реферат скачать
 

Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин

Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ “ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН”

ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ

1. Клітинні мембрани побудовані з :

1) білків та вуглеводів;

2) ліпідів та білків;

3) нуклеїнових кислот та ліпідів.

2. У рості клітинної стінки бере участь:

1) апарат Гольджі;

2) ендоплазматичний ретикулум;

3) мікротрубочки.

3. Які органоїди рослинної клітини належать до напівавтономних?

1) мітохондрії, хлоропласти, ядро;

2) ядро, рибосоми, апарат Гольджі;

3) ЕР, мікротрубочки, мітохондрії.

4. Рібосоми в клітині містяться:

1) вільно плавають у цитоплазмі;

2) у ядрі;

3) значна частина лежить в гранулярній ендоплазматичній сітці, а частина

вільно плаває у цитоплазмі.

5. Функції апарату Гольджі полягають у:

1) хімічній модифікації речовин клітини;

2) упакуванні речовин у пухирці і в виведенні їх у вигляді секретів;

3) виведенні синтезованих речовин у зовнішнє середовище, участь у синтезі

клітинної стінки.

6. У яких з названих органел рослинної клітини накопичується крохмаль?

1) у хлоропластах і ядрі;

2) у хлоропластах і лейкопластах;

3) у вакуолях і мітохондріях.

7. З чого формуються пластиди?

1) з етілопластів;

2) пропластид;

3) амілопластів.

8. У яких структурних компонентах клітини має місце поглинання енергії

квантів світла?

1) у рибосомах;

2) у хлоропластах;

3) у гіалоплазмі.

9. Набір гідролітичних ферментів у клітині міститься:

1) у лізосомах;

2) у мітохондріях;

3) у хлоропластах.

10. Які органоїди в клітині є енергетичними системами і центром дихання?

1) ядро;

2) мітохондрії;

3) хлоропласти.

11. Чому мітохондрії вважають напівавтономними органоїдами клітини?

1) вони є енергетичними станціями клітини, в яких здійснюється синтез

АТФ;

2) вони утворені двома мембранами;

3) в них є власне білоксинтезуюча система.

12. Чим відділена цитоплазма рослинної клітини від оточуючого середовища?

1) плазмолемою;

2) тонопластом;

3) клітинною стінкою.

13. Яку функцію виконують рибосоми?

1) транспортну;

2) синтез білків;

3) синтез жирів.

14. Чому мітохондрії називають енергетичними станціями клітини?

1) здійснюють синтез АТФ;

2) синтез білка;

3) розщеплення АТФ.

15. Які функції ядра?

1) участь в поділі клітини і фотосинтезі;

2) побудова клітинної стінки;

3) зберігання і передача спадкової інформації.

16. До групи органогенних хімічних елементів належать:

1) кисень, вуглець, водень, залізо;

2) вуглець, магній, кисень, йод;

3) водень, кисень, вуглець, азот.

17. Вміст мінеральних сполук у сухій масі рослин становить:

1) 50%;

2) 75%;

3) 5%.

18. Полісахаридами у рослин є:

1) глюкоза і фруктоза;

2) крохмаль, целюлоза, пектин;

3) цукроза і глікоген.

19. ДНК у рослинній клітині можна виявити у:

1) цитоплазмі і ядрі;

2) ядрі, хлоропластах, мітохондріях;

3) ЕР, апараті Гольджі, рибосомах.

20. Основними функціями цукрози є:

1) транспортна;

2) структурна;

3) запасаюча.

21. Пептидний зв’язок утворюється при взаємодії груп:

1) ОН і СООН ;

2) NH2 i OH ;

3) COOH i NH2 .

22. Каталітична функція притаманна таким групам органічних речовин:

1) нуклеїновим кислотам;

2) білкам;

3) фосфоліпідам.

23. В утворенні кутикули у рослин беруть участь:

1) целюлоза і суберин;

2) кутин і воск;

3) лігнін і крохмаль.

