реферат скачать
 

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

Міністерство освіти України

Київський Державний Економічний Університет

Кафедра фінансів

Курсова робота

на тему :

“ Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності “

Виконав : студент 7 групи

3 курсу ФЕФ

Вертелецький Д.Б.

Науковий керівник :

Чирва Н. В.

К и ї в 1 9 9 6

П л а н

Вступ .

Розділ 1 Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в

Україні ;

1. 1 Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності .

1.1.1 Принципи оподаткування суб’єктів

зовнішньоекономічної діяльності

на Україні.

1.1.2 Мито , як податковий засіб регулювання

експорту-імпорту країни .

1.1. 3 Особливості застосування податку на додану

вартість та акцизного

збору у зовнішньоекономічній діяльності

на Україні.

1.1.4 Аналіз законодавства про оподаткуваня

прибутку підприємств з

іноземними інвестиціями

1. 2 Кредитування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

1.2.1 Особливості кредитування зовнішньоторгівельних

операцій

1.2.2 Основні законодавчі положення про

кредитування

зовнішньоекономічної діяльності в Україні

1. 3 Страхування зовнішньоекономічної діяльності .

Розділ 2 Основні форми міжнародних розрахунків ;

2.1 Відкритий рахунок ;

2.2 Банківський перевод ;

2. 2 Акредитив ;

2.1.1 Сутність акредитивних операцій та основні

форми акредитива.

2.1.2 Застосування акредитива як механізму

фінансування.

2. 2 Інкасо ;

Висновки

Список використаної літератури

Вступ .

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності використовується

для провадження у цій сфері фінансової політики держави та суб’єктів

господарювання . Він являє собою сукупність способів організації фінансових

відносин , що застосовуються в цілях досягенння благоприємних умов

розвитку як сфери зовнішньоекономічної діяльності , так і економіки

країни вцілому .

Фінансовий механізм включає види , форми , методи фінансових відносин

та способи їх кількісного визначення . Кількісні параметри та способи їх

визначення є найбільш рухомими частинами фінансового механізму

зовнішньоекономічної діяльності . Так неодноразово змінювались ставки

податків , способи розподілення прибутку та ін .

Чітко працюючий , ефективний фінансовий механізм зовнішньоекономічної

діяльності дуже важливий як для держави вцілому , так і для суб’єктів

підприємницької діяльності , бо він формує обличча держави у

зовнішньоекономічних стосунках з іншими країнами та надає можливість

максимально ефективно використати наявні ресурси та потенціал .

Для більш глибокого розуміння фінансового механізму

зовнішньоекономічної діяльності треба визначити що собою являє

зовнішньоекономічна діяльність та хто її має право здійснювати на теріторії

України .

Отже суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є :

а ) фізичні особи , які мають цивільну правоздатність і дієздатність

згідно з законами України і постійно проживають на теріторії України ;

б ) юридичні особи зареєстровані як такі в Україні і які мають

постійне місце знаходження на теріторії України , в тому числі юридичні

особи , майно та/або капітал яких є повністю у власності іноземних

суб’єктів господарської діяльності ;

в ) об’єднання фізичних , юридичних , фізичних і юридичних осіб які не

є юридичними особами за законами України , але які мають постійне місце

знаходження на теріторії України і яким за законами України не заборонено

здійснювати господарську діяльність ;

г ) структурні одиниці іноземних суб’єктів господарської діяльності

які не є юридичними особами за законами України ( філії , відділення тощо )

, але мають постійне місце знаходження на теріторії України .

д ) спільні підприємства за участю суб’єктів господарської діяльності

України та іноземних суб’єктів господарської діяльності , зареєстровані як

такі в Україні і які мають постійне місце знаходження на теріторії України

.

е ) інші суб’єкти господарської діяльності , предбачені законами

України ;

Україна в особі її органів , місцеві органи влади і управління в особі

створених ними зовніщньоекономічних організацій , які беруть участь у

зовнішньоекономічній діяльності на теріторії України , а також інші держави

, які беруть беруть участь у господарській діяльності на теріторії України

діють як юридичні особи згідно з законів України .

