реферат скачать
 

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

вважається країна де товари були повністю вироблені або піддалися достатній

обробці чи переробці .

Розглянемо порядок обкладання митом предметів , які ввозяться (

пересилаються ) громадянами ( фізичними особами ) в Україну , оскільки тут

існують деякі особливості порівняно з і сплатою ввізного мита юридичними

особами . Термін “ громадяни “ або “ фізичні особи “ охоплює громадян

України , іноземних громадян та осіб без громадянства , які є платниками

ввізного мита при переміщенні товарів та іншіх предметів через митний

кордон України .

Для визначення суми мита у вказаних платників застосовуються тільки

повні ставки Єдиного митного тарифу . Але для ціх платників дещо

розширений обсяг пільг . Так від сплати мита звільняються такі предмети :

а ) товари ( крім вино-горілчаних і тютюнових виробів ) загальною

вартість еквівалентною 1400 доларів США включно ;

б ) предмети особистого користування ( за вийнятком транспортних

засобів індивідуального користування та запасних частин до них ) , що

тимчасово ввозяться на митну теріторію України ;

в ) речі , що ввозяться ( пересилаються ) при переселенні на постійне

місце проживання в Україну ;

г ) горілчані вироби в кількості 1 л, вино - 2 л , тютюнові вироби -

200 цигарок ( або 200 г цих виробів ) на одну особу.

Перелік ставок ввізного мита на транспортні засоби індивідуального

користування та запасні частини до них визначається не Єдиним митним

тарифом , а окремим Декретом Кабінету Міністрів Украіни . Ставки

дифереційовані в залежності від строку експлуатації транспортного засобу ,

що ввозиться : найменьші ставки ( 0,1 долара США за 1 см3 об’єму

циліндра двигуна ) застосовується до нових транспортних засобів ( строк

експлуатації до 1 року включно ) ; найбільші ( 0,5 долара США за 1 см3

об’єму циліндра двигуна ) застосовується до транспортних засобів строк

експлуатації яких понад 6 років .

Вивізне мито є одним із інструментів регулювання структури експорту і

вводиться з метою скорочення переліку товарів , експорт яких підлягає

нетарифному регулюванню . Ставки вивізного мита та товари , які підлягають

оподаткуванню зтверджуються Кабінетом Міністрів України . Вивізне мито

сплачується у національній валюті України, його ставки встановлюються у

відсотках до митної вартості товарів , що вивозяться за митні межі України.

Згідно з преліком вивізним митом оподатковуються : продукція тваринництва

та харчової промисловості , продукти рослинного походження та деякі види

сировини та корисних копалин . Найменьша ставка - 10 % митної вартості ,

найбільша - 30 % .

Від обкладення вивізним ( експортним ) митом звільняються товари (

роботи , послуги ) , які ивозяться ( надаються ) в межах отриманих

суб’єктами підприємницької діяльності експортних квот , а також ті товари ,

що вироблені повністю з давальницької сировини , яка була попередньо

імпортована .

За ухилення від сплати мита застосовуються фінансові санкції у вигляді

безспірного стягнення суми мита та штрафу за кожний день прострочки у

розмірі 0,2 % суми недоплати .

1.1.3 Особливості застосування податку на додану вартість та

акцизного збору у зовнішньоекономічній діяльності

в Україні.

Порядок обчислення та сллати податка на додану вартість та акцизнго

збору за товари ( роботи , послуги ) , ввезені за-за меж митних кордонів

України та товари ( роботи , послуги ) , експортовані за межі митних

кордонів України визначаються відповідною інструкцією Головної

державної податкової інспекції України .

У відповідності до неї платниками податку на додану вартість та

акцизного збору за імпортні товари є :

1 ) суб’єкти підприємницької діяльності , включаючи громадян , що

займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи (

декларанти ), які ввозять товари ( продукцію ) як для власних так і для

виробничих потреб з ціллю реалізації у вільному обігу .

2 ) міжнародні об’єднання, включаючи міжнародні урядові організації

, іноземні юридичні особи та громадяни , які від свого імені здійснюють

підприємниціку діяльність на теріторії України, у випадку ввезення на

теріторію України ними імпортних товарів , за вийнятком майна , що

ввозиться у якості внеску іноземного інвестора в статутний фонд

підприємства з іностранними інвестиціями

3 ) у випадку відсутності у зазначениз вище неризидентів

розрахункових рахунків в установах банків України та їх постійних

представництв в Україні , сплата податка виконується покупцями (замовниками

, отримувачами ) товарів.

