реферат скачать
 

Реферат: Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

Реферат: Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

Міністерство освіти та науки України

Національна Металургійна академія України

Кафедра охорони праці

Реферат

На тему:

“ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ, ЩО УБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС РОБОТИ ”

Виконала:

ст.гр ФК-03-2

Адамова Марія

Перевірив:

Каракаш О.І.

м. Дніпропетровськ

2004 р.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ, ЩО УБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС РОБОТИ

Перелік основних заходів

Роботи в електроустановках стосовно їх організації поділяються на такі, що

виконуються: за нарядом-допуском (далі нарядом), за розпорядженням та в

порядку поточної експлуатації.

Організаційними заходами, якими досягається безпека робіт в

електроустановках, є:

- затвердження переліку робіт, що виконуються за

нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації;

- призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення

робіт;

- оформлення робіт нарядом, розпорядженням або

затвердженням переліку робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації;

- підготовка робочих місць;

- допуск до роботи;

- нагляд під час виконання робіт;

- переведення на інше робоче місце;

- оформлення перерв в роботі та її закінчення.

- Працівники, відповідальні за безпеку робіт

Відповідальними за безпеку робіт, що виконуються в електроустановках, є:

- працівник, який видає наряд, розпорядження;

- працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця;

- працівник, який готує робоче місце, допуск;

- працівник, який допускає до роботи (далі - допускач);

- керівник робіт;

- працівник, який наглядає за безпечним виконанням робіт

(далі - наглядач);

- члени бригади.

Працівник, який видає наряд, розпорядження, встановлює можливість безпечного

виконання роботи.Він відповідає за достатність і правильність зазначениху

наряді заходів безпеки, за якісний і кількісний склад бригади і призначення

працівників, відповідальних забезпечне виконання робіт, а також за

відповідність груп

З електробезпеки працівників, які зазначені в наряді, роботі, що виконується.

Працівник, який видає наряд, зобов'язаний у випад­ках, передбачених цими

Правилами, визначити зміст рядків наряду "Окремі вказівки".

Форма наряду-допуску та вказівки щодо його запов­нення наведені в додатку 4.

Право видачі нарядів та розпоряджень надається ад­міністративно-технічним

працівникам підприємства, які мають групу V в електроустановках понад 1000 В

та групу IV - в електроустановках до 1000 В.

Особи, які складають і затверджують перелік робіт, що виконуються в порядку

поточної експлуатації, визначають необхідність, можливість і періодичність

безпечного виконання цих робіт з огляду на місцеві умови, а також кількісний

та якісний склад виконавців на кожен вид роботи.

Працівник, який дає дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск, несе

відповідальність за достатність передбачених для безпечного виконання робіт

заходів по вимкненню та заземленню устаткування і можливість їх здійснення, а

також за координацію часу і місця роботи бригад, що допускаються.

Давати дозвіл на підготовку робочих місць і на до­пуск мають право оперативні

працівники з групою V -в електроустановках понад 1000 В і групою IV - в

електроустановках до 1000 В.

Працівник, який готує робоче місце, відповідає за правильне виконання заходів

щодо підготовки робочого місця, вказаних у наряді, а також тих, що

вимагаються умовами роботи (встановлення замків, плакатів, огорож).

Готувати робочі місця мають право чергові або опера­тивно-ремонтні

працівники, які допущені до оператив­них перемикань в даній електроустановці.

Допускач відповідає за правильність і достатність вжитих заходів безпеки та

їх відповідність до характеру і місця роботи, зазначених у наряді, за

правильний допуск до роботи, а також за повноту та якість проведеного ним

інструктажу.

Допускачами призначаються оперативні або оператив­но-ремонтні працівники.

В електроустановках понад 1000 В допускачі повинні мати групу IV, а в

електроустановках до 1000 В - гру­пу III.

Керівник робіт відповідає за:

- вжиття заходів безпеки, передбачених нарядом чи

розпорядженням, та їх достатність;

- чіткість і повноту інструктажу членів бригади;

- наявність, справність і правильне застосування

необхідних засобів захисту, інструменту, інвентарю та пристосувань;

- збереження та постійність перебування на робочому місці

заземлень, огороджень, знаків і плакатів безпеки, запірних пристроїв протягом

робочої зміни;

- організацію і безпечне виконання робіт і дотримання цих

Правил.

Керівник робіт повинен здійснювати постійний нагляд за членами бригади і

усувати від роботи членів бригади, які порушують ці Правила, а також не

допускати тих, що перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння,

або хворих.

Керівник робіт повинен мати групу з електробезпеки IV під час виконання робіт

в електроустановках понад 1000 В і групу III - в електроустановках до 1000 В.

