реферат скачать
 

Экономический анализ

оцінки того, які з них є основними, а які — похідними, які – вторинні. За

почергової заміни базисних показників у формулі на звітні одержані

результати можна зіставляти між собою, різниця між кожним наступним та

попереднім показником і виражатиме елімінування впливу всіх інших факторів,

крім заміненого.

Якщо мультиплікативна модель, що описує

взаємозв’язок аналізованого показника, містить у собі лише два співмножники

(типу у = аb), то для визначення факторів, які впливають на зміну показника

у в динаміці (або у порівнянні з бізнес-планом), застосовують спрощений

варіант методу ланцюгових підстановок — метод різниць. Для визначення

відокремленого впливу кожного з двох факторів на результатний показник

обчислюють різниці між звітними і базисними факторними параметрами і

перемножують їх на абсолютні значення іншого факторного параметра, при

цьому різницю між фактичними і базисними кількісними параметрами

перемножують на абсолютне значення базисного якісного, а різницю між

фактичним і базисним якісним параметрами — на абсолютне значення звітного

кількісного.

Наприклад, загальна чисельність працівників виробничої фірми за 1998 і

1999 р. становила відповідно 520 і 490 чол., середньорічна заробітна плата

одного працівника — відповідно 2064 і 2548 грн., річний фонд заробітної

плати — 1073,2 і 1248,5 тис. грн. Треба визначити, як вплинули фактори

кількості працюючих і середньорічної заробітної плати на загальний фонд

заробітної плати підприємства.

Для розрахунку впливу цих факторів доцільно побудувати таку аналітичну

таблицю (табл. 2.).

Таблиця 2.

| Показник |Базисний |Звітний | +/- |

| |(1998) рік |(1999) рік | |

|Середньоспискова чисельність | 520 | 490 | -30 |

|працівників, чол. | | | |

|Середньорічна заробітна плата | 2064 | 2548 | +484 |

|одного працівника, грн. | | | |

|Річний фонд заробітної плати, | 1073,2 | 1248,5 | +175,3 |

|тис.грн. | | | |

а) вплив фактора чисельності (кількісний): -ЗО * 2064 = -61,9 тис. грн.

б) вплив фактора середньорічної заробітної плати (якісний):

+484 * 490 =+237,2 тис. грн.,

Всього: -61,9 + 237,2 = +175,3 тис. грн.

Отже, річний фонд заробітної плати зріс у 1999 р. проти 1998р.

на 175,3 тис. грн., у тому числі за рахунок зменшення чисельності

персоналу підприємства він зменшився на 61,9 тис. грн., а за

рахунок зростання середньої заробітної плати зріс на 237,2 тис. грн.

2.Анализ формування прибутку підприємства.

Базою для аналізу балансового прибутку підприємства служить сума

балансового прибутку, зафіксована у бізнес-плані, а саме — у балансі

доходів і видатків, тобто фінансовому плані підприємства. Виконання бізнес-

планових показників щодо одержання балансового прибутку аналізується за

його складовими частинами: прибутку від реалізації основної (товарної)

продукції, прибутку від іншої реалізації, прибутків (збитків) від

позареалізаційних операцій (з виділенням таких, які не пов’язані з основною

діяльністю підприємства, наприклад, прибутки від володіння корпоративними

правами, від одержаних відсотків на вкладені кошти в облігації тощо).

Спочатку за даними «Звіту про фінансові результати» здійснюється загальна

оцінка виконання плану підприємства з балансового прибутку. Для цього

будується аналітична таблиця (див. табл. 3).

Всього за рік завод отримав прибуток на суму 5243 тис. грн. при плановій

сумі — 7949 тис. грн., невиконання становило 2706 тис. грн., у тому числі

за рахунок:

а) зменшення прибутку від реалізації товарної продукції - 2690 тис. грн.;

б) зменшення прибутку від іншої реалізації - 33 тис. грн.;

в) зменшення проти планового прибутку від володіння корпоративними правами

-60 тис. грн.;

г) сальдо інших доходів, витрат і втрат +77 тис. грн.;

Разом: - 2706 тис. грн.

