реферат скачать
 

Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки

отримувати інвестиції іноземних банків;

законодавчими актами стимулювати банки, інвестувати кошти.

ДОДАТКИ.

додаток №1

Рекомендована структура розробки і подання інвестиційного проекту.

1. Коротка характеристика інвестиційного

проекту (резюме).

2. Характеристика галузі в якій

реалізується інвестиційний проект.

3. Характеристика товару (послуги)

4. Розташування об’єкту.

5. Аналіз ринку.

Розділи

6. Планований об’єм і структура

інвестиційного проекту

виробництва товару (послуги).

7. Забезпеченність випуску товару

(послуги) основними ресурсами.

8. Стратегія маркетингу

9. Управління реалізацією

інвестиційного проекту.

10. Оцінка ризиків, та форми

їх страхування.

11. Фінансовий план.

12. Стратегія фінансування

інвестиційного проекту

додаток №2

План

характеристики галузі.

1. Сфера діяльності, в якій реалізується інвестиційний проект:

а) виробництво;

б) торгівля;

в) надання послуг;

г) інше (вказати).

2. Галузь (підгалузь), в якій реалізується інвестиційний проект.

Вказується відповідно з діючою класифікацією галузей економіки України

3. Відповідність галузевої направленності інвестиційного проекту

цілям структурної перебудови економіки України в майбутньому періоді:

а) відповідає повністю;

б) віжповідає частково:

в) не відповідає.

4. Тенденції розвитку попиту на продукцію галузі:

а) попит на продукцію галузі буде вагомо збільшуватись;

б) попит на продукцію галузі очікується стабільним;

в) попит на продукцію галузі буде зменшуватись..

5. Рівень розвитку ринкових відношень в галузі:

а) рівень приватизації підприємств галузі;

б) степінь охоплення родукції галузі державним замовленням;

в) степінь державного регулювання цін на продукцію галузі.

6. Середній рівень рентабельності підприємств данної галузі за

останній звітній період:

а) рівень чистого прибутку до використаного капіталу (суми

основних і оборотних коштів), в процентах;

б) рівень чистого прибутку до поточних витрат (затратами повної

собівартості), в процентах;

в) рівень чистого прибутку до об’єму випуску продукції

(товарообігу, послуг), в процентах.

таблиця №1

Характеристика сучасного обсягу попиту (продажі) на товар (послугу)

на внутрішньму ринку(.

| |Роки звітного періоду |

| |1993р. |1994 р. |1995 р. |

|ВИД | |В тому числі | |В тому числі | |В тому числі |

| |Загал|насичений |Загаль |насичений |Загаль|насичений |

| |ь- | | | |- | |

|РИНКУ |ний |за |за |ний |за |за |ний |за |за |

| |обсяг|рахуно|рахуно|обсяг |рахуно|рахуно|обсяг |рахуно|рахун|

| |попит|к |к |попиту |к |к |попиту|к |ок |

| |у |вiтчиз|імпорт|(прода-|вiтчиз|імпотр|(прода|вiтчиз|імпор|

| |(прод|-няног|у |жі) |-няног|у |-жі) |-няног|ту |

| |а-жі)|о | | |о | | |о | |

| | |вир-ва| | |вир-ва| | |вир-ва| |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |

|Регіональн|$9300|$60500|$32500|$112000|$ |$ |$12250|$ |$8575|

|ий |0 | | | |56000 |56000 |0 |36750 |0 |

|(об-ласть,| | | | | | | | | |

|в якій | | | | | | | | | |

|пердба-чає| | | | | | | | | |

|ться | | | | | | | | | |

|реалі-заці| | | | | | | | | |

|я | | | | | | | | | |

|інвести-ці| | | | | | | | | |

|йного | | | | | | | | | |

|проекту) | | | | | | | | | |

|Національн|$1330|$ |$ |$160000|$ |$ |$17500|$ |$1225|

|ий (в |00 |86450 |46550 | |80000 |80000 |0 |52500 |00 |

|цілому по | | | | | | | | | |

|Українi) | | | | | | | | | |

таблиця №2

Прогноз можливого обсягу продажі товару (послуги) в межах

розглядуваного інвестиційного проекту на майбутні п’ять років(.