4 ) при подальшій реалізації на теріторії України майна , що ввозиться

в якості внеску іноземного інвестора в статутний фонд підприємства з

іностранними інвестиціями податок на додану вартість та акцизний збір

сплачується на загальних підставах.

У відповідності до чинного законодавства об’єктами оподаткування

ввезених на теріторію України товарів є :

1 ) для податку на додану вартість ( крім конфіскованого, безхозного ,

успадкованого майна , кладів та інших цінностей , що перейшли за правом

успадкування до держави , імпортних товарів та продукції , які провозяться

через теріторію України транзитом ) є їх митна вартість , прерахована за

курсом Національного банка України на дату подачі грузової митної

декларації в митний орган , з урахуванням фактично сплачених сум мита та

митних зборів та акцизного збору за підакцизні товари .

В митну вартість ввезених на теріторію України товарів включається :

а) ціна товару за контрактом;

б) витрати з транспортування , навантаження , розвантаження та

страхування товару від пункту постачальника до митного кордону України;

в) комісійні та брокерські витрати

г) плата , яка повинна бути сплаченою імпортером як умова ввозу (

вивозу ) за використання об’єктів інтелектуальної власності , що належать

до данних товарів .

2 ) для акцизного збору на підакцизні товари ( крім конфіскованого

безхозного , успадкованого майна , кладів та інших цінностей , що перейшли

за правом успадкування до держави , імпортних товарів та продукції , які

провозяться через теріторію України транзитом а також тих , що

використовуються для виробництва підакцизних товарів ) є їх митна вартість

, прерахована за курсом Національного банка України на дату подачі

грузової митної декларації в митний орган , з урахуванням фактично

сплачених сум мита та митних зборів .

При цьому рекламні матеріали та сувеніри , які ввозяться в Україну й

призначені для представницьких цілей під час проведення в Україні виставок

, конкурсів , нарад , семінарів , ярмарок та інших подібних міроприємств (

пропускається за рішенням митного органу в кількості достатній для

забезпечення потреб з врахуванням цілі переміщення ) , не є об’єктом

оподаткування .

Слід зазначити що у відповідності до податкового законодавства України

не підлягають обкладенню податком на добавлену вартість та акцизним збором

:

а) транспортні засоби , що використовується для міжнародних

перевезень пасажирів та вантажів ;

б) професійне обладнання , майно та інструменти , що належать

іноземним юридичним особам і необхідні для надання послуг або виконання

робітн ими на теріторії України ;

в) зразки товарів , якщо вони залишаються власністю іноземних

юридичних осіб та їх використання на теріторії України не має комерційного

характеру.

Інші товари , які ввозяться на теріторію України та входять до

переліку , що затверджений Верховною Радою України обкладаються акцизним

збором за ставками вказаними у вищезазначеному переліку .

Обчислення акцизного збору здійснюється виходячи з митної вартості

товарів , прерахованої за курсом Національного банку України з

врахуванням сплачених сум мита та митних зборів і розміру ставок ,

затверджених за наступними формулами :

а ) за товари , що підлягають обкладенню митом та митними сборами :

( В + М ) х А : 100

б ) інші товари :

( В х А ) : 100

де : В - митна вартість товару ;

М - мито та митні збори ;

А - ставка акцизного збору .

Підставою для обчислення акцизного збору є вантажна митна декларація

. Як було вже зазначено , імпортні підакцизні товари , що

використовуються для виробництва підакцизних товарів звільняються від

сплати акцизного збору при переміщені через митний кордон України . Якщо

ввезені імпортні підакцизні товари використовуються не для зазначених

цілей , то обчислення акцизного збору виконується на загальних підставах .

Для розуміння принципу обкладеня податком на додану вартість товарів

що ввозяться з-за меж України треба чітко визначити оподатковуваний оборот

та механізм оподаткування .

Отже , оподатковуваним оборотом для обчислення податку на додану

вартість є вартість , яку необхідно сплатити до чи після провадження

митних процедур за товари ввезені на теріторію України, що включає в себе

митну вартість товара , прераховану за курсом Національного банку України ,

мито , митні збори та суму акцизного збору за підакцизні товари .