До видів зовнішньоекономічної діяльності , які здійснюють в Україні

суб’єкти цієї діяльності , належать :

а ) експорт , імпорт товарів , капіталів , робочої сили ;

б ) надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг

іноземним суб’єктам господарської діяльності , що не заборонені законами

України ; надання вищезазначених послуг іноземними суб’єктами господарської

діяльності суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності України ;

в ) кооперація з іноземними суб’єктами господарської діяльності ;

г ) міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у

випадках предбачених законами України ;

д ) кредитні та розрахункові операції між суб’єктами

зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами

господарської діяльності; створення суб’єктами зовнішньоекономічної

діяльності банківських кредитних та страхових установ за межами України ;

створення зазначених установ іноземними суб’єктами господарської діяльності

на теріторії України у випадках передбачених законами України ;

е ) спільна підприемницька діяльність між суб’єктами

зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами

господарської діяльності як на теріторії України так і за її межами ;

ж )підприємницька діяльність на теріторії України пов’язана з

наданням ліцензій , патентів , ноу-хау , торгівельних марок та інших

нематеріальних об’єктів власності з боку іноземних суб’єктів господарської

діяльності та анологічна діяльність суб’єктів зовнішньоекономічної

діяльності за межами України ;

з ) організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок

, аукціонів , торгів , конференцій симпозиумів , семінарів та інших

подібних заходів , що здійснюються на комерційній основі , за участю

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності ; організація та здійснення

оптової , консигнаційної та роздрібної торгівлі на теріторії України за

іноземну валюту у предбачених законами України випадках;

и ) діяльність побудована на формах зустрічної торгівлі між між

суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами

господарської діяльності ;

к ) орендні , в тому числі лізінгові , операції між між суб’єктами

зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами

господарської діяльності ;

л ) операції по придбанню , продажу та обміну валюти на валютнх

аукціонах , валютних біржах та міжбанківському валютному ринку ;

м ) роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними

суб’єктами господарської діяльності як на теріторії України так і за її

межами ; роботи на контрактній основі іноземних фізичних осіб суб’єктами

зовнішньоекономічної діяльності як на теріторії України так і за її межами

;

н ) інші види зовнішньоекономічної діяльності не заборонені законами

України .

Розділ 1 Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяль-

ності в Україні.

1.1 Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.

1.1.1 Принципи оподаткування суб’єктів

зовнішньоекономічної

діяльності на Україні.

Оподаткування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України

здійснюється за такими принципами :

Україна самостійно встановлює і скасовує податки і пільги для суб”єктів

зовнішньоекономічної діяльності України ;

Ставки податків встановлюються і скасовуються Верховною радою України за

поданням Ради Міністрів України ;

Рівень оподаткування встановлюється виходячи з необхідності досягнення та

підтримання самоокупності та самофінансування суб’єктів

зовнішньоекономічної діяльності та з метою бездефіцитності платіжного

балансу України ;

Забороняється встановлювати податки крім тих, що встановлені Верховною

Радою України ;

Ставки податків є однаковими для всіх суб’єктів зовнішньоекономічної

діяльності та визначаються за товарною ознакою : для одного товару діє

єдина ставка податку ;

Заохочення експорту продукції

Податкові пільги згідно з законами України надаються суб’єктам

зовнішньоекономічної діяльності , які відповідають таким критеріям :

експорт перевищує імпорт за фінансовий рік

обсяг експорту становить не меньше 5 % від обсягу реалізованих за

фінансовий рік товарів .