24. Які функції виконують ліпіди?

1) регуляторну, антибіотичну;

2) транспортну, каталітичну;

3) енергетичну, будівельну.

25. Які запасні речовини відкладаються на зиму у рослин?

1) білки;

2) вуглеводи;

3) жири.

26. Яке значення для рослин мають жири?

1) структура мембран;

2) джерело енергії;

3) терморегуляція.

27. Чим відрізняються ферменти від інших білків?

1) синтезуються на рибосомах;

2) є каталізаторами хімічних реакцій;

3) до їх складу входять метали, вітаміни.

28. В якій частині клітини міститься найбільша кількість вільної води?

1) в клітинній оболонці;

2) у вакуолі;

3) в цитоплазмі.

ВОДНИЙ РЕЖИМ РОСЛИН

29. Плазмоліз – це:

1) відставання тонопласта від цитоплазми;

2) відставання цитоплазми від плазмалеми;

3) відставання протопласта від клітинної стінки?

30. Яка з функцій плазмалеми визначається її напівпроникністю?

1) поступання певних іонів і молекул деяких речовин;

2) поступання води;

3) поступання певних іонів молекул та води?

31. Які властивості мембран визначають її напівпроникність?

1) певна впорядкованість розміщення молекул;

2) висока загальна оводненість структури мембран;

3) наявність тимчасових чи постійних полярних пор.

32. Процес скорочення протопласту, якій не відділяється від клітинної

стінки і тягне її за собою називається:

1) плазмоптиз;

2) циториз;

3) плазмоліз.

33. В якому випадку можна виявити осмотичний тиск розчину?

1) в системі: розчин – скло – розчинник;

2) в розчині сахарози в колбі;

3) в системі: вакуолярний сік – цитоплазма кореневого волоска – грунтовий

розчин?

34. В клітинах яких рослин осмотичний тиск клітинного соку найбільший?

1) у степових рослин;

2) у гігрофітів;

3) у галофітів – рослин, які зростають на засолених грунтах?

35. В яких випадках величина осмотичної сили (S) зростає?

1) при підвищенні концентрації клітинного соку;

2) при перетворенні цукру в крохмаль;

3) при насиченні клітин водою?

36. Всмоктувальна сила S = P – T. Яке значення буде мати S при насиченні

клітин водою?

1) S = P;

2) S = O;

3) S > O.

37. Як зміниться інтенсивність обміну речовин в клітині при зростанні

частки зв’язаної води?

1) збільшиться;

2) знизиться;

3) залишиться без змін?

38. Дерево за 1 год. Випарувало води 650г, а коренева система за той же час

поглинула 520г води. Які умови зовнишнього середовища спріяли цьому

неспівпаданню?

1) випадання дощу;

2) зниження температури повітря;

3) зменьшення вологості повітря?

39. Як змінюється осмотичний тиск у клітині, вміщеній у гіпертонічний

розчин?

1) зростає;

2) спадає;

3) стає рівним 0.

40. В якому випадку тургорний тиск рівний 0?

1) у тургесцентній клітині;

2) при циторизі;

3) у плазмолізованій клітині?

41. Коли тургорний ( гідростатичний тиск має від’ємне значення?

1) при плазмолізі;

2) при плазмоптизі;

3) при циторизі?

42. Клітина знаходиться в стані повного насичення водою. Осмотичний тиск

клітинного соку 0,8 МПа. Чому дорівнює всисна сила і тургорний тиск цієї

клітини?

1) Т = 0,8 МПа; S = 0;

2) Т = 0; S = 0,8 МПа;

3) T = 0; S = 0?

43. Розчин з осмотичним тиском 0,8 та 1,0 МПа викликали плазмоліз клітини

досліджува-ної тканини, а в розчинах, осмотичний тиск яких 0,4 та 0,6

МПа, плазмолізу не спостерігалось. Чому дорівнює осмотичний тиск

клітинного соку?