Наглядач призначається для нагляду за бригадами будівельних робітників,

різноробочих, такелажників та інших неелектротехнічних працівників під час

виконання ними робіт в електроустановках за нарядами та розпорядженнями.

Наглядач за електротехнічними працівниками, у тому числі відрядженими,

призначається у випадку проведен­ня робіт в електроустановках у особливо

небезпечних умовах, що визначає особа, відповідальна за електро­господарство

підприємства.

Наглядач контролює наявність встановлених на місці роботи заземлень,

огороджень, плакатів, запірних при­строїв та відповідає за безпеку членів

бригади відносно ураження електричним струмом.

Наглядачам забороняється поєднувати нагляд з ви­конанням будь-якої роботи і

залишати бригаду без на­гляду під час роботи.

Наглядачами призначаються електротехнічні працівники з групою III.

Списки працівників, які мають право на видачу нарядів, розпоряджень,

керівників робіт, допускачів зазначених в пункті 3.2.1 цих Правил, переліки

робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної

експлуатації, визначаються особою, відповідальною за електрогосподарство, і

затверджуються керівником підприємства.

Зазначені списки і переліки підлягають щорічному перегляду та поновному

затвердженню.

Допускається суміщення обов'язків відпові­дальних працівників згідно з

таблицею 3.2. В разі сум­іщення обов'язків відповідальний працівник повинен

мати групу з електробезпеки не нижче тієї, яка вима­гається для працівників,

обов'язки котрих вона суміщу є.

Таблиця 3.2. Суміщення обов'язків відповідальних осіб

- Відповідальний працівник

- Обов'язки, що суміщуються

- Працівник, який видає наряд

- Допускай

- Керівник робіт

- Керівник робіт

- Допускай в електроустановках без

- місцевих чергових працівників

- Працівник, який готує робоче місце

- Керівник робіт

- Член бригади

- Працівник, який готує робоче місце

- Допускач в електроустановках без

- місцевих чергових працівників

- Порядок видачі та оформлення наряду

Наряд на роботу виписується у двох примірниках за умови дотримання чіткості і

ясності записів в обох примірниках. Заповнення наряду олівцем, виправлення і

перекреслювання написаного тексту є неприпустимим.

Наряд передається оперативному працівникуабо працівнику, який готує робоче

місце в електроустановках без місцевої чергової обслуги, перед початком

підготовки робочого місця.

Допускається передача наряду по телефону працівником, який видає наряд,

старшому в зміні опе­ративному працівнику зазначеної в наряді

електроуста­новки, або керівнику робіт. В цьому разі наряд заповнюється в

трьох примірниках: один примірник заповнює працівник, який видає наряд, а два

- працівник, який приймає його по телефону.

Наряд виписують на одного керівника робіт (наглядача) з однією бригадою. На

руки керівнику робіт видається тільки один наряд.

На однотипні роботи, що виконуються без зняття напруги однією бригадою, може

бути виданий один спіль­ний наряд для виконання їх в порядку черги на кількох

приєднаннях, в одному або різних РУ, у різних при­міщеннях підстанцій.

Оформлення переведення з одного робочого місця на друге вимагається тільки в

разі пере­ходу з одного РУ на інше, з одного поверху РУ на інший.

В електроустановках, де напруга знята з усіх струмовідних частин, у тому

числі й з виводів ПЛ та КЛ, і замкнутий вхід до суміжної електроустановки

(збірки та щити до 1000 В можуть залишатися під напругою), допускається

видавати один наряд для одночасної роботи на всіх приєднаннях.

В разі розширення робочого місця чи зміни кількості робочих місць слід

видавати новий наряд.

В разі заміни керівника робіт, а також зміни складу бригади більше ніж

наполовину, має бути виданий новий наряд.

Оперативні працівники під час чергування з дозволу старшого в зміні

оперативного працівника можуть залучатись до участі в роботі ремонтної

бригади без включення в наряд, з записом в оперативному журналі після

цільового інструктажу і розпису за нього.

Наряд видається на термін не більше 15 календарних днів від дня початку роботи.

Наряд може бути продовжений один раз на термін не більше 15-ти календарних

днів від дня продовження. Продовжити наряд може працівник, який видав наряд,

або інший працівник, який має право видачі нарядів на роботи в даній

електроустановці.

Система нумерації нарядів, порядок їх реєстрації і зберігання встановлюється

письмовим розпорядженням особи, відповідальної за електрогосподарство.

Наряди, роботи за якими закінчені повністю, зберігаються протягом 30-ти діб.

Форма журналу обліку робіт за нарядами і розпорядженнями наведена у додатку 5.