стабільна реалізація науових а наукоємких товарів , а також товарів в яих

часта доданої вартості становить не меньше 30 %

Зазначеним суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності надаються пильги по

строках амортизації основних виробничих фондів у вигляді :

норм прискореної амортизації основних виробничих фондів , що

використовуються для виробництва експортних товарів

пільгових норм амортизації основних фондів , створених за рахунок нових

інвестицій , що використовуються для виробництва експортних товарів.

норм амортизації на імпортне обладнання , яке використовується для

виробництва експортних товарів , не меньших ніж ті , що встановлені в

країні походження такого обладнання.

Зазначені пільги застосовуються Міністерством зовнішньоекономічних

зв’язків України за поданням суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності .

Прицьому Міністерство зовнішньоекономічних зв’язків приймає відповідне

рішення , яке є обов’язковим для державних фінансових та податкових органів

України.

1.1.2 Мито , як податковий інструмент регулювання експорту імпорту

країни.

Мито є непрямим податком , що стягується з товарів , які переміщуються

через митний кордон країни , тобто ввозяться , вивозяться або прямують

транзитом . Введення мита може мати на меті декілька цілей серед яких

фіскальні , економічні , політичні . На відміну від інших податків

стігнення мита переслідує не стільки фіскальні цілі ( формування доходної

частини бюджету ) , митна політика здебільшого спрямована на формування

раціональної структури експорту-імпорту в умовах відсутності прямого

втручання держави у цю сферу . Введення мита може мати на меті здійснення

економічного тиску на відповідні держави чи надання їм режиму найбільшого

сприяння з політичних мотивів .

В економічно розвинених країнах найпоширинішим є мито , яке стягується

з товарів , що ввозяться до країн , тобто регулюванню підлягає лише імпорт.

Експорт товарів регулюється , як правило , у країнах з невисоким рівнем

еконгмічного розвитку .

Платниками мита є будь-які юридочні чи фізичні особи , котрі

здійснюють переміщення через митний кордон України товарів або інших

предметів , що підлягають митному оподаткуванню згідно до чинного

законодавства України .

Об’єкт оподаткування - митна вартість товарів або інших предметів , що

преміщуються через митний крдон . Для визначення митної вартості валюта

контракту перераховується у національну валюту України за курсом НБУ , що

діє на день подання митної декларації .

Мито сплачується у національній валюті України . Існує два види мита

:

а ) ввізне - сплачується по товарах , що імпортуються ;

б ) вивізне - по товарах , які експортуються ;

Запроваджено також два види ставок , за якими обчислюється сума мита

, що підлягає сплаті до бюджету :

1 ) в процентах до митної вартості товарів ;

2 ) у встановленому грошовому розмірі на одиницю товару ;

Мито нараховується митними органами виходячи з митної вартості й

установлених ставок мита . Митна вартість визначається у фактично сплачених

цінах , або цінах , що підлягають сплаті на момент перетинання митного

кордону . При встановленні митної вартості до неї включаються :

а) ціна товару за контрактом;

б) витрати з транспортування , навантаження , розвантаження та

страхування товару від пункту постачальника до митного кордону України;

в) комісійні та брокерські витрати

г) плата , яка повинна бути сплаченою імпортером як умова ввозу (

вивозу ) за використання об’єктів інтелектуальної власності , що належать

до данних товарів .

При справлянні мита на Україні встановлена разгалужена система пільг .

Так від оплати мита повністю звільняються :

Транспортні засоби , що здійснюють регулярні міжнародні перевезення

вантажів , багажу та пасажирів , а також предмети матеріально-технічного

постачання і спорядження паливо , продовольство та інше майно необхідні

для їх нормальної роботи під час пребування у дорозі , в пунктах проміжної

зупинки або придбанні за кордоном у зв’язку з ліквідацією аварії (

поломки ) транспортних засобів ;

Предмети матеріально-технічного постачання та спорядження паливо ,

сировина для промислової переробки , продовольство та інше майно , що

вивзися за межі митної теріторії України для забезпечення виробничої

діяльності суден , які ведуть морський промисел , а також продукція їх

промислу , що ввозится на теріторію України ;