1) 0,8 МПа;

2) 0,7 МПа;

3) 0,6 МПа?

44. Що відбудеться, якщо клітину в стані початкового плазмолізу з

осмотичним тиском 2000 кПа помістити в розчин з осмотичним тиском 1200

кПа?

1) не зміниться;

2) ввійде в стан опуклого плазмолізу;

3) ввійде в тургорний стан?

45. В чому полягає різниця між проникнистю клітинної оболонки і плазмалеми?

1) клітинна оболонка проникна тільки для молекул розчиненої речовини, а

плаз-малема – тільки для води;

2) клітинна оболонка проникна для води і розчиненої речовини, а

плазмалема – тільки для води;

3) клітинна оболонка проникна тільки для води, а плазмалема – для молекул

розчиненої речовини.

46. В яку сторону зміниться довжина кусочка рослинної тканини при зануренні

її в розчин з осмотичним тиском 1 МПа, якщо відомо, що кусочок цієї ж

тканини в розчині з осмотичним тиском 0,8 МПа не змінив своїх розмірів?

1) не зміниться;

2) збільшиться;

3) зменьшиться.

47. Чому дорівнює всисна сила клітин, якщо відомо, що при зануренні їх в

0,2М розчин сахарози розміри клітин збільшились, а в 0,4М залишились без

змін? Дослід проводився при t0 = 220C:

1) 9,6 атм;

2) 4,8 атм;

3) 2,4 атм.

48. В розчині, з яким хімічним потенціалом,більш високий водний потенціал?

1) – 3000 кПа;

2) – 2000кПа;

3) – 1000 кПа.

49. Яку концентрацію має розчин сахарози, який створює осмотичний тиск 2,9

атм при температурі 170С ?

1) 13 М;

2) 0,12 М;

3) 1,4 М.

50. Розчин сахарози якої концентрації буде ізотонічним для клітини, що має

величину осмотичного тиску 12,3 атм при температурі 270С ?

1) 0,5 М;

2) 1,0 М;

3) 1,5 М.

51. З розчину з якою концентрацією сіянці не будуть всмоктувати воду (

осмотичний тиск в кореневих волосках 0,5 МПа)?

1) 0,3 МПа;

2) 0,5 МПа;

3) 0,7 МПа.

52. Чому дорівнює всисна сила клітин, якщо відомо, що при зануренні в 0,3 М

розчин сахарози розміри клітин збільшились, а в 0,4 М розчині залишились

без змін?

1) 9,84 атм;

2) 19,68атм;

3) 7,38атм.

53. На якій фазі транспірації затрачається 95% поглинутої сонячної енергії:

1) при поширенні пари від поверхні листка в більш далекі шари атмосфери;

2) при дифузії пару з міжклітинників через продихові щілини;

3) при випаровуванні води з оболонки в міжклітинники.

54. Який тип руху продихів відноситься до гідропасивних?

1) закривання продихів в результаті механічного тиску сусідніх

епідермальних клітин заповнених водою;

2) відкривання і закривання продихових щілин, залежне від зміни світла і

темряви;

3) рух, обумовлений зміною вмісту води у самих замикаючих клітинах.

55. Інгібітор росту – абсцизова кислота – гальмує утворення ферментів, які

гідролізують крохмаль, знижує вміст АТФ. Як зміниться стан продихів у

рослин після оприскування їх розчином АБК:

1) відкриються;

2) закриються;

3) Залишаться без змін.

56. При утворенні органічної речовини масою 1г рослина в процесі

транспірації випарила воду масою 730г. Яка одиниця транспірації

відповідає цьому показнику:

1) транспіраційний коефіцієнт;

2) економність транспірації;

3) продуктивність транспірації.

57. Які клітини мають найменьший водний потенціал (( Н2О)?

1) паренхіми кори кореня;

2) клітини листка;

3) кореневі волоски.