На суму прибутку від реалізації товарної продукції безпосередньо впливають

такі фактори:

а) обсяг реалізації (продажу) товарної продукції;

б) собівартість реалізованої продукції (разом з комерційними витратами);

в) структура реалізованих товарів (робіт, послуг);

г) ціни реалізації.

Таблиця 3.

Показники діяльності заводу металовиробів за звітний рік,

тис. грн.

|Показник |За |Фактичо за |Відхилення |

| |бізнес-пла|звітний рік |(+/-) |

| |ном | | |

|1. Виручка від реалізації продукції |34 718 |29 171 |-5547 |

|(товарів, робіт, послуг) | | | |

|2. У тому числі: | | | |

|а) податок на додану вартість |5786 |4862 |-924 |

|б) акцизний збір |— |— |— |

|3. Виручка від реалізації товарної |28 932 |24 309 |-4623 |

|продукції без ПДВ і акцизного збору | | | |

|4. Витрати на виробництво |20 993 |19 244 |-1769 |

|реалізованої продукції | | | |

|5. Комерційні витрати |327 |143 |-184 |

|6. Прибуток від реалізації товарної |7612 |4922 |-2690 |

|продукції (р.3-р.4-р.5)* | | | |

|7. Результат від іншої реалізації |+57 |+24 |-33 |

|8. Прибутки і збитки від |280 |297 |+17 |

|позареалізаційних операцій — всього | | | |

|9. У тому числі: | | | |

|а) від володіння корпоративними |280 |220 |-60 |

|правами | | | |

|б) від інших доходних активів |- |- |- |

| | | | |

|в) інші доходи, витрати і |X |+77 |+77 |

|втрати (сальдо) | | | |

|Балансовий прибуток (Р.6+р.7+р.8) |7949 |5243 |-2706 |

Алгоритми виявлення впливу цих факторів представлені у наведених нижче

факторних моделях .

1. ?П =П * ( Р /Р -1), ( 3 )

де ?П — зміна суми прибутку від реалізації за рахунок досягнутого рівня

виконання бізнес-плану з обсягу реалізації товарної продукції;

П — сума прибутку від реалізації товарної продукції за бізнес-планом;

Р — фактичний обсяг виручки від реалізації продукції у перерахунку на

ціни, передбачені у бізнес-плані;

Р — сума виручки від реалізації товарної продукції, передбачена бізнес-

планом.

2. ?П =С - С , (4 )

де ?П — зміна суми прибутку від реалізації за рахунок економії

(перевитрачання) собівартості товарної продукції;

С — планова собівартість фактично реалізованої товарної продукції;

С — фактична собівартість реалізованої продукції.

З. ?П =(С -С )-(Р -Р )*(1 –R ), ( 5)

де ?П — зміна суми прибутку від структурних зрушень у випуску і

реалізації продукції;

С — планова собівартість планового обсягу реалізації продукції;

К — планова рентабельність продажів.

4. ?П = Р -Р , (6 )

де ?П — зміна суми прибутку від зміни середньозважених цін на

реалізовану товарну продукцію, передбачених бізнес-планом.

Для розрахунку впливу факторів на відхилення фактичної суми прибутку від

реалізації товарної продукції від бізнес-планової звітні дані підприємства

слід доповнити розрахунковими показниками Р (тобто фактична виручка від

реалізації у планових цінах) і С (планова собівартість фактично

реалізованої продукції). На заводі металовиробів вони становлять: Р = 25

828 тис. грн., С = 18 927 тис. грн. Звідси фактори, які вплинули на

формування прибутку від реалізації на цьому підприємстві у звітному році,

визначаються у таких розмірах:

?П = 7612 * ( 25828 / 28932 – 1 ) = -817 тис. грн.

?П = 18927 -19387 = -460 тис. грн. ?П = (21320 - 18927) - (28932 -

25828)*(1- 7612/ 28932 )= +106 т.грн.

?П = 24309 - 25828 = -1519 тис. грн.