В кожному електрогосподарстві підприємства роботи за нарядами і

розпорядженнями слід обліковувати в призначеному для цього журналі обліку

робіт за наря­дами і розпорядженнями, за рекомендованою в додатку 5 формою.

В журналі у відповідних графах реєструється первин­ний допуск до роботи за

нарядами і повне її закінчення, допуск до роботи згідно з розпорядженням та

її закін­чення (за винятком робіт згідно з розпорядженнями, які виконуються

самими оперативними працівниками або під їхнім наглядом, запис про які

робиться тільки в опера­тивному журналі). Крім того, первинні і щоденні

допус-

ки до робіт за нарядами оформляються записами в жур­налі; в цьому разі

зазначається тільки номер наряду і робоче місце.

Відповідальність за ведення і цілісність журналу по­кладається на особу,

відповідальну за електрогосподар­ство. Журнал має бути пронумерований,

прошнурований і скріплений печаткою. Термін його зберігання після останнього

запису - 6 місяців.

Склад бригади, що працює за нарядом

Чисельність бригади та її склад з врахуванням кваліфікації і груп з

електробезпеки працівників визначає працівник, який видає наряд

(розпорядження), виходячи зі складності роботи, умов її виконання, а також

потреби забезпечення можливості повноцінного нагляду за безпечним виконанням

робіт всіма членами бригади з боку керівника робіт (наглядача).

У випадку роботи за нарядом бригада повинна складатися не менше ніж із двох

працівників, включно з керівником робіт.

До складу бригади з розрахунку на кожного її члена з групою III допускається

включати одного працівника з групою І, але загальна кількість членів бригади

з групою І має бути не більше ніж дві особи.

Змінювати склад бригади дозволяється працівнику, який видав наряд, або іншому

працівнику, який має право видачі нарядів на виконання робіт в даній

електроустановці. Вказівки про зміни складу бригади можуть бути передані по

телефону виконавцю робіт або допускачеві, який у наряді за своїм підписом

записує прізвище та ініціали працівника, що дав вказівку про зміну.

В разі зміни складу бригади не мають бути порушені вимоги

Керівник робіт зобов'язаний про­інструктувати працівників, заново введених до

складу бригади, про заходи по безпечному проведенню робіт.

Зміни в складі бригади оформлюються працівником, який видав наряд, а за його

відсутності - працівником, який має право видачі нарядів на роботи в даній

електроустановці.

Підготовка робочого місця і допуск до виконання робіт

Підготовка робочих місць і допуск можуть провадитись тільки з дозволу

оперативних працівників,на на підприємствах, де таких працівників немає,

з дозволу особи, яка видала наряд чи розпорядження за узгодженням з особою,

відповідальною за електрогоспо дарство.

Забороняється змінювати передбачені нарядом (розпорядженням) заходи по

підготовці робочих місць.

В разі виникнення сумніву в достатності і правиль­ності заходів з підготовки

робочого місця і можливості безпечного виконання роботи, ця підготовка має

бути припинена.

Підготовку робочих місць, як правило, виконують два працівники, які мають

право на оперативні перемикання в даній електроустановці. Дозволяється

виконувати підготовку робочого місця керівнику робіт з одним із членів

бригади, якщо вони мають права на оперативні перемикання в даній

електроустановці.

Підготовку робочого місця може виконувати один працівник, крім встановлення

переносних заземлень в електроустановках понад 1000 В і виконання

переми­кань, що здійснюються на двох і більше приєднаннях в електроустановках

понад 1000 В, що не мають дію­чих пристроїв блокування роз'єднувачів від

неправиль­них дій.

Допускач разом з керівником робіт повинні перевірити виконання технічних

заходів по підготовці робочого місця.

Якщо керівник робіт суміщує обов'язки допускача, то таку перевірку він

виконує з одним із членів бригади, який має групу III.

Допуск до роботи за нарядами та розпорядженнями слід провадити безпосередньо

на робочому місці.

Допуск провадиться після перевірки технічних заходів з підготовки робочого

місця.

В цьому разі допускач має:

- перевірити, чи відповідає склад бригади зазначеному у

наряді або розпорядженні, та наявність у членів бригади посвідчень про

перевірку знань;

- провести інструктаж: ознайомити бригаду зі змістом

наряду, розпорядження; зазначити межі робочого місця і підходи до нього;

показати найближче до робочого місця устаткування та струмовідні частини

приєднань, що ремонтуються, та суміжних, до яких забороняється наближатися

незалежно від того, перебувають вони під напругою чи ні;

- довести бригаді, що напруга відсутня, показом

встановлених заземлень та перевіркою відсутності напруги, якщо заземлення не

видно з робочого місця, а в елек­троустановках 35 кВ і нижче (де дозволяє

конструктив­не виконання) з наступним дотиком рукою до струмов-ідних частин,

після перевірки відсутності напруги.