58. Відносна транспірація – це:

1) кількість грамів води, витраченої на нагромадження сухої речовини;

2) кількість грамів випаруваної води за одиницю часу з одиниці

випаровуючої поверхні;

3) відношення кількості води, випаруваної з поверхні листка, до кількості

води, яка випарувалась з вільної водної поверхні тієї ж площі за той

же час.

59. Гідростабільні види – це:

1) види, які здатні переносити різкі зміни вмісту води;

2) види, які при сильному зневодненні входять у стан анабіозу;

3) види з досконалою регуляцією транспірації, що приводитьдо незначних

змін вмісту води.

60. в яку пору добі транспірація у сукулентів досягає максимуму:

1) вночі;

2) в полудень;

3) вранці.

61. Які органи рослин служать кінцевими двигунами водного току:

1) корінь, стебло;

2) стебло, листки;

3) корінь, листки.

62. Які особливості будови замикаючих клітин продиха визначають зміну

поросвіту продихової щілини при зміні величини тургорного тиску:

1) наявність хлоропластів;

2) нерівномірна товщина клітинних стінок;

3) наявність центральної вакуолі.

63. Які фізіологічні процеси, що приводять до зміни тургорного тиску,

відбуваються в замикаючих клітинах продихів під дією світла:

1) вихід іонів К+ із протопласта;

2) синтез крохмалю;

3) фотосинтетичне утворення моноцукрів.

64. Транспіраційний коефіцієнт дорівнює 250 мл/г. Яка продуктивність

транспірації:

1) 250 г/л;

2) 0,4 г/л;

3) 4 г/л.

65. Гілка верби була зрізана з дерева, поставлена в банку з водою і закрита

скляним ковпаком. Чи буде спостерігатись гутація у цієї гілки:

1) так;

2) ні;

3) залежно від температури води.

66. Яке явище можна спостерігати, якщо накрити рослину скляним ковпаком?

1) поступання води різко загальмується;

2) залишиться на попередньому рівні;

3) посилиться.

67. Відомо, що в період весняного сокоруху в пасоці деревних рослин

міститься багато розчинних цукрів. Яке їх походження?

1) поглинаються коренями з грунту;

2) синтезуються в коренях;

3) утворюються при гідролізі полісахаридів, відкладених у корневій

системі.

68. При визначенні продихової і кутикулярної транспірації в листку берези

виявилось, що їх співвідношення становить приблизно 9:1. Що можна сказати

про вік листка?

1) молодий;

2) старий;

3) середнього віку.

69. Рух води по клітинах кореня в радіальному напрямі обумовлений наявністю

градієнта водного потенціалу. Які клітини мають найменьшу величину

водного потенціалу:

1) корневі волоски;

2) клітини кори кореня;

3) клітини, що оточують судини.

70. Які з названих факторів послаблюють інтенсивність транспірації:

1) високий рівень оводненості тканин;

2) висока вологість повітря;

3) висока позитивна температура.

71. Які фактори свідчать про те, що "плач" рослин є результатом

метаболічної діяльності коренів?

1) "плач" припиняється після поміщення кореневої системи в гіпертонічний

розчин;

2) інтенсивність "плачу" гальмується низькою температурою;

3) "плач" припиняється після омертвління клітин кореня.

72. Яка рідина містить більше мінеральних речовин:

1) гута;

2) пасока;

3) ксилемний сік у листках.

73. Які з названих ознак справжніх ксерофітів (евксерофітів) дозволяють їм

протистояти обезводненню:

1) висока ефективність роботи продихового апарату;

2) неглибока розгалужена коренева система;

3) сильно розвинена опушеність лисків.

74. Яка форма грунтової вологи є цілком недоступною для рослин:

1) гравітаційна;

2) гігроскопічна;

3) капілярна.

75. Що таке симпласт?

1) система міжклітинників;

2) капіляри в клітинних стінках і судини ксилеми;

3) сукупність протопластів клітин з’єднаних плазмодесмами.

