реферат скачать
 

Реферат: Основні правила безпеки під час обслуговування електроустановок

Реферат: Основні правила безпеки під час обслуговування електроустановок

Міністерство освіти та науки України

Національна Металургійна Академія України

Кафедра охорони праці

Реферат

На тему:

“Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок”

Виконала:

cтудентка групи ФК-03-2

Літвінова Валентина

Перевірив:

Доц. Каракаш О. І.

м. Дніпропетровськ

2004 р.

I. Вимоги до працівників

1.

Порядок навчання і перевірки знань працівників має бути відповідним до

галузевого положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань

охоро­ни праці, узгодженого з Держнаглядохоронпраці, а та­кож до вимог до

електротехнічної обслуги, які містять­ся в ПТЕ.

2.

Первинний (під час прийняття на роботу) та періодичний (протягом трудової

діяльності) медичний огляд працівників провадиться згідно з Положенням про

медичний огляд працівників певних категорій, затверд­женим наказом

Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №45, зареєстрованим в

Міністерстві юстиції України за №136/345.

3.

Працівники, що обслуговують електроустанов­

ки, зобов'язані знати ці Правила відповідно до займа­

ної посади чи роботи, яку вони виконують, і мати відпо­

відну групу з електробезпеки згідно з такими вимогами:

1) для одержання групи І, незалежно від посади і фаху, необхідно пройти

інструктаж з електробезпеки під час роботи в даній електроустановці з

оформленням в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Інструктаж з електробезпеки на І групу має провади­ти особа, відповідальна за

електрогосподарство, або, за її письмовим розпорядженням,— особа зі складу

елек­тротехнічних працівників з групою III.

Мінімальний стаж роботи в електроустановках і ви­дання посвідчень працівникам

з групою І не вимага­ються;

2) особам молодшим за 18 років не дозволяється

присвоювати групу вище II;

3) для присвоєння чергової групи з електробезпеки

необхідно мати мінімальний стаж роботи в електроуста­новках з попередньою

групою;

4) для одержання груп II-III працівники мають:

а) чітко усвідомлювати небезпеку, пов'язану з робо­тою в

електроустановках;

б) звати і уміти застосувати на практиці ці та інші

правила безпеки в обсязі, потрібному для роботи, яка

виконується;

в) знати будову і улаштування електроустановок;

г) уміти практично надавати першу допомогу потер­пілим в разі

нещасних випадків, в тому числі застосо­вувати способи штучного дихання і

зовнішнього масажу серця;

5) для одержання груп ІУ-У додатково необхідно знати компонування

електроустановок і уміти організу­вати безпечне проведення робіт, уміти

навчити праців­ників інших груп Правилам безпеки і наданню першої

допомоги потерпілим від електричного струму;

6) для одержання групи V необхідно також розуміти, чим викликані вимоги

пунктів Правил безпечної експ­луатації електроустановок.

Працівнику, який пройшов перевірку знань Правил, видається посвідчення

встановленої додатком 2 до цих Правил форми, яке він зобов'язаний мати при

собі під час роботи.

Посвідчення про перевірку знань працівника є доку­ментом, який засвідчує

право на самостійну роботу в електроустановках на зазначеній посаді за фахом.

Посвідчення про перевірку знань видається працівни­кові комісією з перевірки

знань підприємства, організації після перевірки знань і є дійсним тільки

після внесення відповідних записів.

Під час виконання службових обов'язків працівник повинен мати з собою

посвідчення про перевірку знань. За відсутності посвідчення або за наявності

посвідчення з простроченими термінами перевірки знань працівник до роботи не

допускається.

Посвідчення про перевірку знань підлягає заміні у випадку зміни посади або за

відсутності місця для за­писів.

Посвідчення про перевірку знань вилучається у пра­цівника комісією з

перевірки знань в разі незадовільних знань, керівником структурного

підрозділу - в разі ви-гасання терміну дії медичного огляду.

Посвідчення про перевірку знань складається з твер­дої обкладинки і блоку

сторінок.

4.

Забороняється допускати до роботи в електро­установках осіб, які не пройшли

навчання і перевірку знань цих Правил.

Ті працівники, зайняті виконанням спеціальних видів робіт, до яких

висуваються додаткові вимоги безпеки, мають бути навчені безпечному виконанню

таких робіт і мати відповідний запис про це у посвідченні з пере­вірки знань

з питань охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджуєть­ся керівництвом підприємства.

Результати перевірки знань фіксуються в журналі, порядок ведення та форма

якого приведені в додатку 3.

Сторінки журналу мають бути пронумеровані, про­шнуровані і скріплені печаткою

підприємства на арку­шах формату А4.

Під час перевірки знань групи працівників в один день і за незмінного складу

комісії допускається підпи­сувати протокол один раз після перевірки усієї

групи екзаменованих у цей день, перевірку знань яких прове­дено.