(в натуральних одиницях виміру)

|РЕГIОНИ |Роки прогнозуваноого періоду |

|ПРОДАЖУ |1996р. |1997р. |1998р. |1999р. |2000р. |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|1. Область, в | | | | | |

|якій | | | | | |

|передбачається | | | | | |

|реалізація |600 |1800 |1800 |1200 |1200 |

|інвес-тиційного | | | | | |

|проекту | | | | | |

|2. Інші області | | | | | |

|України |30 |600 |1200 |2400 |3600 |

|3. Інші країни |- |30 |60 |120 |600 |

|СНГ | | | | | |

|4. Інші | | | | | |

|закордонні |- |- |- |- |- |

|держави | | | | | |

|(перера-хувати) | | | | | |

|В цілому по всіх| | | | | |

|регіонах |630 |2430 |3600 |4320 |5400 |

таблиця №3

Характеристика сучасного і планованого рівня цін на товар (послугу) на

внутрішньому і зовнішньому ринках(.

(за одиницю)

|ВИД |Сучасний рівень |Прогнозований рівень цін |

|РИНКУ |цін |в доларах США |

| |млн крб.|$ |1997 р.|1998 р. |1999 р. |2000 р. |2001 р. |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

|Внутрішній | | | | | | | |

|(середній | | | | | | | |

|рівень цін | | | | | | | |

|на ринку |456000 |$ 2400 |$ 2040 |$ 1326 |$ 1060 |$ 795 |$ 675 |

|України | | | | | | | |

|Зовнішній | | | | | | | |

|(середній | | | | | | | |

|рівень | | | | | | | |

|світових |360000 |$ 1920 |$ 1734 |$ 1213 |$ 1031 |$ 767 |$ 650 |

|цін) | | | | | | | |

таблиця №4

Запланований обсяг виробництва продукцii (надання послуг)

в майбутньому п’ятирічному періодi(.

|Асортиментні |Одиниця | |

|групи товару |виміру |Роки прогнозованого періоду |

|(різновиди | | |

|послуг) | | |

| | |1996 р.|1997 р. |1998 р. |1999 р. |2000 р. |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

|1. Х - товар |тис. один. |10 |30 |50 |65 |70 |

| |млн. крб. |50000 |150000 |250000 |325000 |350000 |

| |тис. дол. США|250 |750 |1250 |1625 |1750 |

|2. Y - товар |тис. один. |3 |9 |15 |19,5 |21 |

| |млн. крб. |240000 |720000 |1200000 |1560000 |1680000 |

| |тис. дол. США|1200 |3600 |6000 |7800 |8400 |

|ВСЬОГО |тис. один. |13 |39 |65 |84,5 |91 |

| |млн. крб. |290000 |870000 |1450000 |1885000 |2030000 |

| |тис. дол. США|1450 |3600750 |7250 |9425 |10150 |

Таблиця №5

Данні бізнес-планів інвестиційних проектів, необхідні для розрахунків

показника чистого зведеного прибутку(.

|ПОКАЗНИКИ |Інвестиційні проекти |

| |“А” |“Б” |

|1. Обсяг інвестиційних | | |

|коштів, USD |7.000 |6.700 |

|2. Період експлуатацiї | | |

|інвестиційного проекту, | | |

|років |2 |4 |

|3. Сума грошового потоку| | |

|всього, USD |10.000 |11.000 |

|в тому числi | | |

|1-й рiк |6.000 |2.000 |

|2-й рiк |4.000 |3.000 |

|3-й рiк |- |3.000 |

|4-й рiк |- |3.000 |

Таблиця №6

Розрахунок дiйсної вартостi грошових потокiв

по iнвестицiйним проектам(.

(долари США)

|РОКИ |Iнвестицiйнi проекти |

| |“А” |“Б” |

|1-й рiк |6 000 |0,909 |5454 |2 000 |0,893 |1786 |

|2-й рiк |4 000 |0,826 |3304 |3 000 |0,797 |2391 |

|3-й рiк |- |- |- |3 000 |0,712 |2135 |

|4-й рiк | | |- |3 000 |0,636 |1908 |

|РАЗОМ |10 000 |- |8758 |11 000 |- |8221 |

малюнок №1

Розподiлення точки беззбитковостi в процесi експлуатацii об’єкту(.