Після інструктажу допускача бригаду повинен проінструктувати керівник робіт

щодо безпечного виконання робіт, використання інструменту, пристосувань,

механізмів і вантажопідіймальних машин.

Без проведення інструктажу допуск бригади заборо­няється.

Проведення інструктажу і допуску оформляються підписами допускача і керівника

робіт (наглядача) в таблиці 3 наряду із зазначенням дати і часу.

Допуск оформлюється в обох примірниках наряду, з яких один залишається у

керівника робіт (наглядача), а другий - у допускача.

Коли керівник робіт суміщуе обов'язки допускача, допуск оформлюють в одному

примірнику наряду.

Під час роботи за розпорядженням час допуску реє­струють в журналі обліку

робіт за нарядами і розпоряд­женнями.

Нагляд під час виконання робіт за нарядом

З моменту допуску бригади до робіт нагляд за нею, з метою запобігання

порушенням вимог цих Правил І, покладається на керівника робіт або

наглядача.Керівник робіт і наглядач повинні весь час перебувати на місці

робіт, в міру можливості - на тій дільниці, де виконується найвідповідальніша

і найбільш травмонебезпечна робота.

Наглядачеві забороняється поєднувати нагляд з ви­конанням будь-якої роботи.

З дозволу керівника робіт можливе тимчасове залишення робочого місця одним

або декількома членами бригади.

Члени бригади з групою III можуть виходити з РУ чи повертатися на робоче

місце самостійно. Члени бри­гади з групою І і II - тільки у супроводі члена

бригади з групою III або особи, яка має право одноособового огляду

електроустановок. Кількість членів бригади, що залишаються на робочому місці,

має бути не менше двох, включно з керівником робіт. Члени бригади, які

повер­нулися, можуть стати до роботи тільки з дозволу кер­івника робіт.

Під час короткочасних відлучень членів бригади ви-

водити їх з наряду не вимагається. До їх повернення керівнику робіт

(наглядачеві) забороняється залишати робоче місце, якщо приміщення, де

розміщується елек­троустановка, не можна замкнути на замок.

Залишатися в закритих і відкритих РУ одному керівнику робіт або членам

бригади без керівника робіт не дозволяється, за винятком таких випадків:

в разі необхідності викликаної умовами виконання роботи ( наприклад,

регулювання вимикачів чи роз'єд­нувачів, приводи яких винесені в інше

приміщення, перевірка, ремонт чи монтаж вторинних кіл, прокладан­ня кабелів,

випробування, перевірка захистів тощо) одночасного перебування одного чи

кількох працівників з групою III зі складу бригади в різних приміщеннях, на

різних робочих місцях одного приєднання.

Членів бригади, які працюють окремо від керівника робіт, останній повинен

привести на їх робоче місце і дати необхідні вказівки щодо безпечного

виконання ро­біт; у випадку проведення робіт однією бригадою на різних

приєднаннях (перевірка диференційного захисту шин, кіл блокування

роз'єднувачів з вимикачами, пере­вірка та регулювання пристроїв АВР тощо).

На такі роботи може бути виписаний один наряд для їх одночасного проведення

на різних приєднаннях або, залежно від характеру робіт, наряд з переведенням

з одного приєднання на інше з оформленням переведення в загальному порядку.

В РУ, з яких знято напругу, можна залишатися на робочому місці і продовжувати

роботу одному працівни­ку зі складу бригади.

У випадку необхідності відлучитися керівник робіт (наглядач), якщо на цей час

його не може замінити працівник, який видав даний наряд, або оперативний

працівник, зобов'язаний вивести бригаду із РУ і замкнути за собою двері;

оформити перерву в наряді.

В разі вимушеної заміни чи тимчасової відсутності керівника робіт (наглядача)

наряд передається праців­нику, який його замінив.

Працівник, який видав наряд, і оперативні працівники повинні періодично

перевіряти дотримання членами бригади правил безпеки. В разі виявлення по­

рушень правил безпеки або виявленні інших обставин, що загрожують безпеці

працівників, у керівника робіт вилучається наряд і бригада виводиться з місця

роботи, наряд закривається.

Після усунення виявлених порушень і неполадок бри­гада знову може бути в

загальному порядку допущена до роботи з оформленням допуску у наряді.

Якщо порушення правил безпеки було допущене од­ним із членів бригади, то він

повинен бути відстороне­ний від роботи.

Розосередження членів бригади по різних ро­бочих місцях допускається у

випадках, коли наряд виданий для одночасного виконання робіт на різних

робочих місцях.


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.