В графі 4 зазначається: допускається працівник до роботи в електроустановках

до 1000 В, або до і вище 1000 В.

Для інспектувальних працівників і фахівців з охо­рони праці зазначається:

"допускається як інспектувальна особа".

Відповідальність за оформлення, стан і цілісність журналу перевірки знань

покладається на особу, відпо­відальну за електрогосподарство.

Термін зберігання журналу - 3 роки після останньо­го запису.

Перевірка знань з технології робіт (правила експлу­атації, виробничі

інструкції) може провадитися Держенергоспоживнаглядом окремо від перевірки

знань з без­печної експлуатації електроустановок, в цьому разі ро­биться

окремий запис в журналі.

5. Забороняється допускати до роботи працівників

з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння, а

також з явними ознаками захворювання.

6. Забороняється виконання розпоряджень та

завдань, що суперечать вимогам цих Правил.

7. Кожний працівник особисто відповідає за свої дії в частині дотримання

вимог цих Правил.

У випадку , якщо працівник самостійно не спромож­ний вжити дійових заходів з

усунення виявлених ним порушень Правил, він зобов'язаний негайно повідомити

про це безпосереднього керівника, а у випадку його відсутності - керівника

вищого рівня.

8. В разі нещасних випадків з людьми зняття напруги для звільнення

потерпілого від дії електрично­

го струму має бути виконано негайно , без попереднього

дозволу.

9. Працівники, що порушили вимоги цих Пра­вил, усуваються від роботи і

несуть відповідальність (дисциплінарну, адміністративну, кримінальну) згідно

з

чинним законодавством.

10. Працівники, що припустилися порушення вимог цих Правил, без

позачергової перевірки знань до робіт в електроустановках не допускаються.

II. Оперативне обслуговування

1. Оперативне обслуговування електроустановок

може здійснюватися як місцевими оперативними чи опе­ративно-ремонтними

працівниками, за якими закріпле­на ця електроустановка, так і виїзними, за

якими зак­ріплена група електроустановок.

Вид оперативного обслуговування, кількість опера­тивних працівників в зміну

чи на електроустановці виз­начаються особою, відповідальною за

електрогосподар­ство, за узгодженням з керівництвом підприємства

(організації) і зазначається в місцевих інструкціях.

2. До оперативного обслуговування електроуста­новок допускаються

працівники, які знають оперативні схеми, посадові і експлуатаційні

інструкції, інструкції з охорони праці, особливості обладнання і пройшли

на­вчання, дублювання та перевірку знань цих Правил та

ПТЕ.

3. Оперативні працівники, які обслуговують елек­троустановки одноосібне,

та ті старші в зміні чи бригаді

оперативні працівники, за якими закріплені електроус­тановки, повинні мати

групу з електробезпеки IV в еле­ктроустановках напругою понад 1000 В і III -

в елек­троустановках напругою до 1000 В.

4. Оперативні працівники повинні працювати за

графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство

підприємства чи структурного підрозді­лу.

5. Оперативні працівники, які заступають на чер­гування, мають прийняти

зміну від попереднього черго­вого , здати зміну наступному черговому у

відповідності з графіком.

Припинення чергування без здачі зміни забороняєть­ся. У виняткових випадках

залишення робочого місця є припустимим з дозволу оперативного працівника

ви­щої посади.

6. Під час приймання зміни оперативний праців­ник зобов'язаний:

- ознайомитися зі схемою і станом та режимом

робо­ти устаткування на своїй дільниці особистим оглядом в обсязі,

встановленому інструкцією;

- одержати від чергового, який здає зміну,

інформацію про стан устаткування, за яким необхідно вести ретельний нагляд

для запобігання аваріям та неполадкам, а також про стан устаткування, що

перебуває в ремонті або резерві.

- перевірити і прийняти інструмент, матеріали,

ключі від приміщень, засоби захисту, оперативну документацію та інструкції;

- ознайомитися з усіма записами та розпорядження­

ми за час, що минув з його останнього чергування;

- оформити приймання зміни записом у журналі,

відомості, а також в оперативній схемі власним підпи­сом та підписом

працівника, який її здає;

- доповісти старшому зміни про початок чергування та про

неполадки, виявлені під час прийняття зміни.

7. Прийняття і здача зміни безпосередньо під час

ліквідації аварії, виконання перемикань чи операцій по

вмиканню та вимиканню обладнання забороняється.

8. Забороняється прийняття і здача зміни у ви­падках, коли на

дільниці, яка обслуговується, робочі місця не прибрані, устаткування

забруднене.

Прийняття зміни, коли устаткування несправне чи є відхилення від нормального

режиму його роботи, допус­кається тільки з дозволу особи, відповідальної за

елек­трогосподарство підприємства, або оперативного праців­ника вищого рівня,

про що робиться запис в оператив­ному журналі.