Обчислення самого податку провадиться за ставкою 20 % від

оподатковуваного обороту . Сума податку обчислюеться за такими формулами :

а ) товари , що належать обкладенню митом , митним та акцизним збором

:

( В+М+А ) * П : 100

б ) товари , що належать обкладенню митом і митним збором , але не

обкладаються акцизним збором :

( В +М ) * П : 100

в) інші товари :

В * П : 100

де : В - митна вартість в українських гривнях ;

М - мито , митна вартість ;

А - акцизний збір ;

П - ставка податку на додану вартість ( 20 % )

Треба зазначити , що сума ПДВ за придбані матеріли сировину та інші

вироби не зменьшує суму ПДВ , яка належить сплаті до бюджету , а разом з

вартістю придбаних товарів включається до витрат виробництва і обігу. Тобто

якщо розглядати бухгалтерський бік справи то сума ПДВ після отримання

товару не списується з кредиту рахунку 60 в дебет рахунку 68 , а списується

з кредиту рахунку 51 і разом з вартістю товару і відображається за

дебетом рахунків обліку виробничих запасів , затрат на виробництво ,

капіталовкладень та нематеріальних активів .

60 - “ Розрахунки з постачальниками і підрядниками “

68 - “ Розрахунки з бюджетом “

51 - “ Розрахунковий рахунок “

В підприємствах , що безпосередньо самостійно реалізують імпортні

товари або надають посередницькі послуги з продажу імпортних товарів на

теріторії України , окрім їх реалізації їх за іноземну валюту , об’єктом

обкладення для податку на додану вартість є різниця між ціною реалізації

, що містить податок на додану вартість та митною вартістю , до якої

включено сума митних зборів , мита, акцизного збору на підакцизні товари та

податку на додану вартість . Обчислення суми ПДВ здійснюється за ставкою

16,67 % до оподаткованого обороту .

Розглянемо цю ситуацію на прикладі : нехай куплений непідакцизний

товар митна вартість якого разом з митом , та митними сборами складає 10 гр

. Отже сума ПДВ складе 2 гр , відповідно ці 2 гр будуть віднесені на

вартість товару , і він вже коштуватиме 12 гр . Доставляючи товар до

споживача імпортер витратив ще 1 гр і вартість товару стала 13 гр . Щоб

мати свій інтерес при продажу товару імпортер закладає до ціни товару

прибуток у ромірі 7,7 % - це приблизно 1 гр . Для визначення кінцевої ціни

реалізації йому треба включит в неї ПДВ : ( 13 + 1 ) * 1,2 = 16,8 гр .

Для обчислення суми ПДВ , яку необхідно сплатити у бюджет необхідно

відняти від ціни реалізації митну вартість разом з митом , та митними

сборами : 16,8 - 12 = 4,8 гр ( це буде оподатковуваний оборот ) ,

помноживши його на 0,1667 ми отримаємо суму яку необхідно сплатити в

бюджет: 4,8*0,1667 = 0,8 гр . Але якщо виділити чисту додаткову вартість (

4,8 / 1.2 = 4 гр ) то можна помітити цікавий факт , що ця суммаскладається

з :

1 ) суми ПДВ сплаченої на митниці 2 гр ;

2 ) витрат пов’язаних з продажем товару ;

3 ) прибутку імпортера;

Виявляється , що при сплаті вдруге податку імпортер сплачує його

втому числі і на суму попереднього ПДВ , що підвищує ціну його товарів. Це

на мій погляд було зроблено для захисту національного виробника ( ціни

на імпортні товари завищуються порівняно з вітчизняними товарами ) .

Як буде нижче зазначено імпортна сировина , матеріали , комплектуючі

вироби , обладнання , яке ввозиться резидентами для власних виробничих

потреб не оподатковуеться ПДВ при пересіченні митного кордону України .

Якщо ж відбувається реалізація на теріторії України ( обмін або

передача ) або використання не на власні виробничі потреби імпортної

сировини , матеріалів, комплектуючіх виробів, обладнання , яке ввозилось

резидентами для власних виробничих потреб , окрім їх реалізації за

іноземну валюту , оподаткований оборот визначається виходячи з їх вартості

з врахуванням ПДВ та акцизного збору ( за підакцизні товари ) , але не

нижче їх митної вартості з врахуванням сплачених сум мита , митного та

акцизного зборів ( за підакцизні товари ) , та ПДВ або ціни придбання з

врахуванням ПДВ , а по імпортних основних виробничих фондах не нижче їх

балансової вартості за вичетом їх фактичного зносу та врахуванням ПДВ та

акцизного збору ( за підакцизні товари ). Обчислення суми ПДВ здійснюється

за ставкою 16,67 % до оподаткованого обороту .