76. За вегетаційний період рослина нагромадила 3,2 кг органічної речовини і

випарувала 640 кг води. Визначити продуктивність транспірації:

1) 0,05;

2) 5,0;

3) 200.

77. Що обумовлює поглинання води коренями рослин при інтенсивній

транспірації?

1) кореневий тиск;

2) різниця водного потенціалу;

3) сили когезії та адгезії.

78. Які форми ґрунтової води є доступними для рослин?

1) капілярна і гравітаційна;

2) гравітаційна і гігроскопічна;

3) плівкова і капілярна.

79. Які форми грунтової води утворюють “мертвий запас” вологи?

1) гравітаційна і плівкова;

2) гігроскопічна і плівкова;

3) капілярна і гравітаційна.

80. Маса листка в стані повного насичення була рівна 1,02г, а після втрати

тургору зменьшилась до 0,9г. Визначити величину водного дефіциту клітин

листка (в %), якщо відомо, що абсолютно суха маса цього листка 0,42г:

1) 5%;

2) 10%;

3) 20%.

81. Які властивості клітин перешкоджають розвитку водного дефіциту?

1) слабкий розвиток кутикули;

2) регулювання транспірації з допомогою продихів;

3) слабко розвинута коренева система;

4) опушення на епідермісі;

5) восковий наліт на листках.

ФОТОСИНТЕЗ

82. Якій процес відображає рівняння?

СO2+2RH2 сонячна енергія (СН2О)+2R+H2O

1) хемосинтез;

2) фоторедукцію;

3) фотосинтез.

83. Які ознаки руху характерні для хлоропластів при сильному освітленні?

1) розподіляються в цитоплазмі рівномірно;

2) розміщуються пепендикулярно до сонячних променів;

3) пересуваються до бічних стінок.

84. В якій частині хлоропласта локалізовані його пігментні системи?

1) в зовнішній мембрані;

2) в стромі;

3) в мембранах гран.

85. Яке біологічне значення системи внутрішніх мембран (ламел) хлоропласта?

1) служать опорною системою хлоропласта;

2) на них відбувається зв’язування і відновлення СО2;

3) забезпечують спряження послідовних реакцій фотосинтезу.

86. На якій фазі онтогенезу стає необхідним світло?

1) утворення ініціальної частки;

2) формування пропластиди – утворення вп’ячувань внутрішньої мембрани;

3) формування проламелярого тіла;

4) утворення ламел і тилакоїдів з поламелярного тіла.

87. Які ознаки будови хлоропластів підтверджують симбіотичну гіпотезу їх

походження?

1) наявність високорозвинутої молекулярної системи;

2) наявність власної ДНК;

3) зв’язок внутришньої мембрани оболонки хлоропласта з мембранами

тилакоїдів.

88. Яка речовина утворюється в результаті реакції хлорофілу з слабкою

соляною истлотою?

1) фітол;

2) феофітин;

3) хлофілінова кислота.

89. Які фактори, виходячи із загального рівняння реакції фотосинтезу,

повинні впливати на швидкість цього процесу:

1) мінеральне живлення і температура;

2) водопостачання, концентрація СО2 та інтенсивність світла;

3) спектральний склад світла, концентрація О2.

90. Яку емпіричну формулу має хлорофіл ??

COOCH3

1) C32H30ON4Mg <

COOC20H39

COOH

2) C32H30ON4Mg <

COOH

COOCH3

3) C32H30ON4H2 <

COOC20H39

91. Яка частина молекули хлорофілу є хромофорною – відповідальною за його

зелене забарвлення?

1) атом магнію;

2) фітольний “хвіст”;

3) порфіринове кільце, замкнуте через атоми азоту на атом магнію.

92. Які промені спектру поглинаються хлорофілом?

1) зелені і жовті;

2) оранжеві і фіолеові;

3) червоні і сині.

93. Які властивості хлорофілу зв’язані з наявністю радикалу спирту фітолу

С20Н39ОН?

1) визначає колір пігменту;

Страницы: 1, 2, 3


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.