9. Оперативні працівники під час свого чергуван­ня є відповідальними за

правильне обслуговування та безаварійну роботу всього устаткування на

закріпленій за ними дільниці.

10. Старший в зміні оперативний працівник або

одноособово, або спільно з адміністрацією підприємства

(цеху, дільниці) повинен виконувати обґрунтовані вимо­ги працівників

енергопостачальної організації.

11. Старший в зміні оперативний працівник

зо­бов'язаний негайно повідомити диспетчера енергопоста­чальної організації

про аварії, які спричинили відклю­чення однієї або кількох ліній

електропередачі, що жив­лять підприємство.

Список працівників, які мають право проведення оперативних переговорів з

енергопостачальною організа­цією, визначається особою, відповідальною за

електро­господарство, затверджується керівником, погоджується

12. В разі порушення режиму роботи,

пошкод­женні чи аварії електроустаткування оперативний прац­івник

зобов'язаний негайно вжити заходів з відновлен­ня схеми нормального режиму

роботи і повідомити проте, що сталося, безпосередньо старшому у зміні

праців­нику або особі, відповідальній за електрогосподарство.

У випадку неправильних дій оперативних працівників під час ліквідації аварії

старший в зміні оперативний працівник зобов'язаний прийняти на себе

керівництво і відповідальність за подальший перебіг ліквідації аварії.

13. Оперативні працівники повинні проводити

обходи та огляди устаткування і виробничих приміщень

на закріпленій за ними дільниці.

Огляд електроустановок може виконуватись одноосібно:

- адміністративно-технічним працівником з групою V

в електроустановках понад 1000 Віз групою IV - в

електроустановках до 1000 В;

- оперативним працівником, який обслуговує цю еле­ктроустановку.

Огляд електроустановок неелектротехнічними праців­никами та екскурсії, за

наявності дозволу керівництва підприємства, можуть провадитись під наглядом

праці­вника з групою IV, який має право одноосібного огляду.

Огляд повинен провадитись згідно з вимогами цих Правил.

Список адміністративно-технічних працівників, яким дозволяється одноосібний

огляд, встановлюється особою, відповідальною за електрогосподарство, і

затверджуєть­ся керівником підприємства.

14. Під час огляду в електроустановках понад

1000 В забороняється відкривати двері приміщень, ко­мірок, що не обладнані

сітчастими огорожами або бар'є­рами, якщо відстань між дверима і

струмовідними час­тинами менша за зазначену в таблиці 2.3. Перелік та­ких

приміщень і комірок затверджується особою, відповідальною за

електрогосподарство.

В електроустановках понад 1000 В, в яких вхід до приміщень, комірок

обладнаний сітчастими огорожами або бар'єрами, під час огляду забороняється

відкривати двері сітчастих огорож і проникати за огорожі чи бар'­єри.

15. Забороняється під час огляду електроустано­вок

виконувати будь-яку роботу.

16. Огляди, виявлення і ліквідація несправнос­тей в

електроустановках без місцевих чергових праців­ників виконуються

централізовано виїзними працівни­ками, що здійснюють нагляд і роботи на

об'єкті (групиоб'єктів). Періодичність цих робіт встановлюється

особою, відповідальною за електрогосподарство, залеж­но від місцевих умов.

Результати оглядів фіксуються в оперативному журналі.

17. Працівники, які не обслуговують дану

елек­троустановку, допускаються до огляду з дозволу особи,

відповідальної за електрогосподарство підприємства, це­ху, дільниці.

18. Двері приміщень електроустановок (щитів,збірок

тощо) мають бути постійно замкнені.

Для кожного приміщення має бути не менше двох комплектів ключів, один з яких

є запасним. Ключі від приміщень РУ не повинні пасувати до дверей комірок і

камер.

19. Ключі повинні бути пронумеровані і перебу­вати на

зберіганні в оперативних або в адміністративно-технічних працівників. В

електроустановках без місце­вих оперативних працівників ключі повинні

перебуватина пункті керування у оперативного працівника, який є старшим по

зміні. Ключі слід видавати під розписку:

- під час огляду працівникам, яким дозволено одно­

особовий огляд, та оперативно-ремонтним працівникам,

в тому числі й тим, що не перебувають на зміні, під час

виконання ними робіт в електроустановках за нарядом чи розпорядженням;

- на час виконання робіт за нарядом чи за розпоряд­женням – керівнику

робіт, до пускачеві або наглядачеві.

Ключі підлягають поверненню щоденно після закін­чення роботи.

Під час виконання робіт в електроустановках без місцевих оперативних

працівників ключі підлягають поверненню не пізніше наступного дня після

повного закінчення робіт.

20.

Особисті ключі для входу в приміщення доз­воляється мати тільки оперативним

працівникам, які приймають і здають зміну по телефону.

В приміщеннях електроустановок забороняється збе­рігання матеріалів та

інструментів, що не належать до даної електроустановки.


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.