К.: «Просвіта», 1996.

1 Соколик М. Оцінка бідності в Україні у 1995-1996 р.р. //Економіка

України, 1998, №1, с.67.

1 Соколик М.Грошові доходи та витрати населення України: тенденції і

структура //Економіка України. – 1999. - №3 – с. 25.

1 Голос України. 1998, 16 червня.

1 Голос України. 1999, 21 вересня.

2 Степанкова Т.М. Фінанси в умовах перехідної економіки. //Фінанси України,

1998, №2, с.16.

3 Панасюк Б. Криза платежів: шляхи її подолання. //Економіка України, 1997,

№11, с.7.

4 Покритан А. Ринкова трансформація і проблема пріоритетів в економіці

України. // Економіка України, 1996, №12.-с.28.

1 Сидорова Ж. Зміни структури доходів населення і її оптимізація. //

Економіка України, 1996, №9.-с.58.

1 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. - Т.2 – с.185.

1 Маркс К., Энгельс Ф.Твори. - Т.23 – с.773.

1 Симмонс Д., Мэрс У. Как стать собственником. Американский опыт участия

работников в собственности и управлении./пер. с англ. – М.: Аргументы и

факты, 1993, с.147.

1 Урядовий кур’єр. – 1998. – 25 червня – с.3.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.