реферат скачать
 

Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки

3. Характеристика товару (послуги).

Характеристика товару (послуги) повинна розглядати їх характерні

особливості і привабливість для споживачів (клієнтів), позитивні якості і

переваги в порівнянні з товарами (послугами), вже представлених на ринку.

Така порівняльна оцінка здійснюється по параметрам функціональності товару

(послуги), його якості, дизайну та інших ознаках.

Особливу увагу в процесі характеристики товару (послуги) треба

звернути на оцінку його конкурентноздатності по основним якісним ознакам,

рівню цін, наданням гарантій і післяпродажним послугам і т.п. Бажано також

взнати запланований загальний період життєвого циклу даного товару

(послуги) і можливість подальшого вдосконалення в рамках передбачених

технологій і рівня технічного забезпечення.

По окремим принципiально новим товарам, просуненим на ринок в процесi

реалiзацiї iнвестицiйного проекту потрiбно вказати в даному роздiлi

потрiбну форму його правового захисту (патент, авторське право, торговий

знак).

4. Розташування об’єкту.

Розміщення об’єкту, що розглядається у слідуючому розділі бізнес-

плану, дозволить, з однієї сторони, оцінити інвестиційну привабливість

даного регіону, а з другої - роздивитися потенційні переваги його

конкретного мізцерозташування із позицій наближеності до факторів

виробництва (сировині, енергоресурсам, кадровому потенціалу) або до ринків

збуту. Не останню роль у такій оцінці грає ринкова вартість земельної

ділянки, що її займає об’єкт та прилягяючої до неї території, з врахуванням

майбутнього законодавчого розширення приватизації та продажу землі.

При характеристиці розміщення об’єкту у даному розділі бізнес-плану

можуть бути використані окремі показники, що розглядалися при оцінці

інвестиційної привабливості регіонів України, а також загальні результати

цієї оцінки.

5. Аналіз ринку.

Аналіз ринку являє собою один із найбільш складних розділів при

розробці бізнес-плану. Цей аналіз охоплює не тільки поточне, але й

прогнозований стан даного ринку. Обгрунтованість висновків даного розділу

суттєво впливає на запланований обсяг виробництва продукта, рівень цін та

суму прибутку, а відповідно визначає і правильність розрахунків

ефективності інвестиції. В окремих випадках для підготовки такого розділу

слід залучати відповідних спеціалістів-маркетологів.

Розробка цього розділу починається з характеристики потенційних

покупців (клієнтів) даного продукту (послуги), їх особливостей та

запропонованої кількості у рамках даного регіонального регіону.

Наступний етап аналізу ринку пов’язаний тільки з такими видами

продуктів та послуг, що розглядаються у інвестиційному проекті, котрі вже

існують на внутрішньому ринку. Цей етап передбачає оцінку теперішнього

обсягу попиту (продажі) на продукт або послугу на цьому ринку. Така оцінка

по можливості повинна проводитися за останні три роки та розглядати

продукти не тільки вітчизняного виробництва, а й імпортні. Результати такої

оцінки подаються, як правило, у табличній формі[3].

При необхідності показники обсягу цієї таблиці можуть бути доповнені

розрахунками показниками структури.

З врахуванням запропонованої чисельності роздрібних та оптових

покупців та характеристики поточного стану попиту прогнозується можливий

обсяг продажу продуків(послуг) у рамках даного інвестиційного проекту на

майбутні п’ять років із моменту експлуатації об’єкту. Розрахунки

диференціюються у розрізі окремих регіональних ринків (якщо реалізація

даного товару(послуги) передбачається за межами даного регіону). Результати

цьго прогнозу представляються у інвестиційному бізнес-плані також у вигляді

таблиці ( у найбільш спрощеній формі вона показана у таблиці[4]).

У процесі аналізу ринку особливу увагу потрібно приділити оцінці

рівнів та динаміки цін на продукцію (послуги). Така оцінка проводиться по

внутрішньому ринку України у співставленні із рівнем світових цін на

аналогічну продукцію (особливу роль світових цін на продукцію (послуги).

Також оцінка проводиться по внутрішньому ринку України у співставленні з

рівнем світових цін на аналогічну продукцію (особливу роль вивчення

світових цін грає по продуктах, котрі прогнозується продавати на зовнішніх

ринках). По результатах оцінки та виявлення тенденцій складається прогнос

динаміки рівня цін на продукт на майбутній період.