За імпортні енергоносії ( нафта , газ , нафтопродукти ) які

ввозиться резидентами для виробничих потреб України ПДВ при подальшій

реалізації ( передачі чи обміну ) споживачам для виробничих потреб

обчислюється виходячи з різниці між кінцевою ціною реалізації і ціною їх

придбання або митною вартістю , перерахованою в українські гривні за

курсом Національного банку України на день подання вантажної митної

декларацій.

У випадку реалізації ( використанні ) вказаних енергоносіїв споживачам

для невиробничі потреби ПДВ обчислюється виходячи з їх загальної вартості

з врахуванням ПДВ , але не нижче митної , а у відповідних випадках

закупівельної вартості. Обчислення суми ПДВ здійснюється за ставкою 16,67

% до оподаткованого обороту .

За імпортні матеріально-технічні ресурсидля сільського господарства

які ввозиться резидентами для виробничих потреб України ПДВ при

подальшій реалізації ( передачі чи обміну ) сільськогосподарським

споживачам обчислюється виходячи з різниці між кінцевою ціною реалізації і

у відповідних випадках ціною їх придбання або митною вартістю ,

перерахованою в українські гривні за курсом Національного банку України на

день подання вантажної митної декларацій.

У випадку реалізації ( обміну , передачі чи використання ) вказаних

вказаних матеріально-технічнихресурсів не для потреб сільського

господарства ПДВ обчислюється виходячи з їх загальної вартості з

врахуванням ПДВ , але не нижче митної , а у відповідних випадках

закупівельної вартості. Обчислення суми ПДВ здійснюється за ставкою 16,67

% до оподаткованого обороту .

Актуальним питанням в сучасному економічному житті , і особливо в

сфері зовнішньоекономічної діяльності є питаня про надання пільг при сплаті

акцизного збору та податку на додану вартість .

Отже , від сплати акцизного збору під час провадження митних процедур

вивільнюються:

а) легкові автомобілі для інвалідів сплата за які провадиться

органами соціального забезпечення ;

б) легкові автомобілі спеціального призначення (швидка медицинська

допомога , міліція та іню) , у відповідності з переліком , що

встановлюється Кабінетом Міністрів України і які будуть використані за

призначенням .

Від сплати податку на додану вартість під час провадження митних

процедур вивільнюються :

а ) товари , передбачені для використання іноземними дипломатичними та

прирівняними до них представництвами , а також особового використання

дипломатичним та адміністративним персоналом ціх представництв , включаючи

членів їх сімей , що мешкають з ними , якщо таке вивільнення для України

предбачено іноземною державою;

б ) вугілля , вугільні брикети та електроенергія ;

в ) продукти дитячого харчування та дитяче харчування , яке

імпортується для реалізації виключно через молошні кухні ;

г ) дитячі газети та журнали , учнівські зошити та підручники .

д ) лікарські препарати , товари медицинського призначення , що

імпортуються для реалізації виключно через аптечні заклади та

спеціалізовані магазини ( Оптика , Медтехника )

е ) товари спеціального призначення для інвалідів ;

ж ) поштові марки , окрім колекційних , конверти, відкитки з поштовими

марками , лотирейні білети , марки державного мита та іншіх знаків ;

з ) імпортна сировина , матеріали , комплектуючі вироби , обладнання ,

яке ввозиться резидентами для власних виробничих потреб ;

и ) енергоносії ( нафта , нафтопродукти , газ ) , що ввозяться в

Україну для виробничих потреб ;

к ) матеріально-технічні ресурси для сільського господарства що

ввозяться в Україну для виробничих потреб ;

Товари , вказані в пунктах “а” “в” “д” “е” , вивільняються від

сплати акцизного збору та податку на додану вартість лише при митному

оформленні. У випадку використання їх не за призначенням або на комерційні

цілі податок на додану вартість та акцизний збір за такі товари стягується

у встановленому порядку .

Контроль за цільовим використанням і цільовою реалізацією товарів ,

вивільнених від сплати податку на додану вартість та акцизного збору ,

проводять органи державної податкової служби України .

Вище були наведені особливості та методика обчислення акцизного збору

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.