малюнок №2

Система показникiв оцiнки ефективностi реальних iнвестицiй.

Показники оцiнки ефективностi iнвестицiй

чистий

зведений

дохiд

iндекс

прибутковостi

перiод

окупностi

внутрiшня норма дохiдностi

малюнок №3

Взаємозв’язок окремих показникiв, якi формують ефективнiсть iнвестицiй в

процесi iнвестицiйного циклу по проекту(.

Література.

1. О предпринимательстве. Закон Украины от 7 февраля 1991г.

2. О собственности. Закон Украины от 7 февраля 1991г.

3. О предприятиях в Украине. Закон Украины от 27 марта 1991г.

4. О ценных бумагах и фондовой бирже. Закон Украины от 18 июля 1991г.

5. Об инвестиционной деятельности. Закон Украины от 18 сентября 1991 г.

6. Об общих основах создания и функционирования специальных (свободных)

экономических зон. Закон Ккраины от 13 октября 1992г.

7. Об охране прав на изобретение и полезные модели. Закон Украины от 23

декабря 1993г.

8. О государственной программе поощрения иностранных инвестиций в

Украине. Закон Украины от 17 декабря 1994г.

9. Об инвестиционных фондах и инвестиционных компаниях. Указ Президента

Украины от 11 мая 1994г. №55/94.

10. О внесении изменений и дополнений В Положение об инвестиционных

фондах и инвестиционных компаниях. Указ Президента Украины от 28

марта 1995г. №265/95.

11. О режиме иностранного инвестирования. Декрет Кабинета Министров

Украины от 8 февраля 1994г. №55-93.

12. О концепции создания специальных (свободных) экономических зон в

Украине. Постановление Кабинета Министров Украины от 18 января 1995

г. №36.

13. О порядке предоставления индивидуальных лицензий на осуществление

инвестиций за пределами Украины. Инструкция Национального банка

Украины от 20 января 1994 г.

14. Положение о типовом бизнес-плане Фонда государственного имущества

Украины. Утверджено Приказом Фонда государственного имущества от 26

мая 1994 г. №301.

15. Порядок регистрации выпуска инвестиционных сертификатов

инвестиционногофонда и инвестиционной компании. Утвержден приказом

Министерства финасов Украины от 19 апреля 1994 г. №33.

16. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. - К., МП “ИТЕМ ЛТД”, “Юнайтед

Лондон Лимитед”, 1995 - 448с.

17. Богуславский М.М. Правовое положение иностранных инвестиций. - М.,

Совинтерюр., 1993.

18. Бочаров В.В. Финансово-кредитные методы регулирования рынка

инвестиций. - М.: Финансы и статистика, 1993.

19. Бухгалтерский, валютный и инвестиционный аспекты лизинга. - М., СП

“Crocus International”, 1991.

20. Газеев М.Х. и др. Показатели эффективности инвестиций в условиях

рынка. - М., ВНИИОЭНТ, 1993.

21. Герасимчук Н.С. и др. Инвестиционная сфера экономики. - К., “Наукова

думка”, 1992.

22. Голубович А.Д., Миринская О.М. Биржевая торговля и инвестирование в

США, - М., МЕНАТЕП - Информ, 1991.

23. Инвестиционно-финансовый портфель. Книга инвестиционного менеджера.

Под ред. Рубина Ю.Б. - М., СОМИНТЭК, 1993.

24. Инвестиционно-финансовый портфель. Книга финансового менеджера. Под

ред. Рубина Ю.Б. - М., СОМИНТЭК, 1993.

25. Калашников Ю.Н., Лавров С.Н., Перская В.В. Инвестиционное

сотрудничество: рынок и цены. - М., Внешторгиздат, 1991.

26. Квас А. Методика финансового обоснования инвестиционных проектов //

Украина-бизнес. 1994. - №17.

27. Комаров И.К. Инвестиции и рынок. Перспектива хозяйствования и

управления.-М., Знание, 1991.