Для того, щоб виключити вплив фактора інфляції в Україні прогнозований

рівень цін на внутрішньому ринку виражається у доларах США ( перерахунок

цін здійснюється по курсу Національного банку на момент закінчення бізнес-

плану). Результати оцінки теперішнього та прогнозованого рівня цін на

продукт (послугу) надається по формі, приведеній у таблиці[5].

Аналіз ринку завершується оцінкою теперішньог та прогнозованого рівнів

конкуренції на внутрішньому ринку (у першу чергу - на ринку регіона, у

якому реалізується інвестиційний проект). В процесі такої оцінки

розглядається кількість підприємств, що випускають аналогічний продукт, чи

здійснюють аналогічну послугу; частка основних підприємств у обсязі продаж

у регіоні (Україні); прогнозуєма поява на ринку нових підприємств-

конкурентів.

При необхідності у даному розділі можуть бути відображені і інші

показники, що характеризують теперішній стан та перспективи розвитку даного

продукту (послуги).

6. Планований обсяг і структура виробництва товару (надання послуг).

Планований обсяг та структура виробництва продукту (послуг що

надаються), являється основою характеристики майбутьньої виробничої

діяльності об’єкту інвестування на стадії його експлуатації.

У процесі розробки цього розділу бізнес-плану на першому етапі обсяг

випуска продукта (надання послуг) в середньому за рік при виході

інвестованого об’єкту на проектну потужність. На другому етапі аналогічні

розрахунки проводяться у розрізі окремих асортиментних груп продукту

(різновидностей послуги). І накінець, на третьому етапі результати

вищевирахуваних розрахунків диференціюються по конкретним рокам

майбутньогоперіоду, так як планується, що по мірі освоєння проекту його

виробнича потужність буде зростати за рахунок реалізації окремих резервів.

Планований обсяг та структура виробництва продукту (надання послуг)

розраховуються на трьох одиницях виміру: 1) кількості одиниць (або у інших

натуральних одиницях виміру); 2) у національній валюті; 3) в доларах США

(також із врахуванням прогнозу динаміки цін).

Результати проведених розрахунків представляються у бізнес-планах по

формі, приведеній у таблиці[6].

Якщо розрахунки носять альтернативний характер(наприклад, при

благоприємному та неблагоприємному варіантах розвитку ринку; більш швидкому

або повільному освоєнні проектних потужностей и т.д.), то у приведеній

формі вони викладаються, як різні варіанти прогнозованого випуску

продукції.

7. Забезпечення випуску товару (послуги) основними ресурсами.

Забезпеченість випуску продукту (послуги) основними факторами

виробництва дозволить з одної сторони, виявити реальність планованого

об’єкту цього випуску, а з другої, ефективність розміщення інвестиційного

проекту у вибраному регіоні.

Першочергова роль у розгляді окремих факторів виробництва відводиться

у інвестиційному бізнес-плані забезпеченністю випуску продукту (послуги)

основними видами сировини, матерiалiв, енергетичних ресурсiв. Власне цей

фактор викликає найбільш прискіпливу оцінку інвесторів, так, як часто

визначає найбільшу уразливість інвестиційного проекту із позицій

ефективності його розміщення. Звичайно, це не відноситься до тих видів

сировини та матеріалів, які в Україні не виробляються, але потреба в яких

відносно невелика, та в пропозиції та можливій закупці не виникає можливих

ускладнень. Характеристика забезпеченочті передбачуємого випуску продукту

(послуги) цими факторами виробництва викладається у бізнес-плані по формі.

Другим питанням, що розгладається у цьому розділі бізнес-плану, є

забезпеченість випуску продукту (послуги) сучасною технологією. У процесі

викладення цього питання відрізняється: чи є у ініціатора інвестиційного

проекту технологія, що відповідає сучасним стандартам; чи необхідне

придбання закордонних чи вітчизняних патентів, ліцензій, “ноу-хау”. Бажано

також взнати можливий період використання наявної або закупної технологій.

Слідуючим питанням, що розглядається у цьому розділі, є забезпеченість

випуску продукції (послуги) сучасним обладнанням. Воно повинно бути

розглянуте у прямому зв’язку із пропонованою до використання технологією

виробництва товару чи послуги. Також тут вказується - чи є у ініціатора

інвестиційного проекту необхідне обладнання чи його повинні придбати за

кордоном.