Валюта України , іноземна валюта та цінні папери ;

Товари та інші предмети , що підлягають оберненню у власність держави у

випадках , передбачених законами України ;

Товари та інші предмети , що врезультаті їх пошкодження до проходження

митного кордону стали непридатними для використання їх як виробів або

матеріалів ;

Предмети, які ввозяться на Україну для офіційного та особистого

користування або вивозяться за кордон організаціями та особами , які

відповідно до міжнародних договорів України та законів України

користуються правом безмитного ввезення на теріторію України та безмитного

вивезення з теріторії України такіх товарів ;

Товари та інші предмети ,які походять з митної теріторії України і

ввозяться назад на цю теріторію без обробки або переробки , а також товари

та інші предметиіноземного походження , які вивозяться назад за межі митної

теріторії України без обробки або переробки ;

Товари та предмети , що знову ввозяться на митну теріторію України , і

походять з іношої теріторії , які були обкладені митом при первісному

ввезенні на митнцу теріторію України та тимчасово вивозились за її межі ;

товари та інші предмети , що знову вивозяться за межі митної теріторії

України і похлдять з цієї теріторії , які були обкладені митом при

первісному вивезенні за межі митної теріторії України та тимчасово

ввозились на цю теріторію ;

Інші товари та предмети , що визначаються законами України ;

Згідно законів України можуть бути встановлені пільги по сплаті мита у

вигляді :

а ) зниження ставок мита ;

б) безмитного ввезення та вивезення товарів зі спеціальних митних зон

в ) установлення преференцій , щодо ставок Єдиного митного тарифу

України

Звернемось до порядку обчислення мита при ввезенні товарів юридичними

особами . Це порядок сплати визначається Єдиним митним тарифом Укарїни .

Оподатковувані товари зведені в товарну класифікаційну схему , що базується

на Гармонізованій системі опису та кодування товарів. Усі предмети , що

підлягають митному контролю систематизовано у 21 розділі , 97 главах , 1241

товарній позиції , 5019 товарних підпозиціях . Кожний товар має свій

чотиризначний цифровий код . Перші дві цифри означають товарну групу ,

другі - товарну позицію .

Єдиний митний тариф України передбачає три види ставок , що

розрізняються за розміром : преференційні , пільгові та повні .

Преференційні ставки застосовуються :

а ) до товарів та іншіх предметів , що походять із країн , які

входять разом з Україною до митних союзів або утворюють із нею спеціальні

митні зони ;

б ) при встановлені будь-якого преференціального митного режиму згідно

до міжнародних договорів за участю України ;

в ) до товарів та іншіх предметів , які походять з країн , що

розвиваються за вийнятком товарів котрі належать до товарних груп 25-97 (

товарні групи 1-24 це продукція тваринництва та харчової промисловості ,

продукти рослинного походження та ін . )

Преференційні ставки у розмірі від 10 до 30 % застосовуються лише

до алкогольних напоїв та тютюнових виробів . Усі інші товари , що

оподатковуються за преференційними ставками звільняються від сплати мита .

Пільгові ставки застосовуються до товарів та іншіх предметів , що :

а ) походять з країн або економічних союзів , що користуються в

Україні режимом найбільшого сприяння ;

б ) походять з країн , що розвиваються ( за вийнятком товарних груп ,

до яких застосовуються преференційні ставки ) ;

Найменьший розмір пільгової ставки становить 2 % , най більший - 30 %

. На відміну від оподаткування за преференційними ставками , мито за

пільговими ставками сплачується по всіх групах товарів , які визначені у

Тарифі.

Повні ( загальні ) ставки застосовуються до решти товарів та інши

предметів , їх розмір становить від 5 до 50 % митної вартості.

Таким чином , для правильного визначення суми мита , яка належить до

сплати , важливо встановити не тільки тарифну позицію товару , а і

правильно визначити країну іх походження . Країною походження товарів

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.