Баланс факторів: -817 - 460 + 106 - 1519 = -2690 тис. грн.

Параметр ?П (зміна прибутку від реалізації під впливом асортиментних

зрушень у складі реалізованої продукції) для спрощення може визначатися

сальдовим методом, тобто -2690 - (-817-460 - 1519) = +106. Алгоритм

розрахунку за формулою (5) ґрунтується на порівнянні зміни суми виручки від

реалізації продукції проти планових накреслень (при збереженні планових

оптових цін) зі зміною витрат на виробництво того ж фактичного обсягу

продукції за плановою собівартістю.

Якість цих розрахунків і точність одержаних результатів щодо визначення

впливу окремих факторів на суму прибутку від продажу (реалізації) продукції

перевіряється розрахунком факторів, що формують прибуток на товарний випуск

продукції.

Аналізуючи прибуток (збиток) від іншої реалізації, особливу увагу слід

приділити фактам продажу на сторону матеріальних ресурсів, які свого часу

були придбані на виробничі цілі, але згодом виявилися зайвими або

непотрібними підприємству. При цьому виручка від реалізації сировини,

матеріалів, палива, інших предметів праці (без урахування ПДВ)

зіставляється з їх собівартістю, яка включає покупну ціну і всі витрати на

транспортування, зберігання та інші витрати, пов’язані з перебуванням

товарно-матеріальних цінностей на підприємстві. Якщо підприємство змушене

реалізувати такі матеріальні ресурси за цінами, нижчими від їх собівартості

і, отже, зазнає збитків, слід виявити причини, а також конкретних

винуватців (якщо причини не носять об’єктивного характеру, що не

виключено).

При реалізації об’єктів основних засобів на сторону підприємство

зацікавлене у продажу їх за цінами, що перевищують залишкову (балансову)

вартість, тобто первісну вартість, зменшену на суму зносу. Аналіз цих

операцій здійснюється з урахуванням неоднакових для різних груп основних

засобів законодавче встановлених правил обліку суми перевищення продажної

ціни об’єктів над їх залишковою вартістю.

Для будов, споруд, передавальних пристроїв встановлено порядок, згідно з

яким перевищення договірної продажної ціни об’єкта (без ПДВ) над залишковою

вартістю об’єкта вважається прибутком, включається до складу валових

доходів підприємства і відображається у балансовому прибутку як прибуток

від іншої реалізації. Можлива й інша ситуація, коли ціна продажу не

покриває залишкової вартості об’єкта; в такому разі мова йде про збитки від

іншої реалізації, і ця сума включається до складу валових витрат.

Наприклад, підприємство продає іншій юридичній особі складську будівлю,

первісна вартість якої — 172 тис. грн., знос — 24 тис. грн., балансова

(залишкова) вартість — 148 тис. грн. Договірна ціна продажу (без ПДВ) — 130

тис. грн. Результат операції — збиток на суму 18 тис. грн., який знайде

відповідне відображення у балансовому прибутку.

Що ж до всіх інших об’єктів основних засобів (включаючи машини й

устаткування), то на балансовий прибуток підприємства ціна продажу окремого

об’єкта не впливає. Закон не передбачає врахування різниці між ціною

продажу об’єктів та їх залишковою вартістю як прибутку (збитку). Втім,

аналіз прийняття рішень, які стосуються продажу окремих об’єктів будь-якої

групи основних засобів, має підтвердити (або спростувати) доцільність

вивільнення фінансових ресурсів, вкладених в основні засоби. Аргументами

«за» тут можуть бути: недовантаження або повний простій будівель, споруд,

обладнання тощо, моральний знос, обновлення парку верстатів у зв’язку з

реконструкцією виробництва тощо.

Аналіз прибутків (збитків) від позареалізаційних операцій базується на

законодавче затвердженому переліку доходів і витрат, які списуються на

фінансовий результат діяльності підприємства, тобто на прибуток (збиток).

Особливе місце серед позареалізаційних прибутків належить аналізу

діяльності підприємства як інвестора фінансових ресурсів у цінні папери.