Серед факторів виробництва розглядається також забезпеченість випуску

продукту (послуги) відповідними виробничими приміщеннями та об’єктами

виробничої інфраструктури. При цьому вказується: чи є у повному обсязі

необхідні виробничі приміщення, чи необхідне їх розширення, купівля чи нове

будівництво. У останніх трьох випадках вказуються їх площі або обсяги.

І, накінець, важливу роль у системі розглянутих факторів виробництва

відіграє аналіз забезпеченності випуску продукту чи послуги кадрами

відповідної кваліфікації. Деколи характер розміщення розглянутого об’єкту

створює серйозні проблеми у притягненні кадрів не тільки спеціалістів, але

й відповідних робочих професій.

8. Стратегія маркетингу.

Стратегія маркетингу розробляється, як самостійний розділ бізнес-плану

у слідуючих випадках:

а) при виході на ринок із принципіально новим видом продукції;

б) при втручанні у інші регіональні ринки;

в) при високому рівні конкуренції на відповідному товарному ринку

(ринку послуг) даного регіону.

При відсутності у найближчому майбутньому проблем з попитом на

продукцію, послуги та з конкуренцією, маркетингова стратегія може не

розроблятися (вона особливо ефективна в умовах “ринку покупця”).

Якщо ж необхідність у розробці маркетингової стратегії по

інвестиційному проекту, що розглядається виникає, то в даному розділі

бізнес-плану повинні бути відображені прогнозовані цільові показники

стратегії маркетингу (в першу чергу, обсяг свого сегменту на товарному

ринку, або ринку послуг свого регіону, інших регіонів України і т.п.) та

основні міроприємства, що передбачаються цією стратегією.

9. Управління реалізацією інвестиційного проекту.

Управління реалізацією інвестиційного проекту повинно забезпечити його

найбільш ефективне та швидке здійснення.

ерш за все у цьому розділі необхідно розмістити організаційно-правову

форму реалізації інвестиційного проекту. Так, інвестиційний проект може

бути реалізованим у рамках діючої організаційно-правової форми його

ініціатора; у рамках організаційно-правової форми його інвестора; шляхом

створення нового акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю і

т.п.

Бажано подати у цьому розділі схему організаційної структури

управління об’єктом і на стадії його експлуатації. При цьому може бути

вказана кандидатура керівника і відповідні дані про нього (вік, стаж, стаж

роботи у подібній галузі).

І, накінець, у цьому розділі варто вказати - чи зможе бути

реалізованим інвестиційний проект самостійно (при відповідній

організаційній та фінансовій підтримці інвестора) чи потребує залучення

підрядників та субпідрядників. У останньому випадку у бізнес-плані

освітлюються також характеристики підрядчиків та субпідрядчиків (час роботи

з аналогічними інвестиційними проектами; досвід роботи з аналогічними

інвестиційними обсягами; рівень прогресивності технологій, що приміняються;

рівень кваліфікації кадрів; форми зв’язку з постачальниками матеріалів,

необхідних для реалізації проекту; ділова та фінансова репутація.

10. Оцінка ризиків та форми їх страхування.

Оцінка ризиків та форми їх страхування повинні розглядатися у розрізі

окремих видів цих ризиків. До таких ризиків можуть бути віднесені:

а) ризик істотної затримки початку реалізації проекту (затримки в

отриманні ліцензії, несвоєчасного відведення ділянки і т.д.);

б) ризик несвоечасного завершення будівничо-монтажних робіт по

проекту;

в) ризик перевищення фондів виділених на будівельно-монтажні роботи;

г) ризик невиходу на заплановані обсяги випуску продукта, послуг у

зв’язку із неякісністю технології, використанням застарілого

обладнання, падінням попиту, зростанням конкуренції і т.д.;

д) ризик невиходу на заплановані показники зовнішньоекономічної

діяльності в зв’язку із погіршанням для роботи експортної політики

держави;

е) ризик зниження запланованого рівня ефективності діяльності та

збільшення періоду окупності капіталу в зв’язку з державним

реєструванням цін, і т.д.

По основних видах ризиків повинен бути зазначений їх рівень. Бажано також

опреділити загальний рівень ризику по інвестиційному проекту (за критерій

можуть бути прийняті при цьому середньогалузевий або середньорегіональний

рівень ризиків).