28. Логинов В., Гусева К., Соколов Ю. Инвестиционная политика;

возможности реализации и приоритеты. // Экономист. - 1993 г. - №9.

29. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Ч.1-2. - М., Республика, 1992.

30. Мансухани Г.Р. Золотое правило инвестирования. - М.: Церих, 1991.

31. Мухетдинова Н.М., Зубченко Л.А. Как инвестировать за рубежом? - М.:

Бином, 1993.

32. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси. - К., 1992.

33. Основы инвестирования. - М.: Церих, 1992.

34. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. К. “Издательство

Либра” ООО, 1996 г.

35. Портфель приватизации и инвестирования. - М.: Соминтэк, 1992.

36. Принципы инвестирования. - М.: СП “Crocus International”, 1992.

37. Смирнов А.Л. Организация финансирования инвестиционных проектов. -

М., АО “Консалтбанкир”, 1993.

38. Тони Райс, Брайн Коли. Финансовые инвестиции и риск: Пер. С англ. -

К.: Торгово-издательськое бюро BHV, 1995.

39. Федченко А. Концепция государственной инвестиционной политики на

1995 год. // Экономист. - 1994. - №10.

40. Чесноков А.С. Инвестиционная стратегия и финансовые игры. - М.:

ПАИМС, 1994.

41. Яковец Ю. Инновационное инвестирование: новые подходы. // Экономист.

- 1995 - №1.

-----------------------

[1] Див. додатки, додаток №1.

[2] Див. додатки, додаток №2.

[3] Див. додатки, таблиця №1.

[4] Див. додатки, таблиця №2.

[5] Див. додатки, таблиця №3.

[6] Див. додатки, таблиця №4.

[7] Див. дотатки малюнок №1.

[8] Див. додатки таблиця №4.

[9] Див. додатки, малюнок №2.

[10] Див. дотатки, таблиця №5.

[11] Див. дотатки, таблиця №6.

[12] Див. додатки, малюнок №3.

[13] Э.Никбахт, А.Гронпелии. - “Финансы”, “Вик”, “Глобус”. - К.

( Цифровий матеріал взятий з умовного суб’єкта підприємництва.

Аналіз проводиться згідно динаміки розвитку економіки України на

основі сукупного попиту і пропозиції.

( Цифровий матеріал взятий з умовного суб’єкта підприємництва.

( Цифровий матеріал взятий із врахуванням вартості середнього комп’ютера

(Pentium166).

( Цифровий матеріал взятий з умовного суб’єкта підприємництва.

( И.А.Бланк. Инвестиционный менеджмент. - Киев, МП “ИТЕМ” ЛТД, “Юнайтед

Лондон Трейд Лимитед”, 1995 - с.168.

( И.А.Бланк. Инвестиционный менеджмент. - Киев, МП “ИТЕМ” ЛТД, “Юнайтед

Лондон Трейд Лимитед”, 1995 - с.169.

( И.А.Бланк. Инвестиционный менеджмент. - Киев, МП “ИТЕМ” ЛТД, “Юнайтед

Лондон Трейд Лимитед”, 1995 - с.162.

( И.А.Бланк. Инвестиционный менеджмент. - Киев, МП “ИТЕМ” ЛТД, “Юнайтед

Лондон Трейд Лимитед”, 1995 - с.175.

-----------------------

8221

6700

8758

7000

7000

4379

6700

2055

8221

4

8758

2

Прибуток

Y1

Y2

Y3

Ризик

Зона прибутку

Зона збиткiв

Точка беззбитковостI

Змiннi поточнi витрати

Постiйнi поточнi витрати

Обсяг продажу

Сума прибутку поточних витрат них

Обсяг продажу, який забезпечує самоокупнiсть дiяльностi

Загальна сума поточних витрат

Чистий дохiд

?

Грошовий потiк

Реальна вартiсть

Перiод окупностi

Внутрiшня норма прибутковостi

Чистий зведений дохiд

Обсяг коштів які iнвестуються

Перiод iнвестування до початку експлуатацiї об’єкту

Перiод експлуатацiї об’єкту

Час

Загальна тривалiсть iнвестицiйного циклу по проекту

Iнвестування коштiв -

негативний грошовий потiк

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.