У табл. 4 подано позареалізаційні прибутки і збитки, що найчастіше

фігурують як об’єкти аналізу (числові дані подаються за річним звітом

заводу металовиробів).

При аналізі надходження штрафів, пені, неустойок за порушення

контрагентами умов господарських договорів слід детально перевіряти

своєчасність оформлення фінансовою і юридичною службами підприємства

позовів до арбітражних судів у випадках, коли контрагенти самостійно (як це

передбачено законодавством) не перераховують обумовлені господарськими

угодами штрафні кошти у разі затримки ними виконання поставок, платежів,

поставки неякісних товарно-матеріальних цінностей, порушення інших

договірних зобов’язань.

Таблиця 4.

Позареалізаційні прибутки і збитки, тис. грн.

|Доходи, витрати і втрати |Позареаліз|Позареаліз|

| |аційні |аційні |

| |прибутки |збитки |

|1 |2 |3 |

|Доход від здачі майна в оренду |— |х |

|Штрафи, пеня, неустойки та інші види санкцій за |290 |х |

|порушення умов господарських договорів, якщо вони | | |

|визнані боржниками або присуджені судом на користь | | |

|підприємства | | |

|Доходи від депозитів та кредитів |— |х |

| | |х |

| | | |

|Надходження боргів, списаних у минулі роки як | | |

|безнадійні |- |х |

| | | |

|Збитки від ліквідації недоамортизованих основних | | |

|засобів (споруд, будівель, передавальних пристроїв) |х |- |

|Прибуток від ліквідації основних засобів | | |

|(оприбуткування ліквідаційних товарно-матеріальних | | |

|цінностей) |29 |х |

|Прибутки і збитки минулих років, виявлені у звітному| | |

|році |— |— |

|Невідшкодовані збитки від стихійних лих |х |— |

|Невідшкодовані збитки від пожеж, аварій, інших | | |

|надзвичайних подій |х |—— |

|Втрати і нестачі товарно-матеріальних цінностей | | |

|понад норми природних витрат, якщо винуватці не | | |

|встановлені або у стягненні з винуватців відмовлено | | |

|судом, а також їх надлишки | | |

|Невідшкодовані збитки від простоїв через |4 |21 |

|внутрішньовиробничі та зовнішні | | |

|причини, а також суми виплат працівникам за час | | |

|вимушеного простою | | |

|Збитки (прибутки) від операцій з тарою |х |179 |

|Суми кредиторської (між підприємствами недержавних |— |— |

|форм власності) і дебіторської заборгованості, | | |

|термін позовної давності яких минув | | |

| | | |

| |- |46 |

|Інші доходи, витрати і втрати, віднесені на | | |

|фінансові результати за чинним законодавством | | |

| |- |- |

|Всього позареалізаційних доходів, витрат і втрат | | |

|(без доходів від володіння корпоративними правами і | | |

|цінними паперами) |323 |246 |

|Сальдо |+77 |— |

Всі статті позареалізаційних витрат і втрат аналізуються з точки зору

виявлення причин їх виникнення і можливих заходів, які можна здійснити для

зменшення та повної ліквідації їх у майбутньому, що може суттєво підвищити

рентабельність роботи підприємства.

ІІ. Практична частина.

Задача 12.

Проаналізувати вплив на обсягу товарообігу підприємства зміни середньої

вартості основних фондів та ефективності їх використання згідно приведених

даних.

Таблиця 5.

| |Період |

| | |

|Показник | |

| |Базисний |Звітний |

| |На |На |На |На |

| |початок |кінець |початок |кінець |

|Товарообіг , тис. грн. |- |7028 |- |7122 |

|Залишок основних фондів, | | | | |

|У тому числі: | | | | |

|Будівлі і споруди |46,3 |46,3 |46,3 |46,3 |

|Обладнання |8,9 |9,2 |9,2 |11,0 |

|інші |0,5 |0,3 |0,3 |0,6 |

Рішення.