У відповідності з оцінкою рівня окремих ризиків у даному розділі

бізнес-плану викладаються форми найбільш ефективного їх страхування. В

цьому ж розділі розглядаються, як правило, можливі форми виходу із

інвестиційного проекту на любій стадії його реалізації, якщо фактичний

рівень ризику значно перевищить розрахунковий і істотно вплине на

ефективність реалізуємого інвестиційного проекту.

11. Фінансовий план.

Фінансовий план є самим важливим розділом бізнес-плану, тому до його

розробки слід підійти найбільш серйозно. При достатньому рівні його

обгрунтованості він являється головним критерієм прийняття інвестиційного

проекту до реалізації (відповідно при недостатній розробці цього розділу

бізнес-плану прийняття інвестиційного проекту до реалізації нереальне, так,

як запропонований бізнес-план не відповість на основне питання, що цікавить

інвестора - як швидко і в яких формах буде забезпечено повернення

вкладеного капіталу).

Цей розділ бізнес-плану демонструє результати ряду розрахунків.

На першому етапі цих розрахунків виходячи із системної вартості робіт

та етапів їх впровадження складається графік потоку інвестицій, що зв’язані

із будівництвом (розширенням, реконструкцією, технічним переозброєнням) та

введенням об’єкту в експлуатацію. В цьому графіку відображається також

потрібний обсяг інвестицій у оборотні активи і в створення необхідних

резервних фондів. В складі інвестицій, що зв’язані із введенням у дію

основних фондів, враховуються не тільки прямі затрати по фондам, але й

накладні витраит підрядчика та інвестора. На перший рік графік потоку

інвестицій розробляється в помісячному, а на другий рік - поквартальному

розрізах.

На другому етапі розрахунків обосновується план доходів та витрат,

зв’язаних із експлуатацією реалізуємого інвестиційного проекту. В ньому

відображаються такі основні показники господарської діяльності

експлуатованого проекту, як валовий дохід від реалізації продукта

(послуги); загальний обсяг та склад основних поточних затрат; податкові

платежі;

валовий та чистий прибуток; грошовий потік(що являє собою суму чистого

прибутку та амортизаційних відрахуваннь). Цей розрахунок також здійснюється

на перший рік у помісячному, а на другий рік - в поквартальному розрізах.

На третьому етапі розрахунків визначається точка беззбитковості по

даному проекту, котра демонструє, при якому обсязі продажу продукту чи

послуги буде досягнуто самоокупності господарської діяльності об’єкту

інвестуванняна стадіїйого експлуатації. Беззбитковість цієї діяльності

досягається при такому обсязі чистого доходу від реалізації котрий рівний

сумі поточних затрат. Графічна інтерпритація точки беззбитковості показана

на малюнку[7].

Розрахунок точки беззбитковості представлено по даним, приведеним у

таблиці[8] (обсяг виробництва прирівнюється до обсягу реалізації). Для

розрахунків використовують наступну формулу:

ПВпост

ОПб = ,

(1)

Рп - Рпзп

де

ОПб - обсяг продажу (виробництва), який забезпечує досягнення

точки беззбитковості розглянутого інвестиційного проекту;

ПВпост - сума постійних потичних витрат (до них відносяться

витрати по оренді і утриманню основних фондів, витрати на

рекламу та інші види поточних витрат, сума котрих не

змінюються при зміні

обсягів продажу або виробництва);

Рп - рівень чистого прибутку до обсягу продажі в процентах;

Рпзп - рівень змінних поточних витрат до обсягу продажі в процентах

(до змінних відносяться витрати на сировину і матеріали,

транспортні витрати, витрати на оплату процентів за

коткотерміновий кредит та інші види поточних витрат, сума

яких змінюється пропорційно зміні обсягів продажі або

виробництва).

На четвертому етапі розрахунків визначається період окупності

інвестицій в проект. Він вираховується на середньорічну суму грошового

потоку. Обидві ці суми повинні бути прирівнені до реальної вартості по

ставці процента, яка зазвичай приймається в розмірі 8 - 12 процентів в рік

(фактор інфляція був виключений в процесі розрахунку цих показників). Більш

детально методика цього показника буде викладена в наступному розділі.

12. Стратегія фінансування інвестиційного проекту.

Стратегія фінінсування інвестиційного проекту полягає у викладені

бізнес-плану. В процесі розробки цієї стратегії необхідно визначити джерела

фінансування інвестиційного проекту. Види джерел формування інвестиційних

ресурсів і принципи їх оптимізації були детально викладені в попередньому

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.