Знаходимо показник ефективності використання основних засобів –

фондовіддачу (f) :

Т=f Ф ; f =Т/ Ф;

Де Т – товарообіг у грошовому вираженні;

Ф – середня первісна вартість основних фондів за період.

Базисний рік:

Фондовіддача будівель та споруд:

f = 7028 / 46,3 = 151,79.

Фондовіддача обладнання :

f = 7028 / 9,05 = 776,57.

Фондовіддача інших основних засобів:

f = 7028 / 0,4 = 17570.

Звітний рік :

Фондовіддача будівель та споруд:

f = 7122 / 46,3 = 153,82.

Фондовіддача обладнання :

f = 7122 / 10,1= 705,148.

Фондовіддача інших основних засобів:

f = 7122 / 0,45 = 15826,6.

Знаходимо абсолютні і відносні відхилення та заповнюємо таблицю .

Таблиця

6 (узагальнююча)

| Показник |Бук- |Період |Відхилення |

| |ва | | |

| | |Базис |Звітний |Абсол. |віднос. |

|1 |2 |3 |4 |5=4-3 |6=5/3*10|

| | | | | |0 |

|Товарообіг , тис. грн. |Т |7028 |7122 |94 |1,34 |

|Залишок основних фондів, | | | | | |

|У тому числі: | | | | | |

|Будівлі і споруди | | | | | |

|Обладнання |а |46,3 |46,3 |0 |0 |

|Інші |в |9,05 |10,1 |1,05 |11,6 |

|Фондовіддача: |с |0,4 |0,45 |0,05 |12,5 |

|Будівлі і споруди | | | | | |

|Обладнання |fa |151,79 |153,82 |2,03 |1,34 |

|Інші |fb |776,57 |705,148 |-71,42 |-9,19 |

| |fc |17570 |15826,6 |-1743,4|-9,92 |

Методом ланцюгових підстановок отримуємо :

Т0 = а0 * f а0= 46,3 * 151,79 = 7028;

Т01 = а1* f а0= 46,3 * 151,79 = 7028;

Т1 = а1 * fа1 = 46,3 * 153,82 = 7122;

(Та =Т01- Т0 = 7028-7028 = 0;

(Тfa = Т1 – Т01 = 7122-7028 = 94;

(Т = Т 1 - Т 0= 7122-7028 =(Та + (Тfa = 94.

Т0 = в0 * fв0= 9,05* 779,57 = 7028;

Т01 = в1* f в0= 10,1 * 776,57 = 7843,357;

Т1 = в1 * fв1 = 10,1* 705,148 = 7122;

(Тв =Т01- Т0 = 7843,357-7028 = 815,357;

(Тfв= Т1 – Т01 = 7122- 7843,357= -721,357;

(Т = Т 1 - Т 0= 7122-7028 =(Тв + (Тfв= 94.

Т0 = с0 * fс0= 0,4* 17570 = 7028;

Т01 = с1* f с0= 0,45 * 17570 = 7906,5;

Т1 = с1 * fс1 = 0,45* 15826,6 = 7122;

(Тс =Т01- Т0 = 7906,5 -7028 = 878,5;

(Тfс= Т1 – Т01 = 7122- 7843,357= -784,5;

(Т = Т 1 - Т 0= 7122-7028 =(Тс + ( Тfс= 94.

Вивід: Обсяг товарообігу збільшився на 94 тис. грн. Це відхилення відбулося

під впливом слідуючих факторів: збільшення фондовіддачі будівель і споруд

на 2,03; збільшення вартості обладнання на 1,05 тис. грн. привело до

збільшення товарообігу на 815,357 тис. грн. і до його зменшення в зв”язку

із зменшенням фондовіддачі на –721,357;

збільшення вартості інших основних засобів на 0,05 тис. грн. Привело до

збільшення товарообігу на 878,5 тис. грн. і до його зменшення в зв”язку із

зменшенням фондовіддачі на –784,5.

Задача 19.

Проаналізувати вплив на продуктивність праці зміни штату працівників

роздрібної торгівлі на основі таких даних.

Таблиця7.

|Показник |Період |

| |базисний |звітний |

|Роздрібний товарообіг, тис.грн. |253000 |240150 |

|Середньоспискова чисельність | | |

|Працівників, чол. | | |

|Всього |820 |800 |

|Втому числі оперативних праців. |710 |708 |

|З них продавців |640 |638 |

Рішення.

Зростання продуктивності праці : Іпт = ПТотч / ПТбаз*100.

Виконуємо необхідні обчислення і заповнюємо таблицю

Базисний рік :

Продуктивність праці загальна:

ПТ = 253000 / 820 = 308,54 на 1 робітника.

Продуктивність праці оперативних працівників:

ПТ = 253000 / 710 = 356,34;

Продуктивність праці продавців:

ПТ = 253000 / 640= 395,31.

Звітний рік :

Продуктивність праці загальна:

П Т= 240150 / 800 = 300,18;

Продуктивність праці оперативних працівників:

ПТ = 240150 / 708= 339,19;

Продуктивність праці продавців:

П Т= 240150 / 638 = 376,41.

Зростання загальної продуктивності праці: Іпт = 300,18/ 308,54 *100= 97,3%

, тобто продуктивність в звітному році зменшилася на 2,7%.

Зростання продуктивності праці оперативних працівників:

Іпт = 339,19/356,34*100= 95,2% , тобто продуктивність в звітному році

зменшилася на 4,8%.

Зростання продуктивності праці продавців:

Іпт = 376,41/395,31*100= 95,2% , тобто продуктивність в звітному році

зменшилася на 4,8%.

Таблиця8 ( узагальнююча)

| Показник |Бук-|Період |Відхилення |

| | | | |

| |ва | | |

| | |Базис |Звітний |Абсол. |віднос. |

|1 |2 |3 |4 |5=4-3 |6=5/3*10|

| | | | | |0 |

|Товарообіг , тис. грн. |Т |253000 |240150 |-12850 |-5,07 |

|Середньоспискова | | | | | |

|чисельність | | | | | |

|Працівників, чол. | | | | | |

|Всього |а |820 |800 |-20 |-2,43 |

|В тому числі оперативних | | | | | |

|праців. |в |710 |708 |-2 |-0,28 |

|З них продавців |с |640 |638 |-2 |0,31 |

|Продуктивність праці: | | | | | |

|Загальна |d |308.54 |300,18 |-8,35 |-2,71 |

|Оперативних працівн. |e |356,34 |339,19 |-17,15 |-4,81 |

|продавців |f |395,31 |376,41 |-18,9 |-4,78 |

Вивід: в звітному році відбулося зменшення товарообігу на 12850тис.грн. під

впливом таких факторів: а) зменшення чисельності працівників

800*300,18=240150;

820* 300,18 = 246164;

246164 – 240150 = 6014 – приріст зниження за рахунок чисельності;

б) зменшення за рахунок зниження продуктивності праці 820* 8,34 = 6836.

Звідси зменшення товарообігу 6014+6836 = 12850 тис. грн.

Висновки.

Володіння прийомами і методами економічного аналізу створює підґрунтя для

розвитку їх економічного мислення, набуття здатності сприймати економічні

процеси, що відбуваються на підприємствах (а також в інших об’єктах

управління) у всій їх багатогранності і взаємозумовленості.

Це особливо важливо в умовах розвитку і поглиблення ринкових засад в

нашій економіці, які об’єктивно ускладнюють завдання у сфері прийняття

управлінських рішень на кожному підприємстві, на кожному об’єкті

управління.

Вивчення економічного аналізу підвищує рівень загальної економічної й

аналітичної підготовки , створює необхідні основи для поглибленого вивчання

галузевого аналізу , дозволяє засвоїти методику і методологію побудови

аналізу і використовувати у своїй практичній діяльності моделей

дослідження, а також набути навички практичної роботи з ними, направити

творчу думку на удосконалювання організації і методики економічного аналізу

відповідно до вимог теорії і практики ринкового господарства.

Список використаної літератури.

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.